โปรแกรมจัดตารางสอน บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 6.06 สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan) ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้ทั้งหมด 1,198 โรงเรียน (ตามรายชื่อแนบท้าย)
          สำหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมได้รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ จากโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมแล้วนำมาปรับเวอร์ชั่น และส่งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ให้ ฟรี สำหรับโรงเรียนที่เคยสั่งซื้อ (โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.teesoftware.com) ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมฯ ใช้ได้แน่นอน และสามารถใช้ได้ตลอดไป หากไม่มั่นใจในตัวโปรแกรม สามารถติดต่อสอบถามจากโรงเรียนที่สั่งซื้อแล้วตามรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายเอกสารนี้

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
          โปรแกรมชุดนี้ ได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
          - ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
          - สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alond) ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 1 คนก็สามารถจัดตารางสอนได้ และทำงานหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan) ดังนั้น ใช้เวลาในการจัดตารางสอนน้อยลง
          - ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะเวอร์ชั่น 6.06 ติดตั้งโปรแกรมฯ ทำงานแบบเครือข่าย (Lan) ได้ง่าย และเวลาจบการทำงาน มีปุ่มคำสั่งให้เลือกบันทึกข้อมูลสำรองไว้อัตโนมัติ
          - มีคู่มือและซีดีรอมสอนการใช้งาน ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
          - สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          - เนื่องจากเป็นโปรแกรมบน Windows ดังนั้นโปรแกรมจะสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถใช้เม้าท์คลิกได้ เลือกตั้งค่าได้ และมี Short Cut ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ต้องใช้เม้าส์
          - เลือกได้สูงสุด 7 วัน วันละ 14 คาบ (ไม่จำเป็นต้องจัดครบทั้ง 7 วัน วันละ 14 คาบ เช่น บางโรงเรียน เรียนจันทร์-ศุกร์ วันละ 8 คาบ ก็จัด 5 วันวันละ 8 คาบ เป็นต้น)
          - สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง และเครื่อง ดังนั้นหากเครื่องเสียหรือติดไวรัส สามารถติดตั้งใหม่ได้
          - สามารถกำหนดให้นักเรียนเรียนห้องเรียนประจำ หรือเดินเรียนก็ได้
          - สามารถกำหนดคาบ (Lock คาบ) ได้ทุกรูปแบบ เช่น คาบกิจกรรมบังคับ กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมนุม วิชาโครงงาน กิจกรรมแนะแนว ครูสอน 1 คนสอนนักเรียน 2 ชั้น ม.หรือมากกว่า ครูสอน 2 คนหรือมากกว่า สอนนักเรียน 1 ชั้น ม. ครูสอนหลายคนสอนนักเรียนหลายชั้น ม. พักเที่ยง ม.ต้นและม.ปลาย ไม่ตรงกัน ฯลฯ
          - สามารถจัดแต่ละวิชาให้เรียนติดต่อกัน 4 คาบ หรือ 3 คาบ หรือ 2 คาบได้
          - สามารถตรวจสอบการซ้ำซ้อน หรือการชนกันของ ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู ตารางเรียนนักเรียน และตารางการใช้ห้องเรียน เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน ห้องเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชนได้ ซึ่งทำให้สะดวก พกพาติดตัวง่าย ในเวอร์ชั่น 6.06 ได้สามารถพิมพ์เวลากำกับแต่ละคาบได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนรวม เพื่อจัดบอร์ดตารางสอนของฝ่ายวิชาการ หรือจัดบอร์ดตารางสอนของกลุ่มสาระวิชาได้
          - สามารถพิมพ์ตรวจดูคาบว่างของ ครู นักเรียน และห้องเรียน ทำให้ง่ายในการจัดตารางสอน
          - มีระบบช่วยเหลือ หรือ Help หากติดขัด สงสัย สามารถกด F1 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
          - สามารถให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์คำนำหน้าชื่อครูในตารางต่างๆได้ เช่น เดิมสอนโดย ธีรวัฒน์ สามารถกำหนดให้พิมพ์แบบใหม่เป็นสอนโดย ครูธีรวัฒน์ , อ.ธีรวัฒน์ ฯลฯ
          - สามารถพิมพ์สรุปจำนวนคาบรวม ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์บันทึกท้ายตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - แสดงจำนวนคาบรวมบนฟอร์มทันทีที่มีการเพิ่มลบคาบ
          - มีเมนูหลัก Wizards กำหนดคาบ (Lock คาบ) ทำให้การ Lock คาบทำได้ง่ายขึ้น
          - กำหนดพิมพ์รายงานต่างๆ มี ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได้
          - พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 ทุกรายงาน และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Snagit , Fine Print Pdf factory pro และโปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนรายงานที่พิมพ์ออกกระดาษ เป็นรายงานที่เป็นไฟล์นามสกุล .Pdf แล้วนำไปไฟล์ .Pdf ขึ้นอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดไปดูได้
          - สามารถใช้งานได้ ทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา หากซีดีติดตั้งโปรแกรมฯ ชำรุด สูญหาย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ วีดีโอสอนการใช้งาน และคู่มือการใช้งานโปรแกรม ได้จากเว็บไซต์ www.teesoftware.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมของเวอร์ชั่น 6.06
          - เข้าโปรแกรม โปรแกรมจะตรวจสอบชื่อโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
          - เมนูกำหนดครู,กำหนดนักเรียน,กำหนดห้องเรียน และกำหนดรหัสวิชา จัดทำใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการคีย์ข้อมูล
          - เมนูกำหนดครู เพิ่มข้อมูล กลุ่ม/ฝ่าย/งาน,คณะสี,ที่ปรึกษาชั้น และประจำห้อง เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนของครู ที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - เมนูกำหนดนักเรียน เพิ่มข้อมูล ชื่อห้องประจำ,กลุ่ม/สาย,คณะสี และชื่อครูที่ปรึกษา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางเรียน นักเรียนที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - เมนูกำหนดรหัสวิชา เพิ่มข้อมูลชื่อรายวิชา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนครู แบบมีสรุปรวมชั้น หากไม่ต้องการ ไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
          - แก้ไขฟอร์ม จัดตารางสอน , Lockคาบครู(ทีละคน) , Lockคาบครูกับนักเรียน , Lockคาบครูกับห้องเรียน , Lockคาบนักเรียน(ทีละชั้น) , Lockคาบนักเรียนกับห้องเรียน เพื่อให้สามารถแสดงคาบรวมในแต่ละวิชาที่ครูสอน และจำนวนคาบรวมในแต่ละวิชาที่นักเรียนเรียน
          - แก้ไขเมนูพิมพ์รหัส ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์,เมนูพิมพ์รายชื่อนักเรียน และเมนูพิมพ์รายชื่อรหัสวิชา เพื่อให้สามารถพิมพ์รายละเอียดที่ได้เพิ่มเติม
          - เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางสอนครู(ทีละคน) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางสอนครู(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางสอนครู(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
          - เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางเรียน (ทีละชั้น) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
          - แก้ไขเมนูพิมพ์ตารางสอนรวม,พิมพ์ตารางเรียนรวม และตารางห้องเรียนรวม เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์ได้ แบบ 5 วันวันละ 10 ชั่วโมง/คาบ หรือเลือกพิมพ์แบบ 5 วันวันละ 14 ชั่วโมง/คาบ

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์
               - Pentium 1.0 GHz ขึ้นไป
               - หน่วยความจำ (Ram) 64 Mb ขึ้นไป
               - โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
               - มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
          2. เครื่องพิมพ์แบบเข็ม หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี

ราคาและการสั่งซื้อ
          การสั่งซื้อ สั่งซื้อโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.06 ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สิ่งของที่จะได้รับ
              1. ใบเสร็จ-ใบส่งของ จัดซื้อ-จัดจ้าง ใบเสนอราคา และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
              2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรมจัดตารางสอนและวิธีใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
              3. หนังสือคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 1 เล่ม
              4. คำแนะนำ ลิขสิทธิ์ รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.06

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          Down Load คู่มือการใช้งานโปรแกรม

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

โรงเรียน ที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอนแล้วมีทั้งหมด 1,198 โรงเรียน

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา