ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.1

           ตัวอย่าง รายงานที่แสดงนี้ เป็นรายงานที่ได้จาก โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02 ซึ่งมีทั้งจัดซื้อ จัดจ้าง บริจาค และอื่นๆ ขอยกตัวอย่าง รายงานการจัดซื้อ 1 ใบเสร็จ เพียงตัวอย่างเดียวครับ หน้าจอที่ได้จากโปรแกรม หลังจากที่เอาใบเสร็จเข้าโปรแกรมแล้ว

           จากรูป เป็นฟอร์ม [ปีงบประมาณ 63] ทำหลักฐานต่างๆ รหัสใบเสร็จ 1 [ฟอร์ม Center] ที่ตั้งชื่อว่า ฟอร์ม Center เพราะว่า ในแต่ละใบเสร็จที่นำเข้าโปรแกรม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม โดยคลิกปุ่มคำสั่ง แก้ไขใบเสร็จ F2 2. โอนใบเสร็จลงทะเบียน หรือ ถอนใบเสร็จจากการโอนลงทะเบียน โดยคลิกปุ่มคำสั่ง โอนใบเสร็จลงทะเบียน หรือ ถอนใบเสร็จจากการโอนลงทะเบียน F12 3. พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน โดยคลิกปุ่มคำสั่ง ทะเบียนทรัพย์สิน (Pointer ชี้) F5 4. ทำรายงานขอซื้อขอจ้างไปจนถึงใบเบิกพัสดุ เลือกปุ่มคำสั่งต่างๆ ด้านล่าง (ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ก็จะออกไปทำงาน เสร็จแล้ว กลับมาฟอร์มนี้คืน ดังนั้น ผมจึงตั้งชื่อฟอร์มนี้ว่า ฟอร์ม Center ครับ)

           รายงานที่ได้จากโปรแกรม มีหลายรายงานด้วยกัน ทั้งจัดซื้อและจัดจ้าง จากรูปจะเห็นว่าเป็น จัดซื้อ (ซื้อของใหม่) วิธีเฉพาะเจาะจง รายงานที่ได้ก็จะมีดังนี้

           ใบเสร็จ เป็นรายงาน ใบเสร็จที่นำรายการเข้าโปรแกรม

           บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง เป็นรายงาน ทะเบียนสำหรับคุม วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ชนิดหมึกพิมพ์ Printer สีแดง ตามรายการในใบเสร็จ หากต้องการพิมพ์ทุกประเภท ทุกชนิด วัสดุสิ้นเปลือง ให้เลือกเมนูหลัก ทะเบียนและจัดซื้อ เมนูย่อย ทะเบียน/ประเภท/ชนิด

           บัญชีวัสดุถาวร สำหรับ พรบ.60 เลิกใช้แล้ว

           ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เป็นรายงานทะเบียนสำหรับคุม ครุภัณฑ์ เดิมใช้ ทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่งทะเบียนครุภัณฑ์ ได้ยกเลิกการใช้ในปีงบประมาณ 46 ข้อดี ของทะเบียนครุภัณฑ์ คือ แจกแจงครุภัณฑ์รายชิ้น มีเลขทะเบียนนำไปเขียนครุภัณฑ์ ข้อเสีย คือ ต้องเขียนครุภัณฑ์รายชิ้นต่อเนื่อง เช่น ปีงบประมาณนี้ ซื้อโต๊ะมา 100 ตัว ก็ต้องเขียน 100 บรรทัด ปีงบต่อไปซื้อมากอีก 50 ตัว ก็ต้องเขียน 50 บรรทัด ถ้าปีงบประมาณนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เขียน หรือเขียนไม่ครบ 100 ตัว ปีงบประมาณต่อไปอีก 50 ตัว ก็เขียนไม่ได้ ปีต่อไป ต่อไป ... ก็เขียนไม่ได้ ดังนั้น ไม่มีโรงเรียนไหนทำได้ สำหรับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใช้เป็นทะเบียนสำหรับคุม ครุภัณฑ์ แทน ทะเบียนครุภัณฑ์ ข้อดี ไม่ต้องเขียนต่อเนื่อง กล่าวคือ หนึ่งรายการในใบเสร็จที่เป็น คุรุภัณฑ์ ก็จะได้ทะเบียนทรัพย์สิน 1 แผ่น เช่น ในใบเสร็จมีราการหนึ่งเป็นโตีะ 100 ตัว ก็ได้ทะเบียนคุฒทรัพย์สิน 1 แผ่น ในใบเสร็จเดียวกันมี เก้าอี้ 20 ตัว ก็ได้ทะเบียนคุมทรัพย์สินอีก 1 แผ่น เป็นต้น ข้อดี ไม่ต้องเขียนต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำหลักฐานได้เลย ข้อเสีย ไม่ได้แจกแจงครุภัณฑ์เป็นรายตัว และ ไม่มีเลขทะเบียนไปเขียนครุภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหา ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ได้แจกแจงครุภัณฑ์เป็นรายชิ้น และไม่มีเลขทะเบียนไปเขียนครุภัณฑ์ จึงได้ทำรายงานอีกหนึ่งรายงาน คือ ทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน ดังนั้น โปรแกรมนี้ จึงมีรายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน 3 แบบ ได้แก่
                      1) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เป็นรายงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามแบบฟอร์มที่ราชการกำหนด
                      2) รูปภาพทรัพย์สิน เป็นรายงาน ใช้แสดงรูปภาพของทรัพย์สินตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน
                      3) ทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน เป็นรายงาน เหมือนทะเบียนครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้เขียนต่อเนื่อง เอาตามทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ในใบเสร็จมีโต๊ะ 100 ตัว ก็จะมีทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน แจกแจงมี 100 บรรทัด และมีเลขทะเบียนนำไปเขียนลงครุภัณฑ์ด้วย

           ขอเบิกเงินงบประมาณค่าซื้อ ใช้ทำรายงาน หนังสือนำส่ง ขอเบิกเงินงบประมาณค่าซื้อ

           พิมพ์รายการซื้อแบบที่ 1 ใช้ทำรายงาน รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความจัดซื้อ ลงชื่อจะเป็น เจ้าหน้าที่ กับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

           พิมพ์รายการซื้อแบบที่ 2 ใช้ทำรายงาน รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความจัดซื้อ ลงชื่อจะเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กับ ผู้บริหาร

           รายงานขอซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท ใช้ทำรายงานขอซื้อไม่เกิน 1 แสนบาท

           รายงานขอซื้อเกิน 1 แสนแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ใช้ทำรายงานขอซื้อเกิน 1 แสนแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

           รายงานผลการพิจารณาฯ ซื้อ ห.จนท.เซ็นต์ ใช้ทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ โดยลงชื่อเป็น เจ้าหน้าที่ กับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

           รายงานผลการพิจารณาฯ ซื้อ ผอ.เซ็นต์ ใช้ทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ โดยลงชื่อเป็น เจ้าหน้าที่ , หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ใช้ทำรายงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ

           ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 ใช้ทำรายงาน ใบสั่งซื้อ มีเงื่อนไข 6 ข้อ

           ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 ใช้ทำรายงาน ใบสั่งซื้อ มีเงื่อนไข 7 ข้อ

           ใบตรวจรับพัสดุแบบที่ 1 ใช้ทำรายงาน ใบตรวจรับพัสดุ ไม่มีสรุปจำนวนเงิน

           ใบตรวจรับพัสดุแบบที่ 2 ใช้ทำรายงาน ใบตรวจรับพัสดุ มีสรุปจำนวนเงิน

           ขออนุมัติจ่ายเงิน ใช้ทำรายงาน ขออนุมัติจ่ายเงิน

           ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่าย ใช้ทำรายงาน ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่าย

           ใบเบิกพัสดุแบบที่ 1 ใช้ทำรายงาน ใบเบิกพัสดุ แบบที่ 1

           ใบเบิกพัสดุแบบที่ 2 ใช้ทำรายงาน ใบเบิกพัสดุ แบบที่ 2

                 สำหรับรายงานที่ยกตัวอย่างนี้ เป็นของใบเสร็จ จัดซื้อ ซื้อของใหม่ แบบเฉพาะเจาะจง ส่วนจัดจ้าง จะคล้ายๆ กัน

                 รายงานอื่นๆ ที่ได้จากโปรแกรม

           แบบ สขร.1 ไม่มีลงชื่อเจ้าหน้าที่ ใช้ทำรายงาน สขร.1 หรือ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

           แบบ สขร.1 มีลงชื่อเจ้าหน้าที่ ใช้ทำรายงาน สขร.1 หรือ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

           รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ใช้ทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

           รายงานทะเบียนทรัพย์สิน ใช้ทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน

                 นอกจากนี้ ยังมีรายงานอื่นๆ อีกหลายรายงาน ซึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ หากต้องการดูรายงานอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ทดลองติดตั้งโปรแกรมใช้งานดูครับ

                 หมายเหตุ หากต้องการเพิ่มรายงาน แก้ไขรายงาน สามารถเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ครับ

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา