คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.04

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน (support โปรแกรมงานทะเบียน’51 เวอร์ชั่น 6.04)

        ในปีที่แล้ว 2558 มีการสอบ ONET 8 วิชา ดังนั้น โปรแกรมงานทะเบียน’51 เวอร์ชั่น 6.03 ปพ.1 ด้านหลัง มีค่า ONET 8 วิชา ในปีนี้ 2559 มีการสอบ ONET เพียง 5 วิชา แต่ไม่มีคำสั่งจากกรมฯ ให้เปลี่ยน ปพ.1 ด้านหลังเป็นอย่างไร อีกทั้งมีหลาย โรงเรียนเสนอแนะ แจ้งข้อผิดพลาด และอยากให้เพิ่มเติมโปรแกรมบางส่วน ผมจึงตัดสินใจปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่น 6.04 ซึ่งมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนี้

        1. เพิ่มการคีย์รหัสวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) โดยคีย์กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเลฃ 9
        2. ปพ.1 ด้านหลัง เลือกพิมพ์คะแนน ONET แบบ 5 วิชาหรือ 8 วิชาก็ได้
        3. ปพ.1 ด้านหน้า สาระการเรียนรู้ เพิ่มบรรทัดจาก 128 บรรทัด เป็น 140 บรรทัด
        4. ปพ.1 ด้านหลัง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพิ่มบรรทัดจาก 36 บรรทัดเป็น 42 บรรทัด
        5. ปพ.1 ด้านหลัง หมายเหตุ เพิ่มบรรทัดจาก 9 บรรทัดเป็น 10 บรรทัด
        6. แก้ไขวิธีการคีย์ผลการเรียนสาระการเรียนรู้ และวิธีการคีย์ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        7. แก้ไขฟอร์มและรายงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และจากเพิ่มจำนวนบรรทัด (ทั้งสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
        8. เพิ่มเติม/ปรับแก้/แก้ไข ข้อผิดพลาดอื่นๆ เท่าที่พบ

        อนึ่งหากผู้ใช้โปรแกรมพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ หรือต้องการให้เพิ่มรายงานอื่นๆ อีก กรุณาแจ้งไปยังผู้เขียน โปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ แล้วเขียนโปรแกรมปรับเวอร์ชั่น เพื่อให้โปรแกรมดียิ่งๆ ขึ้น และจะได้ Upload ขึ้นเว็บไซด์ www.teesoftware.com เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมได้ Download ไปใช้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล
081-9661710

Download และอื่นๆ

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.04 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.04 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.04  
4
 Download ถาม-ตอบ 12 ข้อ เป็นคำถาม-คำตอบ ที่ถามมาก
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.04  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
 Download คำสั่ง สพฐ.ที่ 5/2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
8
 Download หนังสือถึงประถมและมัธยม เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  
9
 Download แบบพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่มี O-NET  
10
 Download คำอธิบายวิธีการกรอก ปพ.1  

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา