คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.4

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน (support โปรแกรมงานทะเบียน’51 เวอร์ชั่น 6.05.4)

        แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

                   แก้ไขการพิมพ์ ปพ.1 หน้าหลัง ให้สามารถพิมพ์ผลการทดสอบระดับชาติฯ เป็นตัวแลขก็ได้ หรือ เป็นเครื่องหมายลบ "-" ก็ได้

        อนึ่งหากผู้ใช้โปรแกรมพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการให้เพิ่มรายงานอื่นๆ อีก กรุณาแจ้งไปยังผู้เขียน โปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ แล้วเขียนโปรแกรมปรับเวอร์ชั่น เพื่อให้โปรแกรมดียิ่งๆ ขึ้น และจะได้ Upload ขึ้นเว็บไซด์ www.teesoftware.com เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมได้ Download ไปใช้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล
081-9661710

Download และอื่นๆ

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V 6.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V 6.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
4
 Download ถาม-ตอบ 12 ข้อ เป็นคำถาม-คำตอบ ที่ถามมาก
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
 Download คำสั่ง สพฐ.ที่ 5/2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
8
 Download หนังสือถึงประถมและมัธยม เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  
9
 Download แบบพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่มี O-NET  
10
 Download คำอธิบายวิธีการกรอก ปพ.1  
11
 ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05  

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา