โปรแกรมจัดตารางสอน บนระบบปฏิบัติการ  Windows ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น 6.07 สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alone)  และหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan)  ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้ทั้งหมด 1,633 โรงเรียน
          สำหรับการพัฒนาโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมได้รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ จากโรงเรียนต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมแล้วนำมาปรับเวอร์ชั่น และส่งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ให้ ฟรี  สำหรับโรงเรียนที่เคยสั่งซื้อ (โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.teesoftware.com)  ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมฯ ใช้ได้แน่นอน  และสามารถใช้ได้ตลอดไป หากไม่มั่นใจในตัวโปรแกรม สามารถติดต่อสอบถามจากโรงเรียนที่สั่งซื้อแล้วตามรายชื่อโรงเรียนแนบท้ายเอกสารนี้

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
          โปรแกรมชุดนี้ ได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
          - ทำงานบนระบบปฏิบัติการ  Windows  ทุกเวอร์ชั่น  ยกเว้น  Windows  3.11
          - สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alond) ดังนั้น 1 คนก็สามารถจัดตารางสอนได้ และทำงานหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan)  ดังนั้นจะใช้เวลาในการจัดตารางสอนน้อยลง  สะดวก  รวดเร็วขึ้น
          - ในเวอร์ชั่น 6.04 สามารถติดตั้งโปรแกรมจัดตารางสอน ทำงานแบบเครือข่าย (Lan) ได้ง่ายรวดเร็วขึ้น  และ เวลาจบการทำงาน  มีปุ่มคำสั่งให้เลือกบันทึกข้อมูลสำรองไว้อัตโนมัต ทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
          - มีคู่มือและซีดีรอมสอนการใช้งาน ทำให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
          - สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          - เนื่องจากเป็นโปรแกรมบน Windows ดังนั้นโปรแกรมจะสวยงาม  ใช้งานง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  สามารถใช้เม้าท์คลิกได้   เลือกตั้งค่าได้  และมี  Short Cut  ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ต้องใช้เม้าส์
          - เลือกได้สูงสุด 7 วัน วันละ 14  คาบ (ไม่จำเป็นต้องจัดครบทั้ง 7 วัน วันละ 14  คาบ  เช่น บางโรงเรียน  เรียนจันทร์-ศุกร์ วันละ 8 คาบ ก็จัด 5 วันวันละ 8 คาบ  เป็นต้น)
          - สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง และเครื่อง  ดังนั้นหากเครื่องเสียหรือติดไวรัส สามารถติดตั้งใหม่ได้
          - สามารถกำหนดให้นักเรียนเรียนห้องเรียนประจำ หรือเดินเรียนก็ได้
          - สามารถกำหนดคาบ (Lock คาบ) ได้ทุกรูปแบบ  เช่น คาบกิจกรรมบังคับ กิจกรรมอิสระ กิจกรรมชุมนุม
          - วิชาโครงงาน  กิจกรรมแนะแนว  ครูสอน 1 คนสอนนักเรียน 2 ชั้น ม.หรือมากกว่า  ครูสอน 2 คนหรือมากกว่า
          - สอนนักเรียน 1 ชั้น ม. ครูสอนหลายคนสอนนักเรียนหลายชั้น ม. พักเที่ยง ม.ต้นและม.ปลาย ไม่ตรงกัน  ฯลฯ
          - สามารถจัดแต่ละวิชาให้เรียนติดต่อกัน  4   คาบ หรือ  3  คาบ  หรือ  2  คาบได้
          - สามารถตรวจสอบการซ้ำซ้อน  หรือการชนกันของ  ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู  นักเรียน  และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู  ตารางเรียนนักเรียน  และตารางการใช้ห้องเรียน  เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน ห้องเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชนได้ ซึ่งทำให้สะดวก พกพาติดตัวง่าย ในเวอร์ชั่น 6.04  ได้สามารถพิมพ์เวลากำกับแต่ละคาบได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนรวม  เพื่อจัดบอร์ดตารางสอนของฝ่ายวิชาการ  หรือจัดบอร์ด ตารางสอนของกลุ่มสาระวิชาได้
          - สามารถพิมพ์ตรวจดูคาบว่างของ  ครู  นักเรียน  และห้องเรียน  ทำให้ง่ายในการจัดตารางสอนและรวดเร็ว
          - มีระบบช่วยเหลือ  หรือ  Help  หากติดขัด  สงสัย  สามารถกด  F1  เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
          - สามารถให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์คำนำหน้าชื่อครูในตารางต่างๆได้  เช่น  เดิมสอนโดย ธีรวัฒน์  สามารถกำหนด ให้พิมพ์แบบใหม่เป็นสอนโดย  ครูธีรวัฒน์ , อ.ธีรวัฒน์  ฯลฯ
          - สามารถพิมพ์สรุปจำนวนคาบรวม  ครู  นักเรียน  และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์บันทึกท้ายตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - แสดงจำนวนคาบรวมบนฟอร์มทันทีที่มีการเพิ่มลบคาบ
          - มีเมนูหลัก Wizards  กำหนดคาบ (Lock คาบ)  ทำให้การ Lock คาบทำได้ง่าย
          - กำหนดพิมพ์รายงานต่างๆ มี  ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได้
          - พิมพ์โดยใช้กระดาษ  A4  ทุกรายงาน  และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม  Snagit , Fine Print Pdf factory pro และโปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันเพื่อเปลี่ยนรายงานที่พิมพ์ออกกระดาษ  เป็นรายงานที่เป็นไฟล์นามสกุล .Pdf  แล้วนำไปไฟล์ .Pdf  ขึ้นอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ครู  นักเรียน  และผู้สนใจ  สามารถดาวน์โหลดไปดูได้
          - สามารถใช้งานได้  ทุกภาคเรียน  ทุกปีการศึกษา  หากซีดีติดตั้งโปรแกรมฯ ชำรุด  สูญหาย  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ  วีดีโอสอนการใช้งาน  และคู่มือการใช้งานโปรแกรม   ได้จากเว็บไซต์  www.teesoftware.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมของเวอร์ชั่น 6.07
          - พิมพ์ตารางขนาดเล็ก (ทั้งครู นักเรียน และห้องเรียน) สามารถเลือกพิมพ์แบบ 1 รายการเต็มหน้ากระดาษ
          - เพิ่มเมนูพิมพ์ตารางเดี่ยว ตารางสอนครู (ทีละคน) แนบทำผลงาน
          - เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์
               - Pentium 1.0 GHz ขึ้นไป
               - หน่วยความจำ (Ram) 64 Mb ขึ้นไป
               - โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
               - มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
          2. เครื่องพิมพ์แบบเข็ม หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี

ราคาและการสั่งซื้อ
          การสั่งซื้อ สั่งซื้อโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07 ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สิ่งของที่จะได้รับ
              1. ใบเสร็จ-ใบส่งของ จัดซื้อ-จัดจ้าง ใบเสนอราคา และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
              2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรมจัดตารางสอนและวิธีใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
              3. หนังสือคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 1 เล่ม
              4. คำแนะนำ ลิขสิทธิ์ รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          Down Load คู่มือการใช้งานโปรแกรม

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

          ตัวอย่างรายงาน ที่ได้จากโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07

โรงเรียน ที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอนแล้วมีทั้งหมด 1,633 โรงเรียน

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา