คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.08

เรียน เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน

      เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมได้ปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมจัดตารางสอน เป็นเวอร์ชั่น 6.08 โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

           1. สามารถแทรกช่องว่าง/ลบช่องว่าง พร้อมกันได้ เช่น จัดตารางสอนแล้ว อยากแทรกช่องที่ 5 เป็นว่าง แล้วหัวตาราง เป็นพักเที่ยง หรือจัดตารางสอนไปแล้ว กำหนดช่องที่ 5 เป็นพักเที่ยง ต่อมาเปลี่ยนใจ ไม่อยากให้มีพักเที่ยง ก็สามารถลบช่องที่ 5 ได้ เป็นต้น
           2. แก้ไขรายงานจำนวนคาบรวมครู แบบที่ 1 , รายงานจำนวนคาบรวมนักเรียน และรายงานจำนวนคาบรวมห้องเรียน ให้สวยงามและดูง่าย
         3. เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.08 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.08 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.08 ฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  
5
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา