คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05

(วิธีการทำงานเหมือนโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.04)

Download ไฟล์วีดีโอต้นฉบับ (ชัดกว่าดูผ่าน Youtube)

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
       สอน/ติดตั้ง/แก้ปัญหา โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต      เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องผ่านอินเตอร์เน็ต ทำให้เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ใกล้กัน ทำให้สามารถสอนโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม แก้ปัญหาโปรแกรม ฯลฯ ได้
1
ข้อควรรู้ / ติดตั้งโปรแกรม
 
       การติดตั้งโปรแกรม      -การติดตั้งโปรแกรม -ตำแหน่งและข้อมูลในแผ่นซีดีรอม -การดาวน์โหลดโปรแกรม ทางอินเตอร์เน็ต -การแก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และการทำ Short Cut เข้าโปรแกรม
       การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน      -การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน -การเชื่อมต่อเครือข่าย Lan -การ Share Folder -การทำงานในฟอร์มรับชื่อ-รหัสผ่าน -เมนู แสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงาน -เมนู กำหนดชื่อรหัสผ่าน-สิทธิการใช้ -เมนู เปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่าน และเมนู กำหนดเครื่องพิมพ์
       การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม      -การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม - การย้ายข้อมูลไปทำงานเครื่องอื่น -การตั้งเครื่องพิมพ์ -การตั้งแบบอักษร -การตั้งขนาดจอภาพ -การแก้ไขกรณีเมนูบาร์ ไม่เป็นภาษาไทย -เมนู สำรองข้อมูล -เมนู เรียกใช้ข้อมูลสำรอง และการเอาโปรแกรมออก
2
จัดการระบบ
 
       จัดการระบบ

     -อธิบายการตั้งค่าเริ่มต้นโปรแกรม ได้แก่ เมนูกำหนดโรงเรียน เมนู กำหนดเจ้าหน้าที่ เมนู กำหนดตราโรงเรียน และภาพพื้นบัตร เมนู กำหนดภาพพื้นจอ และ เมนูกระชับข้อมูลเรียงลำดับใหม่

3
ทะเบียนนักเรียน
 
       ทะเบียนนักเรียน

     -อธิบายวิธีการเพิ่มนักเรียนใหม่ จำหน่ายนักเรียนเก่า -การทำทะเบียนนักเรียน -การทำบัตรประจำตัวนักเรียน และการจัดทำใบรายชื่อนักเรียน

4
ปพ.1
 
       ตอนที่ 1 อธิบายวิธีการจัดทำ ปพ.1      -อธิบายวิธีการจัดทำ ปพ.1 -วิธีการแก้ไขข้อมูลหัวกระดาษ ปพ.1
       ตอนที่ 2 การกำหนด สาระการเรียนรู้

     -อธิบายวิธีการจัดทำสาระการเรียนรู้ ซึ่งมี 3 เมนู ได้แก่ กำหนดสาระการเรียนรู้พร้อมกัน กำหนดผลการเรียนสาระการเรียนรู้ทีละคน และกำหนดผลการเรียนสาระการเรียนรู้ทีละวิชา

       ตอนที่ 3 การกำหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่นๆ      -อธิบายวิธีการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -การกำหนดผลการประเมิน หมายเหตุ และอื่นๆ -การกำหนดเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
       ตอนที่ 4 การพิมพ์ ปพ.1      -อธิบายเกี่ยวกับ การพิมพ์ ปพ.1 การปรับแต่งสาระการเรียนรู้ และการปรับแต่ง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งค่าพิมพ์ -การกำหนดค่า Onet เพื่อส่งค่าพิมพ์ ปพ.1 ด้านหลัง
       ตอนที่ 5 (สำคัญ) การปรับสาระการเรียนรู้ กรณีปรับจากเวอร์ชั่นเก่า เป็นเวอร์ชั่น 6.04      -โปรแกรมงานทะเบียนเวอร์ชั่นเก่า สาระการเรียนรู้มี 128 บรรทัด เวอร์ชั่น 6.04 มี 140 บรรทัด ทำให้ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย เวลาปรับเวอร์ชั่น จำนวนบรรทัด/ช่องจะขยาย ทำให้ไม่สวยงาม ตอนที่ 5 นี้จะอธิบายวิธีการปรับบรรทัดให้สวยงาม
5
การจัดทำ ปพ.2 และ ปพ.3
  
       การจัดทำ ปพ.2 และ ปพ.3

     -อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ปพ.3(แบบรายงานนักเรียนจบการศึกษา) กับ ปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) -อธิบายวิธีการจัดทำ ปพ.3 และ ปพ.2

6
บันทึกผลการเรียนประจำวิชา
 
       บันทึกผลการเรียนประจำวิชา      -อธิบายการรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างโปรแกรมงานทะเบียน'51 กับ โปรแกรม บันทึกผลการเรียนประจำวิชา กล่าวคือ เมื่อนำรายชื่อนักเรียนเข้าโปรแกรมงานทะเบียนแล้ว ทำงานจนได้ใบรายชื่อนักเรียน(จัดห้องให้เลขที่แล้ว) สามารถนำข้อมูลนักเรียน ส่งไปยังครูทุกคน เพื่อทำงานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา โดยครูไม่ต้องคีย์ รายชื่อนักเรียนอีก เมื่อครูจัดทำโปรแกรมบันทึกผลการเรียน จนตัดสินผลการเรียนเสร็จ สามารถส่งผลการเรียนกลับคืนมายังโปรแกรมงานทะเบียน'51 ได้
7
ใบรับรองผลการเรียน
 
       ใบรับรองผลการเรียน      -อธิบายวิธีการจัดทำ ใบรับรองผลการเรียน เพื่อนักเรียนได้นำไปเป็นหลักฐานประกอบ การศึกษาต่อ หรือประกอบการสมัครเข้าทำงาน ฯลฯ
8
เกี่ยวกับโปรแกรมงานทะเบียน'51
 
       เกี่ยวกับโปรแกรมงานทะเบียน'51      -อธิบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของโปรแกรม วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม และคุณสมบัติของโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่

หมายเหตุ
     หากต้องการดูวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมฯ จาก Youtube โดยตรง ให้เข้า Youtube แล้วคีย์ ทะเบียน แล้วกด ค้นหา