ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมจัดตารางสอน V6.09

           ตัวอย่าง รายงานที่แสดงนี้ เป็นรายงานที่ได้จาก โปรแกรมจัดตารางสอน V6.07 ซึ่งเป็นรายงานเพียงบางส่วนเท่านั้น

           ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา/เวลาคาบ เป็นรายงานพิมพ์เป็นหน้าปกเอกสาร

           รหัส ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์ เป็นรายงาน รหัส รายชื่อครู-อาจารย์ ที่มีในโปรแกรม เพื่อจัดตารางสอน

           รายชื่อนักเรียน เป็นรายงาน รหัส รายชื่อนักเรียน ที่มีในโปรแกรม เพื่อจัดตารางสอน

           รายชื่อห้องเรียน เป็นรายงาน รหัส ชื่อห้องเรียน ที่มีในโปรแกรม เพื่อจัดตารางสอน

            พิมพ์ตารางเดี่ยว ใช้สำหรับพิมพ์ให้ครู นักเรียน และห้องเรียน

                  ตารางสอนครู (ทีละคน) แบบไม่มีสรุป เป็นรายงานพิมพ์ตารางสอนครู เป็นรายบุคคล ด้านล่างเป็นลงชื่อ ไม่มัสรุป

                  ตารางสอนครู (ทีละคน) แบบมีสรุป เป็นรายงานพิมพ์ตารางสอนครู เป็นรายบุคคล ด้านล่างมัสรุป

                  ตารางสอนครู (ทีละคน) แนบทำผลงาน เป็นรายงานพิมพ์ตารางสอนครู เป็นรายบุคคล เพื่อแนบเป็นเอกสารทำผลงาน

                  ตารางนักเรียน (ทีละชั้น) แบบไม่มีสรุป เป็นรายงานพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน เป็นรายชั้น ด้านล่างเป็นลงชื่อ ไม่มัสรุป

                  ตารางนักเรียน (ทีละชั้น) แบบมีสรุป เป็นรายงานพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน เป็นรายชั้น ด้านล่างมัสรุป

                  ตารางห้องเรียน (ทีละห้อง) เป็นรายงานพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน เป็นรายห้องเรียน ด้านล่างเป็นลงชื่อ ไม่มัสรุป

            พิมพ์ตารางรวม ใช้สำหรับพิมพ์เพื่อเข้าเล่มเป็นผลงาน หรือ เพื่อจัดบอร์ดวิชาการ หรือ เพื่อจัดบอร์ดกลุ่มสาระต่างๆ

                  ตารางสอนครูรวม เป็นรายงานพิมพ์ตารางสอนครูรวม

                  ตารางเรียนนักเรียนรวม เป็นรายงานพิมพ์ตารางเรียนนักเรียนรวม

                  ตารางการใช้ห้องเรียนรวม เป็นรายงานพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียนรวม

            พิมพ์ตารางเดี่ยว(ขนาดเล็ก) ใช้สำหรับพิมพตาราสอนครู ตารางเรียนนักเรียน และตารางการใช้ห้องเรียน ขนาดเล็ก เท่าบัตรประชาชน

                  ตารางสอนครู (ขนาดเล็ก) เป็นรายงานพิมพ์ตารางสอนครู ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชน

                  ตารางเรียนนักเรียน (ขนาดเล็ก) เป็นรายงานพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชน

                  ตารางการใช้ห้องเรียน (ขนาดเล็ก) เป็นรายงานพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชน

            พิมพ์จำนวนคาบรวม ใช้สำหรับพิมพจำนวนคาบรวมของครู นักเรียน และห้องเรียน

                  ครู แบบที่ 1 เป็นรายงานคาบรวมของตารางสอนครู แบบที่ 1

                  ครู แบบที่ 2 เป็นรายงานคาบรวมของตารางสอนครู แบบที่ 2

                  ครู แบบที่ 3 เป็นรายงานคาบรวมของตารางสอนครู แบบที่ 3

                  นักเรียน แบบที่ 1 เป็นรายงานคาบรวมของตารางนักเรียน แบบที่ 1

                  นักเรียน แบบที่ 2 เป็นรายงานคาบรวมของตารางนักเรียน แบบที่ 2

                  ห้องเรียน เป็นรายงานพิมพ์ตารางการใช้ห้องเรียน มีเพียงแบบเดียว

                 นอกจากนี้ ยังมีรายงานอื่นๆ อีกหลายรายงาน ซึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ หากต้องการดูรายงานอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ทดลองติดตั้งโปรแกรมใช้งานดูครับ

                 หมายเหตุ หากต้องการเพิ่มรายงาน แก้ไขรายงาน สามารถเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ครับ

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา