คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.3

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน (support โปรแกรมงานทะเบียน’51 เวอร์ชั่น 6.05.3)

        แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้
        เพิ่มการพิมพ์ ปพ.3 แบบใหม่ (ปี 2564)

        อนึ่งหากผู้ใช้โปรแกรมพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการให้เพิ่มรายงานอื่นๆ อีก กรุณาแจ้งไปยังผู้เขียน โปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ แล้วเขียนโปรแกรมปรับเวอร์ชั่น เพื่อให้โปรแกรมดียิ่งๆ ขึ้น และจะได้ Upload ขึ้นเว็บไซด์ www.teesoftware.com เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมได้ Download ไปใช้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล
081-9661710

Download และอื่นๆ

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V 6.05.3 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V 6.05.3 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
4
 Download ถาม-ตอบ 12 ข้อ เป็นคำถาม-คำตอบ ที่ถามมาก
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
 Download คำสั่ง สพฐ.ที่ 5/2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
8
 Download หนังสือถึงประถมและมัธยม เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  
9
 Download แบบพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่มี O-NET  
10
 Download คำอธิบายวิธีการกรอก ปพ.1  
11
 ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05  

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา