คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.06

เรียน เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน

      เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมได้ปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมจัดตารางสอน เป็นเวอร์ชั่น 6.06 โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
         1. เมนูกำหนดภาพพื้นจอภาพ สามารถเลือกแสดงภาพพื้นจอภาพได้หลายภาพ
         2. เมนูกำหนด นักเรียน เพิ่มข้อมูล ระดับชั้นและห้อง เช่น ม.1 ห้อง 1, ม.1 ห้อง 2, … เพื่อให้สามารถสรุปคาบรวมได้
         3. แก้ไขคาบรวมให้เรียงชั้น จากน้อยไปหามาก เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
         4. จัดเมนูหลักพิมพ์รายงานให้เป็นหมวดหมู่ เลือกได้ง่ายขึ้น
         5. เพิ่มเมนูพิมพ์รายงานคาบรวมครูอีก 2 แบบ , นักเรียนอีก 1 แบบ และรหัสวิชาอีก 1 แบบ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.06 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.06 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.06 ฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา