โปรแกรมจัดตารางสอน บนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541  และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันได้พัฒนาถึงเวอร์ชั่น  6.08  สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alone)  และหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan)  ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้ทั้งหมด 1,748 โรงเรียน
            สำหรับการพัฒนาโปรแกรม  ผู้เขียนโปรแกรมได้รวบรวมปัญหา  ข้อเสนอแนะ  ข้อแนะนำ  จากโรงเรียนต่างๆ  ที่ใช้โปรแกรมแล้วนำมาปรับเวอร์ชั่น  และส่งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ให้ ฟรี  สำหรับโรงเรียนที่เคยสั่งซื้อ (โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.teesoftware.com)  ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมฯ ใช้ได้แน่นอน  โปรแกรมฯ มีอายุการใช้งาน 20 ปี  ราคาโปรแกรมฯ ชุดละ 8,000 บาท  หรือเฉลี่ยภาคเรียนละ 200 บาท  (คุ้มค่าแน่นอน)

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
          โปรแกรมชุดนี้ ได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
          - ทำงานบนระบบปฏิบัติการ  Windows  ทุกเวอร์ชั่น  ยกเว้น  Windows  3.11
          - สามารถทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว (Stand Alond) ดังนั้น  1  คนก็สามารถจัดตารางสอนได้ และทำงานหลายเครื่องพร้อมกันแบบเครือข่าย (Lan)  ดังนั้นจะใช้เวลาในการจัดตารางสอนน้อยลง  สะดวก  รวดเร็วขึ้น
          - มีคู่มือและซีดีรอมสอนการใช้งาน  ทำให้สะดวก  รวดเร็ว  และง่ายต่อการใช้งาน
          - สามารถพิมพ์ได้ทั้งเครื่องพิมพ์แบบเข็ม  เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  และเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          - เนื่องจากเป็นโปรแกรมบน Windows ดังนั้นโปรแกรมจะสวยงาม  ใช้งานง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  สามารถใช้เม้าท์คลิกได้   เลือกตั้งค่าได้  และมี  Short Cut  ทำให้สะดวกและง่ายต่อการเลือกโดยไม่ต้องใช้เม้าส์
          - เลือกได้สูงสุด  7 วัน วันละ  14  คาบ  (ไม่จำเป็นต้องจัดครบทั้ง  7  วัน วันละ  14  คาบ  เช่น  บางโรงเรียน   เรียนจันทร์-ศุกร์  วันละ  8  คาบ  ก็จัด  5 วันวันละ  8  คาบ  เป็นต้น)
          - สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้ง และเครื่อง (ตลอดอายุการใช้งาน)  ดังนั้นหากเครื่องเสียหรือติดไวรัส   สามารถ ติดตั้งใหม่ได้
          - สามารถกำหนดให้นักเรียนเรียนห้องเรียนประจำ  หรือเดินเรียนก็ได้
          - สามารถกำหนดคาบ (Lock คาบ)  ได้ทุกรูปแบบ  เช่น  คาบกิจกรรมบังคับ  กิจกรรมอิสระ  กิจกรรมชุมนุม   วิชาโครงงาน   กิจกรรมแนะแนว  ครูสอน 1 คนสอนนักเรียน 2 ชั้น ม.หรือมากกว่า  ครูสอน 2 คนหรือมากกว่า สอนนักเรียน 1 ชั้น ม. ครูสอนหลายคนสอนนักเรียนหลายชั้น ม. พักเที่ยง ม.ต้นและม.ปลาย ไม่ตรงกัน  ฯลฯ
          - สามารถจัดแต่ละวิชาให้เรียนติดต่อกัน  4   คาบ หรือ  3  คาบ  หรือ  2  คาบได้
          - สามารถตรวจสอบการซ้ำซ้อน  หรือการชนกันของ  ครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู  นักเรียน  และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู  ตารางเรียนนักเรียน  และตารางการใช้ห้องเรียน  เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มได้
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน ห้องเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชนได้  ซึ่งทำให้สะดวก  พกพาติดตัวง่าย 
          - สามารถพิมพ์ตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนรวม  เพื่อจัดบอร์ดตารางสอนของฝ่ายวิชาการ  หรือจัดบอร์ดตารางสอนของกลุ่มสาระวิชาได้
          - สามารถพิมพ์ตรวจดูคาบว่างของ  ครู  นักเรียน  และห้องเรียน  ทำให้ง่ายในการจัดตารางสอนและรวดเร็ว
          - มีระบบช่วยเหลือ  หรือ  Help  หากติดขัด  สงสัย  สามารถกด  F1  เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที
          - สามารถให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์คำนำหน้าชื่อครูในตารางต่างๆได้  เช่น  เดิมสอนโดย ธีรวัฒน์  สามารถกำหนดให้พิมพ์แบบใหม่เป็นสอนโดย  ครูธีรวัฒน์ , อ.ธีรวัฒน์  ฯลฯ
          - สามารถพิมพ์สรุปจำนวนคาบรวม  ครู  นักเรียน  และห้องเรียนได้
          - สามารถพิมพ์บันทึกท้ายตารางสอนครู นักเรียน และห้องเรียนได้
          - มีเมนูหลัก Wizards  กำหนดคาบ (Lock คาบ)  ทำให้การ Lock คาบทำได้ง่าย
          - กำหนดพิมพ์รายงานต่างๆ มี  ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได้
          - พิมพ์โดยใช้กระดาษ  A4  ทุกรายงาน  และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม  Snagit , Fine Print Pdf factory pro และโปรแกรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนรายงานที่พิมพ์ออกกระดาษ  เป็นรายงานที่เป็นไฟล์นามสกุล .Pdf  แล้วนำไปไฟล์  .Pdf  ขึ้นอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  ครู  นักเรียน  และผู้สนใจ  สามารถดาวน์โหลดไปดูได้
          - สามารถใช้งานได้  ทุกภาคเรียน  ทุกปีการศึกษา (ตลอดอายุการใช้งาน) หากซีดีติดตั้งโปรแกรมฯ ชำรุด  สูญหาย  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ  วีดีโอสอนการใช้งาน  และคู่มือการใช้งานโปรแกรม   ได้จากเว็บไซต์  www.teesoftware.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมของเวอร์ชั่น 6.08

          - สามารถแทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกันได้ เช่น จัดตารางสอนแล้ว อยากแทรกช่องที่ 5 เป็นว่าง แล้วหัวตาราง เป็นพักเที่ยง หรือจัดตารางสอนไปแล้ว กำหนดช่องที่ 5 เป็นพักเที่ยง ต่อมาเปลี่ยนใจ ไม่อยากให้มีพักเที่ยง ก็สามารถลบช่องที่ 5 ได้ เป็นต้น
          - แก้ไขรายงานจำนวนคาบรวมครู แบบที่ 1 , รายงานจำนวนคาบรวมนักเรียน และรายงานจำนวนคาบรวมห้องเรียน
ให้สวยงามและดูง่าย
          - เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์
               - Pentium 1.0 GHz ขึ้นไป
               - หน่วยความจำ (Ram) 64 Mb ขึ้นไป
               - โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
               - มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
          2. เครื่องพิมพ์แบบเข็ม หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
          3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี

ราคาและการสั่งซื้อ
          การสั่งซื้อ สั่งซื้อโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07 ราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) สิ่งของที่จะได้รับ
              1. ใบเสร็จ-ใบส่งของ จัดซื้อ-จัดจ้าง ใบเสนอราคา และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
              2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรมจัดตารางสอนและวิธีใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
              3. หนังสือคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด 1 เล่ม
              4. คำแนะนำ ลิขสิทธิ์ รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.08

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          Down Load คู่มือการใช้งานโปรแกรม

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

          ตัวอย่างรายงาน ที่ได้จากโปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.08

โรงเรียน ที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอนแล้วมีทั้งหมด 1,748 โรงเรียน

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา