คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 ครั้งแรก


เรียน เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
        ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ
        สรุปบทเฉพาะกาล ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน หนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        สรุปการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กระทรวงจะต้องออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปใช้ ดังนั้น ในขณะนี้ให้ใช้โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนไปเรื่อยๆ เมื่อกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) ได้ประกาศออกมาใช้ ผู้เขียนโปรแกรม จะปรับเวอร์ชั่น หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ และผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่ไปใช้ได้เลย ติดตามการปรับเวอร์ชั่นทางเว็บ WWW.TEESOFTWARE.COM ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรียน เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะนำ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
           1. รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับโรงเรียนท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับ ให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)
                         รหัสโรงเรียน     กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                          รหัสผ่าน            กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                      รหัสโรงเรียน = เนื่องจากโปรแกรมใช้ร่วมกันทั่วประเทศ รหัสโรงเรียนเป็นตัวแยกว่าโรงเรียนใดเข้าใช้โปรแกรม
                      รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ = ใช้กับเมนูสำคัญๆ เช่น เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ ตั้งชื่อ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เรียกใช้ข้อมูลสำรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำได้ คือ ผู้ที่รู้รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบนี้ เท่านั้น
                      รหัสผู้ใช้ Admin = เป็นผู้ใช้โปรแกรมคนหนึ่ง ที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งให้ล่วงหน้า สามารถคงเดิมหรือแก้ไขได้
           2. ควรศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ให้เข้าใจก่อนทำงานจริง โดยเฉพาะในเรื่องของ การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม การตั้งเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแบบตัวอักษร (Font) การติดตั้งโปรแกรม การสำรองข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
           3. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกเครื่อง ทุกครั้ง และทุกเวลา แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ เพราะชื่อโรงเรียนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อโปรแกรม
           4. ควรเก็บซีดีติดตั้งโปรแกรมไว้ หรือหาก Download โปรแกรม ควรเก็บข้อมูลที่ Download ไว้ เมื่อต้องการเอาโปรแกรมและข้อมูลออก หรือเมื่อม ีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถนำซีดีติดตั้งโปรแกรม หรือข้อมูลที่ Download มาติดตั้งซ้ำ และเลือกปุ่มคำสั่ง Remove All โปรแกรม และข้อมูล จะถูกลบออกจากเครื่องไป
           5. ต้องติดตั้งแบบอักษร (Font) ชื่อไฟล์ 3of9Barcode.ttf เป็นแบบอักษรบาร์โค้ด มีอยู่ในซีดีรอม หรืออยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรม หากไม่ติดตั้ง เวลาพิมพ์รายงาน บาร์โค้ดจะเป็นตัวอักษรใหญ่ ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านไม่ได้ และรายงานก็ไม่สวยงาม
           6. เนื่องจากโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน มีข้อมูลเชื่อมโยงกันหลายแฟ้มข้อมูล เช่น ทำใบเสร็จ โอนเข้าทะเบียน และเบิกนำไปใช้ หากช่วงโอนข้อมูล เกิดไฟฟ้าดับ หรือ ไฟฟ้าลด อาจทำให้ข้อมูลบางส่วนมี บางส่วนไม่มี ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น ควรมีเครื่องสำรองไฟฟ้า แต่หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ต้องสำรองข้อมูลบ่อยๆ หรือก่อนจบงานทุกครั้ง ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ และควรสำรองไว้หลายๆ ที่ ทั้งในฮาร์ดดิสต์ในเครื่อง และ Handy Drive
           7. โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียนโปรแกรมบน Windows ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรม ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปได้ยาก หากท่านพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาหรือปรับเวอร์ชั่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับเวอร์ชั่นจะ Upload ส่งขึ้นอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ Download ไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม ดูจากหนังสือคู่มือการใช้งาน หรือกด F1
ขณะทำงานอยู่ในโปรแกรม
           8. การติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล
           9. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำมาใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือหรือขณะอยู่ในโปรแกรม กด F1 เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ
           10. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียน
โปรแกรมได้ที่ โทรฯ : 081-966-1710 Line Id : 0819661710 E-mail : terawatsup@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/teesoftware

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน  
4
 Download สรุปการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นการสรุปวิธีการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา
5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา