ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05

           ตัวอย่าง รายงานที่แสดงนี้ เป็นรายงานที่ได้จาก โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05 ซึ่งเป็นรายงานเพียงบางส่วนเท่านั้น

           เนื่องจากว่า บางรายงานข้อความ หรือตารางชิดขอบกระดาษมาก เช่น ปพ.1 ฯลฯ หากเขียนโปรแกรมตั้งกระดาษ A4 เวลาพิมพ์รายงานใช้กระดาษ A4 ข้อความด้านข้างจะหาย ดังนั้น ผู้เขียนโปรแกรม จึงเขียนโปรแกรมโดยใช้กระดาษ Legal แต่เวลาพิมพ์รายงาน จะพิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 ข้อความด้านข้างจะไม่หาย ดังนั้น ผลงานที่พิมพ์รายงาน บางรูปจะเป็นกระดาษ Legal ข้อความจะอยู่ด้านบน ดูไม่สวย แต่เวลาพิมพ์รายงานด้วยกระดาษ A4 จะพอดี ขอบไม่หาย และสวยด้วยครับ

           เมนูหลัก ทะเบียนนักเรียน มีรายงานดังนี้

           ทะเบียนนักเรียน เป็นรายงานที่พิมพ์ได้ทั้งสมุดทะเบียนนักเรียนเล่มใหญ่ (โดยมากเขียนด้วยลายมือ) และพิมพ์ได้แบบกระดาษ A4 ในที่นี้ แสดงตัวอย่างเฉพาะ ขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น
                      ทะเบียนนักเรียน กระดาษ A4 หน้า ชาติภูมิ-เรื่องเดิม
                      ทะเบียนนักเรียน กระดาษ A4 หน้า รายงานรับ-รายงานจำหน่าย

           บัตรประจำตัวนักเรียน เป็นรายงานที่พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์ด้านหน้า จะเป็นบัตรด้านหน้า พิมพ์ด้านหลัง จะเป็นบัตรด้านหลัง กระดาษ A4 หนึ่งแผ่น จะพิมพ์บัตรนักเรียนได้สูงสุด 4 คน รูปแบบบัตรมี 2 รูปแบบ
                      บัตรประจำตัวนักเรียน แบบที่ 1 ด้านหน้า
                      บัตรประจำตัวนักเรียน แบบที่ 1 ด้านหลัง
                      บัตรประจำตัวนักเรียน แบบที่ 2 ด้านหน้า
                      บัตรประจำตัวนักเรียน แบบที่ 2 ด้านหลัง

            ใบรายชื่อนักเรียน เป็นรายงานที่พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 สามารถพิมพ์ไว้ใช้งานในโรงเรียน
                      ใบรายชื่อนักเรียน

           เมนูหลัก ปพ.1 ใช้สำหรับพิมพ์รายงาน ปพ.1 ได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถพิมพ์รายงานอื่นๆ ขอยกตัวอย่างเพียงบางส่วน ดังนี้

           ปพ.1 ประถมศึกษา เป็นตัวอย่างรายงานที่พิมพ์ระดับประถมศึกษา
                      ปพ.1 ระดับประถมศึกษา ด้านหน้า
                      ปพ.1 ระดับประถมศึกษา ด้านหลัง
                      พิมพ์ผลการเรียนเฉลี่ย

           พิมพ์ประกาศผลสอบ/แบบรายงานผลการเรียนประจำตัวนักเรียน
                      ประกาศผลสอบ
                      แบบรายงานผลการเรียนประจำตัวนักเรียน

           พิมพ์รายชื่อนักเรียนเรียงลำดับผลการเรียน (รายปี/รวมทุกปี)
                      รายชื่อนักเรียนเรียงละดับผลการเรียน (รายปี/รวมทุกปี)

           พิมพ์รายงานคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA)
                      รายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
                      พิมพ์แบบ 01 (ศธ01-5 ภาคเรียน)
                      พิมพ์แบบ 01 (ศธ01-6 ภาคเรียน)

           พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน/ประเมิน ว่าง,0,ร,มส หรือ มผ
                      รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน/ประเมิน ว่าง,0,ร,มส หรือ มผ

           พิมพ์ผลการเรียนแจ้งผู้ปกครอง
                      ผลการเรียนรายปี แจ้งผู้ปกครอง
                      ผลการเรียนทุกปี แจ้งผู้ปกครอง

           เมนูหลัก ปพ.2 ใช้สำหรับพิมพ์รายงาน ปพ.2 หรือใบประกาศนียบัตร ระดับประถมศึกษา ไม่มีใบประกาศนียบัตร ไม่ต้องจัดทำ
                      ใบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มเก่า ปี 2551
                      ใบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มใหม่ ปี 2564

           เมนูหลัก ปพ.3 ใช้สำหรับพิมพ์รายงาน ปพ.3 หรือใบรายงานนักเรียนจบการศึกษา
                      ปพ.3 มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มเก่า ปี 2551
                      ปพ.3 มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มใหม่ ปี 2564
                      แบบรายงานการออก ปพ.2 มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มเก่า ปี 2551
                      แบบรายงานการออก ปพ.2 มัธยมศึกษาตอนต้น แบบฟอร์มใหม่ ปี 2564

           เมนูหลัก ใบรับรองผลการเรียน ใช้สำหรับพิมพ์รายงานใบรับรองผลการเรียน หรือ ปพ.7
                      ใบรับรองผลการเรียน หรือ ปพ.7

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา