คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 6.05B

เรียน เจ้าหน้าที่จัดตารางสอน

      เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมได้ปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมจัดตารางสอน เป็นเวอร์ชั่น 6.05B โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
         1. พิมพ์รายงานตารางสอนครู(ทีละคน) และพิมพ์รายงานตารางเรียนนักเรียน(ทีละชั้น) ชื่อตาราง สามารถเลือกให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ จำนวนคาบ/ชั่วโมงรวมได้
         2. แก้ไขข้อผิดพลาดฟอร์มกำหนดครู กำหนดนักเรียน และกำหนดห้องเรียน
         3. เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)
         4. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำไปใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือ
         5. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ โทรฯ 081-9661710 E-mail : terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.05B (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.05B (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอน V 6.05B ฉบับนี้  
4
 Download คู่มือใช้งานโปรแกรมจัดตารางสอน  

บันทึกการปรับเวอร์ชั่น 6.05 เป็นเวอร์ชั่น 6.05A
         1. กำหนดขนาดหน้าจอโปรแกรมได้
         2. แก้ไขวิธีการเพิ่มรหัสวิชา ในฟอร์มกำหนดรหัสวิชา
         3. แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อต้องการแก้ไขรหัสวิชา ในฟอร์มกำหนดรหัสวิชา
         4. เพิ่มเติม /ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

บันทึกการปรับเวอร์ชั่น 6.04 และเวอร์ชั่น 6.04A เป็นเวอร์ชั่น 6.05
         1. เข้าโปรแกรม โปรแกรมจะตรวจสอบชื่อโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
         2. เมนูกำหนดครู,กำหนดนักเรียน,กำหนดห้องเรียน และกำหนดรหัสวิชา จัดทำใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการคีย์ข้อมูล
         3. เมนูกำหนดครู เพิ่มข้อมูล กลุ่ม/ฝ่าย/งาน,คณะสี,ที่ปรึกษาชั้น และประจำห้อง เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนของครูที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
         4. เมนูกำหนดนักเรียน เพิ่มข้อมูล ชื่อห้องประจำ,กลุ่ม/สาย,คณะสี และชื่อครูที่ปรึกษา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางเรียนนักเรียนที่มีรายละเอียดมากขึ้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
         5. เมนูกำหนดรหัสวิชา เพิ่มข้อมูลชื่อรายวิชา เพื่อส่งค่าพิมพ์ตารางสอนครู แบบมีสรุปรวมชั้น หากไม่ต้องการไม่ต้องคีย์รายละเอียดนี้ก็ได้
         6. แก้ไขฟอร์ม จัดตารางสอน , Lockคาบครู(ทีละคน) , Lockคาบครูกับนักเรียน , Lockคาบครูกับห้องเรียน , Lockคาบนักเรียน(ทีละชั้น) , Lockคาบนักเรียนกับห้องเรียน เพื่อให้สามารถแสดงคาบรวมในแต่ละวิชาที่ครูสอน และจำนวนคาบรวมในแต่ละวิชาที่นักเรียนเรียน
         7. แก้ไขเมนูพิมพ์รหัส ชื่อ-สกุล ครู-อาจารย์,เมนูพิมพ์รายชื่อนักเรียน และเมนูพิมพ์รายชื่อรหัสวิชา เพื่อให้สามารถพิมพ์รายละเอียดที่ได้เพิ่มเติม
         8. เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางสอนครู(ทีละคน) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางสอนครู(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางสอนครู(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
         9. เพิ่มเติมเมนูพิมพ์ตารางเรียน (ทีละชั้น) เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบไม่มีสรุป) หรือแบบเดิม และพิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(แบบมีสรุป) หรือแบบใหม่
         10. แก้ไขเมนูพิมพ์ตารางสอนรวม,พิมพ์ตารางเรียนรวม และตารางห้องเรียนรวม เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์ได้แบบ 5 วันวันละ 10 ชั่วโมง/คาบ หรือเลือกพิมพ์แบบ 5 วันวันละ 14 ชั่วโมง/คาบ

บันทึกการปรับเวอร์ชั่น 6.03 เป็นเวอร์ชั่น 6.04 และเวอร์ชั่น 6.04A
         1. ปรับโปรแกรมให้สามารถ Upload ไปไว้ที่ Host โดยลูกค้าและผู้สนใจสามารถ Download โปรแกรมชุดจริงหรือโปรแกรมชุดตัวอย่างไปใช้ได้ ซึ่งต่อไปจะทำให้สะดวกมากขึ้น กรณีแผ่นซีดีเสีย แผ่นซีดีหาย หรือมีการปรับเวอร์ชั่น ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ Download โปรแกรมได้ทันที
         2. เมื่อปรับโปรแกรมให้สามารถ Download ทางอินเตอร์เน็ต แสดงว่า โปรแกรมเป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ตัวแยกว่าเป็นโรงเรียนใด ขึ้นอยู่กับการคีย์รหัสโรงเรียนในการเข้าโปรแกรมครั้งแรก ดังนั้น โรงเรียนที่เป็นลูกค้าเก่ารุ่นแรกๆ หากไม่ทราบรหัสโรงเรียน ให้ติดต่อนายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล โทรฯ 081-9661710 หรือ Email : terawatsup@hotmail.com เพื่อขอทราบรหัสโรงเรียน
         3. ปรับสีสัน ปรับแบบอักษรให้ทุกฟอร์ม ดูสวยงามและมาตรฐานขึ้น
         4. ปรับวิธีการสำรองข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลสำรอง เพื่อให้สามารถเลือกไดร์ฟทุกไดร์ฟที่คอมพิวเตอร์มองเห็น
         5. ปรับภาพพื้นจอให้ดูสวยงามขึ้น หากภาพที่ปรับยังไม่สวย สามารถเปลี่ยนภาพพื้นจอได้
         6. ปรับไฟล์ช่วยเหลือ (Help Files) เพื่อให้สะดวก มีรูปภาพแสดง ดูแล้วสวยงาม
         7. ปรับให้จัดได้สูงสุด 7 วันวันละ 14 คาบ (เวอร์ชั่นเดิมจัดได้สูงสุด 7 วันวันละ 10 คาบ)
         8. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อครู/นักเรียน/ห้องเรียน/รหัสวิชา ได้ทันที (เวอร์ชั่นเดิมต้องทำให้ครู/นักเรียน/ห้องเรียน ว่างก่อนจึงจะลบหรือแก้ไขรายชื่อได้)
         9. เพิ่มเมนูหลัก Wizards กำหนดคาบ(Lock คาบ) ทำให้การ Lock คาบทำได้ง่ายขึ้น
        10. ปรับเปลี่ยนการย้ายคาบ ไม่ว่า Lock คาบหรือจัดตารางสอน เป็นแบบคลิกเลือก ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
        11. ปรับสีตัวอักษรเพื่อเน้นว่าเกิดจาก Lock คาบหรือจัดตารางสอน ทำให้ดูได้ง่ายขึ้น
        12. สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข บันทึกท้ายตารางสอนครู บันทึกท้ายตารางเรียนนักเรียน และบันทึกการใช้ห้องเรียนได้ทุกฟอร์มที่มีการเรียกใช้แฟ้มข้อมูล ครู , นักเรียน และห้องเรียน
        13. กำหนดให้พิมพ์รายงานต่างๆ มี ตราโรงเรียน หรือตราครุฑ หรือตราเสมา หรือตรา สพฐ. หรือไม่มีตราก็ได้
        14. เปลี่ยนขนาดกระดาษ โดยใช้กระดาษ A4 ทุกรายงาน
        15. เลือกขนาดตัวอักษรในการพิมพ์รายงานได้ ทำให้ข้อความไม่ล้นช่องตาราง
        16. สามารถให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์คำนำหน้าชื่อครูในตารางต่างๆได้ เช่น เดิมสอนโดย ธีรวัฒน์ สามารถกำหนดให้พิมพ์แบบใหม่เป็นสอนโดย ครูธีรวัฒน์
        17. เปลี่ยนฟอร์มการพิมพ์รายงานใหม่ เพื่อให้สามารถเลือกครู , นักเรียน หรือห้องเรียน เพียงบางรายการหรือ ทั้งหมดพิมพ์รายงานได้

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา