คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.07

เรียน เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน

      เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมได้ปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมจัดตารางสอน เป็นเวอร์ชั่น 6.07 โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
           1. พิมพ์ตารางขนาดเล็ก (ทั้งครู นักเรียน และห้องเรียน) สามารถเลือกพิมพ์แบบ 1 รายการเต็มหน้ากระดาษ
         2. เพิ่มเมนูพิมพ์ตารางเดี่ยว ตารางสอนครู (ทีละคน) แนบทำผลงาน
         3. เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.07 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.07 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.07 ฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  
5
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา