โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 6.02

โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 เป็นโปรแกรมฯ สำหรับครูผู้สอนทุกคน ใช้เพื่อวัดผลและประเมินผลในรายวิชาที่ ตนเองสอน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย หน้าปก ข้อมูลพื้นฐาน บันทึกเวลาเรียน บันทึกผลการเรียน บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บันทึกอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ บันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน และสรุปผลการเรียน/การประเมิน สามารถใช้กระดาษ A4 พิมพ์แล้วเข้าเล่มเป็นรูปเล่มได้สวยงาม ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสั่งทำแบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบฟอร์มสำเร็จรูป และไม่จำเป็นต้องถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม สามารถสำเนาซีดีแจกครูผู้สอนทุกคนนำไปจัดทำ ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
        - ใช้ได้ทุกระดับชั้น(ทั้งประถมและมัธยม)
        - ใช้ได้ทุกปีการศึกษา
        - ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สวยงาม เพราะไม่ต้องเขียนด้วยลายมือ
        - ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
        - ประหยัดเงิน เพราะซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป (Support ให้ฟรี) ดังนั้นหากซีดีชำรุด สูญหาย หรือมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมฯ (อาจเป็นเพราะหลักสูตรเปลี่ยน แบบฟอร์มเปลี่ยน เช่น มีการเพิ่มคะแนนข้อสอบกลาง ฯลฯ หรือมีการปรับเวอร์ชั่นให้ดีขึ้น) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com
        - ประหยัดเงิน เพราะไม่ต้องสั่งทำแบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มสำเร็จรูป และไม่จำเป็นถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม
        - สามารถ Online สอนการใช้งานโปรแกรมฯ ติดตั้งโปรแกรมฯ หรือแก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าใช้งานโปรแกรมฯ ได้แน่นอน
        - หากเครื่องเสีย หรือติดไวรัส หรือต้องการ ติดตั้งโปรแกรมฯ ใหม่ สามารถติดตั้งใหม่ได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถนำข้อมูลที่สำรองมาใช้กับโปรแกรมฯ ที่ติดตั้งใหม่ได้
        - ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95,98,2000,Me,Nt,Xp,Win7 และ Win8
        - เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป กล่าวคือติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถใช้โปรแกรมได้เลย
        - การทำงานเป็นระบบ "เมนู" ภาษาไทย ทำให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
        - มีระบบช่วยเหลือการใช้โปรแกรมหลายวิธี ได้แก่ มีหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ, มีเมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ เมื่อเลือกเมนูนี้ จะได้ Pdf ไฟล์ สามารถพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์ ขณะอยู่ในโปรแกรมฯ สามารถกดปุ่ม F1 (บนคีย์บอร์ด) หรือปุ่มคำสั่งวิธีใช้ (ในโปรแกรมฯ) เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรมฯได้
        - มีเมนูจบการทำงานแบบสำรองข้อมูลไปเก็บที่อื่น และเรียกใช้ข้อมูลของตนเองเข้าโปรแกรมฯ เพื่อทำงาน ดังนั้นจึงสามารถย้ายข้อมูล จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ (เช่น ย้ายจากที่บ้านไปทำที่โรงเรียน ย้ายจากโรงเรียนไปทำที่บ้าน) หรือสามารถย้ายข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่าไป เวอร์ชั่นใหม่ กรณีมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมฯ
        - โปรแกรมฯ คำนวณคะแนนให้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข และตัดเกรดให้อัตโนมัติ 8 ระดับพร้อมค่าสถิติ หรือจะให้ผลการเรียน ร , มส , จำหน่าย , พักการเรียน , แขวนลอย หรือศึกษาต่อต่างประเทศก็ได้
        - มีเมนูประกาศผลสอบ เหมาะสำหรับครูประจำชั้นใช้หา ผลการเรียนเฉลี่ย และประกาศผลการสอบ
        - ต้นภาคเรียนสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเปล่า ที่มีรายชื่อนักเรียน เพื่อนำไปบันทึกเวลาเรียน และบันทึกคะแนนตอนเข้าสอน แล้วนำข้อมูลที่ได้เข้าโปรแกรมฯ
        - สามารถตรวจสอบการทำงานของครูได้ โดยใช้เครือข่าย (Lan) หรือจะให้ครูสำเนาข้อมูลใส่ Handy Drive ส่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.00A
        - สามารถเลือกพิมพ์นักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 35 คน หรือ 45 คน หรือ 55 คน ทำให้รายงานดูสวยงาม และเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01
        - บันทึกผลกาเรียน เพิ่มคะแนนข้อสอบกลาง และแก้ไขร้อยละของข้อสอบกลางได้
        - ตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ข้อ เพิ่มเติมให้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        - ตามหลักสูตร อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมี 5 ข้อ เพิ่มเติมให้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        - เพิ่มประเมินสมรรถนะผู้เรียนซึ่งมี 5 ข้อ เพิ่มเติมได้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        - เพิ่มจำนวนอักษรคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล นักเรียนให้พอกับนักเรียนที่มี คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุล ยาว(จำนวนอักษรมาก)
        - เพิ่มสถานภาพอีก 2 สถานภาพ คือ แขวนลอย และศึกษาต่างประเทศ จากเดิมที่มีเพียง เรียนอยู่ จำหน่าย และ พักการเรียน
        - บันทึกผลการเรียน สามารถเลือกเป็นแบบ สาระการเรียนรู้ หรือ หน่วยการเรียนรู้
        - ทุกรายงานที่พิมพ์ จะมีเลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ และนามสกุลนักเรียน ทำให้อ่านรายงานได้สะดวก และง่าย
        - สรุปจำนวนนักเรียนตามสถานะภาพ และค่าสถิติ ปรับใหม่ เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง
        - เพิ่มเติม / ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B
        - แก้ไขเมนู ข้อมูลต้นแบบ / รับ ข้อมูลต้นแบบจากเพื่อนครูที่ทำแบบบันทึกฯ/ระบบงานกิจกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02
        - ตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ข้อ เพิ่มเติมได้อีก 4 ข้อ และเลือกประเมินได้
        - สามารถเพิ่มภาพพื้นจอภาพ และเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้
        - บันทึกผลการเรียน เมื่อปรับคะแนนดิบ คะแนนจริงจะมีค่าเท่ากับคะแนนดิบก่อน สามารถแก้ไขหรือไม่แก้ไข คะแนนจริงได้
        - เวลาสั่งพิมพ์รายงานต่างๆ โปรแกรมจะตั้งค่าจำนวนนักเรียนต่อหน้าให้อัตโนมัติ  และสามารถเลือกนักเรียนต่อหน้าแบบอื่นได้
        - สามารถให้คะแนน ผลการเรียน,คุณลักษณะ,อ่านฯ และสมรรถนะ พร้อมกันได้
        - จัดทำบันทึกผลการเรียน แบบ 5 ช่อง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนมัธยม
        - จัดทำไฟล์ช่วยเหลือ (Help File) แบบใหม่ แสดงเป็น Pdf ไฟล์
        - เพิ่มเติม / ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2) หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3) โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp , Seven , Win 8 หรือ Win 10
        4) มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้
        5) เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 ในราคาชุดละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) สามารถใช้เงินงบประมาณ , เงินสนับสนุน และเงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1)ซีดีรอม 1 แผ่น
        2)คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        3)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        4)ลิขสิทธิ์ , รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

          ตัวอย่างรายงาน ที่ได้จากโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02

รายชื่อโรงเรียน 1225 ที่ใช้โปรแกรมฯ แล้ว

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        อุดรธานี [เมือง] อนุบาลอุดรธานี [น้ำโสม] บ้านโคกน้อย / บ้านหัวช้าง [กุดจับ] ชุมชนบ้านสร้างแป้น / ประสาทคณานุกิจวิทยา [เพ็ญ] บ้านโพนงามหนองตุ / บ้านนาส่อนโพนทัน [ศรีธาตุ] บ้านหนองนกเขียน [หนองวัวซอ] บ้านหนองแซงสร้อย / บ้านหนองบัวบาน / ชุมชนกุดหมากไฟ / ชุมชนหนองแสง [กุมภวาปี] บ้านหินฮาวโนนงาม [นายูง] บ้านเชียงดีกุดเซียม [ไชยวาน] บ้านคำเลาะ / ชุมชนสะงวย [วังสามหมอ] บ้านหนองหญ้าไซ
        ขอนแก่น [เมือง] วัดหนองแวงวิทยา / บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน / ตราชูพิทยาคม [หนองเรือ] ชุมชนบ้านหนองเรือ / โพธิ์ตากวิทยา/ โคกกลางโนนคูณโนนศิลา / บ้านเม็ง [บ้านไผ่] บ้านเกิ้ง / เก่านาโนมีวิทยา / มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา / บ้านเมืองเพีย [ภูเวียง] กุดดุกวิทยา / บ้านหนองกุงธนสารโสภณ / โนนอุดมสะอาดวิทยา / บ้านหนองผักแว่นโปร่งสังข์วิทยา / บ้านนาก้านเหลือง [แวงน้อย] บ้านทางขวาง / บ้านหนองแวงท่าวัด / บ้านหนองแขมอีโล [น้ำพอง] บ้านสะอาดหนองเรือ / บ้านบึงกลาง / บ้านวังชัย / อนุบาลพูลสวัสดิ์ [เขาสวนกวาง] ป่าเปือยเทพอำนวย [โคกโพธิ์ชัย] บ้านนาแพงสงแดง / บ้านดอนหมู [มัญจาคีรี] ชุมชนบ้านหันมัญจรคีรี / โคกนางามพิทยาสรรพ์ [ชนบท] โนนพะยอมพิทยไพศาล [หนองสองห้อง] บ้านสวองหนองไผ่ล้อม [ชุมแพ] หนองไผ่พิทยาคม / บ้านแห่ประชานุเคราะห์ / บ้านธาตุ / ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา / ก้องอุดมวิทยาคาร [พระยืน] ชุมชนบ้านพระยืน / บ้านโนนบ่อ / บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ [แวงใหญ่] ชุมชนบ้านดอนหัน / ชุมชนบ้านแวงใหญ่ / บ้านคอนฉิม / บ้านดอนโจด [สีชมพู] บ้านหนองปลาซิว / ภูห่านศึกษา / ชุมชนบ้านวังเพิ่ม / บ้านโคกม่วง [กระนวน] ศรีสมบูรณ์วิทยา / ชุมชนน้ำอ้อม
        เลย [เมือง]บ้านทุ่งใหญ่ / บ้านขอนแดง / บ้านหนองดอกบัว / วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา / บ้านขอนแก่นหนองบอน / บ้านฟากนา / วัดศรีวิชัยวนาราม / การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ / ศรีจันทร์วิทยา / บ้านน้ำภู / บ้านก้างปลา [ภูกระดึง] บ้านทุ่งใหญ่ [เชียงคาน] บ้านอุมุง / บ้านนาจาน / บ้านสงเปือย
[เอราวัณ] บ้านชำม่วง / บ้านห้วยป่าน [ด่านซ้าย] ด่านซ้าย / ปริยัติสามัญวัดโพนชัย [ผาขาว] บ้านพวยเด้ง [หนองหิน] ชุมชนหนองหิน [ปากชม] บ้านห้วยบ่อซืน
สกลนคร [เมือง] บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) / บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา / นาอ้อยคำสะอาด / บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง [อากาศอำนวย] บ้านดงเสียว / บ้านดอนแดงแม่นใหญ่ / บ้านโพนก่อ / บ้านข้าวแป้ง / บ้านคึม / บ้านหนองบัวแดง / บ้านนากะทาด [วาริชภูมิ] บ้านธาตุกุดพร้าว [พังโคน] บ้านอุ่มเหม้า [วานรนิวาส] บ้านตาลเดี่ยว [สว่างแดนดิน] อนุบาลสว่างแดนดิน / สร้างแป้น / ชุมพลศึกษา / การกุศลวัดบูรพา / บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ / บ้านบึงโน /บงใต้โนนรังพัฒนา / บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 / บ้านคำสะอาด [พรรณานิคม] โนนทรายคำ [กุดบาก] กุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง / บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา / บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี / กุดบากราษฎร์บำรุง [กุสุมาลย์] ชุมชนนิรมัย / บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี [โพนนาแก้ว] ท่าศาลาราษฎร์วิทยา / บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา [บ้านม่วง] บ้านลึมบอง ชุมชนบ้านห้วยหลัว [เจริญศิลป์] บ้านดงสง่า [ภูพาน] บ้านกกปลาซิวนาดู่
        หนองคาย [เมือง] วัดพระธาตุวิทยา / บ้านเดื่อใต้ [ศรีเชียงใหม่] บ้านศรีเชียงใหม่ / อนุบาลศรีเชียงใหม่ / ดอนก่อโนนสวรรค์ [โพนพิสัย] บ้านนาเพียงใหญ่ / บ้านโพธิ์ / บ้านบัว [สังคม] บ้านนางิ้ว / บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย / บ้านเทา-นาบอน
        บึงกาฬ [เมือง] บ้านโนนสว่าง / บ้านนาต้อง [พรเจริญ] บ้านโคกสว่าง / บ้านหนองผักแว่น [บึงโขงหลง] อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย [เซกา] บ้านหัวแฮต / บ้านท่าเชียงเครือ / บ้านนางัวสายปัญญา [ศรีวิไล] บ้านโคกสำราญพรเจริญ / บ้านห้วยลึก [โซ่พิสัย] บ้านโนนสวาง
        หนองบัวลำภู [เมือง] บ้านหินลับศิลามงคล / ร่มเกล้า / บ้านโคกน้ำเกี้ยง / บ้านนามะเฟีอง [สุวรรณคูหา] สุวรรณคูหาวิทยาคาร / บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา / บ้านโนนสมบูรณ์ / บ้านผาซ่อนโชคชัย / บ้านโคกทุ่งน้อย [นากลาง] กุดแห่วิทยา / บ้านก่าน [โนนสัง] นิคมสงเคราะห์วิทยา [ศรีบุญเรือง] โคกม่วงทองวิทยา / บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”
        อุบลราชธานี [เมือง] มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม / บ้านด้ามพร้า / กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี [สำโรง] บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) / บ้านโปร่ง [นาตาล] บ้านไทรงาม / บ้านนาตาลใต้ / บ้านโพนแพง / บ้านกองโพน [โพธิ์ไทร] บ้านนาหว้าใต้ [เดชอุดม] บ้านนาแก / บ้านโนนกาเร็น / บ้านหมากมาย [ม่วงสามสิบ] บ้านโนนรังน้อย / บ้านหนองฮาง / บ้านน้ำอ้อมผักระย่า / บ้านโพนเมืองมะทัน / บ้านหนองหล่มหนองเหล่า / บ้านดอนแดง [กุดข้าวปุ่ม] ชุมชนบ้านโนนสวาง / บ้านแก่งเค็ง / บ้านฟ้าห่วน / บ้านกาบิน [ตระการพืชผล] บ้านตากแดด / บ้านคึม / ตระการพืชผล / บ้านโคกใหญ่ / บ้านกุศกร / บ้านขามเปี้ย [เหล่าเสือโก้ก] บ้านหาด / บ้านขามน้อย [เขมราฐ] บ้านนายูง / นาสนามนาหว้าเกษม / บ้านนาแวง / บ้านบาก / บ้านนาตาลเหนือ [บุญฑริก] บ้านป่าสน / บ้านโนนค้อ / บ้านคำบาก [เขื่องใน] ชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี[น้ำยืน] วัดสวายน้อยวิทยา
        กาฬสินธุ์ [เมือง] อนุบาลกาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์พิทยาสัย / หนองสอพิทยาคม / สะอาดประชาสรรพ์ / ชุมชนนาจารย์วิทยา [ยางตลาด] ฮ่องฮีวิทยา / ชุมชนบ้านป่าแดง / หนองบัวหน่วยอำนวยศิลป์ / ดงบังวิทยา / ดอนขีวิทยา / หนองไม้พลวงวิทยาคม / บ้านสาวิทยาสรรพ์ / โพนสิมอนุเคราะห์ / บ้านหนองแวงฮี[สามชัย] หนองแสงราษฎร์พัฒนา / บ้านหนองกุงใหญ่ [กุฉินารายณ์] บ้านคุย / กุดหว้าวิทยา [ห้วยผึ้ง] ไค้นุ่นวิทยาพูน / คำบงพิทยาคม [ท่าคันโท] ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ / กุดจิกวิทยาคาร [เขาวง] บ้านโพนนาดี / หนองแสงถวิลราษฎร์ [นามน] ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ / ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม / นามนราษฎร์สงเคราะห์ / หนองบัวใน [สหัสขันธ์] ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา [หนองกุงศรี] โคกเครือวิทยา / ปริยัติธรรมสามัญวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา / ชุมขนหนองหินวิทยาคาร [ร่องคำ] ชุมชนนาเรียงวิทยาคม / ด่านใต้วิทยา [สมเด็จ] แก่งพฤาชัยวิทยา [คำม่วง] บ้านดงสวนพัฒนา
        นครพนม [เมือง] บ้านสำราญ / บ้านสุขเกษม / บ้านชะโนต / บ้านหนองแซง / บ้านคำสวาง / บ้านดงติ้ว / บ้านกลาง / บ้านดอนแดง / บ้านวังตามัว /
บ้านคำเตย(เตยราษฎร์ร่วมจิต) / บ้านหนองญาติ / บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ / บ้านหนองค้าโคกกุง [ธาตุพนม] บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) / หนองสะโน /
บ้านฝั่งแดง / บ้านโพนแพง / บ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) / บ้านโปร่งหนองปีใหม่จำปา / บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร [ปลาปาก] บ้านกุงโกน / ปลาปากราษฎร์บำรุง / บ้านนกเหาะ / โพนสวางนางิ้ววิทยา / ธรรมโฆสิตวิทยา / บ้านโพนทา / บ้านนามะเขือ / บ้านนาดอกไม้ / ชุมชนหนองฮีสามัคคี / บ้านกุตาไก้ / บ้านม่วง / บ้านโคกสูง [นาแก] นาแกสามัคคีวิทยา / หนองบ่อวิทยานุกูล / บ้านดอนโทน / ศรีโพนทองวิทยา / ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) / บ้านดินดำหมากเฟือง / นาผือบอนราษฎร์นุกูล / บ้านนากุงยางคำ / บ้านดงดู่งาม / ดอนเหลืองทองวิทยา / บ้านกลางมูลอ้น / บ้านหนองบ่อ / นาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญ บ้านเหล่าทุ่ง / ชุมชนบ้านพุ่มแก / บ้านบ่อดอกซ้อน / บ้านพระซองเหนือ / พระซองวิทยาคาร / นาเหนือทุ่งทองวิทยา / บ้านหนองยอโพนแพง / บ้านดงอินำ / บ้านนาเลียง / บ้านปากบัง [นาทม] บ้านพันห่าวดอนดู่ [โพนสวรรค์] บ้านนาขมิ้น [วังยาง] บ้านหนองสะโน / บ้านนาขาส้มป่อย [เรณูนคร] ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น / บ้านนาดี / เรณูวิทยาคาร / บ้านเหล่าสำราญ / นางามวิทยาคาร / พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา / บ้านโพนสาวเอ้ [ศรีสงคราม] บ้านศรีเวินชัย
[ท่าอุเทน] บ้านหาดกวน
        มหาสารคาม [เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / บ้านหนองโพด / บ้านดอนตูมดอนโค / ชุมชนบ้านลาด / บ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” / บ้านโคกบัวค้อ [พยัคฆภูมิพิสัย] พยัคฆภูมิวิทยาคาร / บ้านมะโบ่ / บ้านหัวหมู /โนนจานวิทยา / อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย / บ้านสระแคน / พระปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา / ชุมชนนาสีนวล [วาปีปทุม] บ้านโคกสูงหนองเขียวหนองขี / ขามป้อมพิทยาคม / เสือโก้กวิทยาสรรค์ / บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา [โกสุมพิสัย] บ้านวังโพน / บ้านหนองเขื่อน / หนองเหล็กศึกษา / บ้านหนองกุงวิทยากร / บ้านกอกหนองผือ [ยางสีสุราช] บ้านโดน / บ้านหนองบัวสันตุ / บ้านหนองรูแข้ / บ้านนกเหาะ [กุดรัง] บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ / บ้านกุดเม็ก [กันทรวิชัย] อนุบาลกันทรวิชัย / บ้านน้ำใสม่วงวิทยา [เชียงยืน] บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ [บรบือ] บรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) / บ้านหนองขามแสบง [นาดูน] ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ [นาเชือก] บ้านวังหินโนนสว่าง / วัดป่านาเชือก
        มุกดาหาร [เมือง] บ้านสงเปือย / บ้านพังคอง / บ้านหนองบัว [ดงหลวง] บ้านกกตูม / บ้านหนองหนาว [นิคมคำสร้อย] บ้านขอนแก่น / บ้านป่าเตย /ป่งแดงวิทยาคม [หว้านใหญ่] บ้านหว้านใหญ่

        ยโสธร [เมือง] บ้านตับเต่า /บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) / บ้านขุมเงิน / สันติธรรมวิทยาคม /ยโสธรวิทยาคาร / บ้านดอนแก้ว / ศรีธรรมวิทยา [มหาชนะชัย] ชุมชนบ้านหัวเมือง / บ้านหนองตุ / บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) /[คำเขื่อนแก้ว] ชุมชนกู่จาน อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) [เลิงนกทา] บ้านนาแซแสงวิไล / บ้านบุ่งค้า / บ้านช่องเม็ก / บ้านหนองยางห้วยสะแบก [ป่าติ้ว] อนุบาลป่าติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล) / ชุมชนบ้านศรีฐาน
        ร้อยเอ็ด [เมืองสรวง] ชุมชนบ้านผำ / บ้านเมืองสรวง / ธีรปริยัติ [สุวรรณภูมิ] สุวรรณภูมิพิทยไพศาล / ช้างเผือกวิทยาคม / บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 / น้ำคำใหญ่วิทยา / บ้านหนองแวง / บ้านเหว่ดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) /บ้านตาแหลวโนนหมากแงว / ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ [อาจสามารถ] บ้านยางเญอ(วีรชนอุทิศ) / บ้านหนองบัว / บ้านหนองย่างงัว / บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) / บ้านแคน (วันครู 2503) [ศรีสมเด็จ] บ้านเหล่ากุด / ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ [เสลภูมิ] วังหลวง / อนุบาลเมืองเสลภูมิ โพนทราย] บ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ [เกษตรวิสัย] บ้านนกเหาะ / บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) / บ้านดงครั่งน้อย / วัดแจ่มอารมณ์ / บ้านน้ำอ้อม / มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) [โพธิ์ชัย] บ้านภูเขาทอง [จตุรพักตร์พิมาน] ชุมชนบ้านเมืองหงส์ / บ้านอีง่อง [ปทุมรัตต์] ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) / บ้านสวนปอ / บ้านโนนสวรรค์ / บ้านขามป้อม / ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ็พิทยาคาร) [ธวัชบุรี] บ้านดอนชัย [พนมไพร] บ้านโนนชัยศรีหนองแคน / บ้านคู่ฟ้า / ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) / ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา / บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) / บ้านนาชมดอนกลางวิทยา [หนองพอก] บ้านกกตาลดงบังวิทยา / ไตรมิตรวิทยา
        อำนาจเจริญ [ปทุมราชวงศา] หนองข่าป่าหวาย / บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
        นครราชสีมา [เมือง] บ้านทุ่งกระโดน /พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา / บ้านหนองตะลุมปุ๊ก [โนนไทย] บ้านใหม่โคกพรม / บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) บ้านวัง(สายอนุกูล) [ปักธงชัย] บ้านลำนางแก้ว / บ้านเมืองปักสามัคคี / ชุมชนบ้านตะขบ / ลำพระเพลิงพิทยาคม / ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) / วัดพรหมราช [พิมาย] อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย [ห้วยแถลง] บ้านหนองชุมแสง [ปากช่อง] ประชานุสรณ์ / บ้านซับใต้ / เขาใหญ่พิทยาคม [ขามสะแกแสง] ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ [ครบุรี] บ้านหนองตะแบก / บ้านหนองใหญ่ [โชคชัย] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านท่าอ่าง / บ้านละลม / ด่านเกวียนวิทยา / บ้านหนองบอน / บ้านด่านเกวียน [ขามทะเลสอ] บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี [จักราช] หนองขามพิทยาคม / ชุมชนสว่างวิทยา / บ้านหนองนกคู่ [เฉลิมพระเกียรติ] หนองยางพิทยาคม / หนองงูเหลือมพิทยาคม / บ้านพระพุทธ [คง] บ้านหนองบัวกระจาย / วันครู ๒๕๐๒ / บ้านหนองบัวกระจาย [โนนสูง] กันเกราพิทยาคม / โพธารามพิทยาคม [แก้งสนามนาง] บ้านหินลาดหนองโดน [เมืองยาง] เมืองยางศึกษา
        บุรีรัมย์ [เมือง] วัดบ้านเมืองฝาง / บ้านตะโก / วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก / บ้านโพธิ์ดอนหวาย / บ้านหนองค่าย [ประโคนชัย] บ้านกระสังสามัคคี / บ้านหนองม่วงพัฒนา / บ้านมะมัง / อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ / บ้านหนองคูณพิณทอง / วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองน้ำขุ่น / บ้านห้วยเสลา / บ้านโคกตูม / วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) / บ้านเขาคอก / บ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) / วัดบ้านไพบูลย์ / วัดบ้านเมืองต่ำ / บ้านสังเคิล / วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) / บ้านหนองไผ่ / อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) / วัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) [นางรอง] อนุบาลกมลลักษณ์ / บ้านแท่นบัลลังก์ / บ้านหนองแช่ไม้ / บ้านหนองทองลิ่ม / บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านทุ่งใหญ่ / บ้านเสลา / ทีโอเอวิทยา
(เทศบาล 1) / วัดน้ำใหล / บ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)[ละหานทราย] บ้านหนองหมี / ตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ / ชุมชนบ้านโคกว่าน / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / ชุมชนวัดชุมพร [พลับพลาชัย] อนุบาลบ้านสะเดา / วัดบ้านแสลงคง / บ้านเขว้าศึกษา / บ้านโคกขมิ้น / บ้านบุญช่วย [กระสัง] วัดบ้านหนองพลวง / บ้านไผ่ลวก / วัดบ้านหนองแขม / บ้านตาเป้า [ปะคำ] ชุมชนบ้านดอนนางงาม / บ้านเทพพัฒนา [บ้านกรวด] บ้านละหานทรายใหม่ / บ้านถนนน้อย / บ้านโคกกะชาย / นิคมสร้างตนเอง 9 / นิคมสร้างตนเอง 3 / บ้านเขาดินเหนือ[ชำนิ] อนุบาลชำนิ / วัดละลวด / บ้านประคอง [สตึก] บ้านหนองม่วง / บ้านหัวช้าง / บ้านปลัดมุม / บ้านชุมแสง / บ้านตามา [หนองกี่] บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี [พุทไธสง] บ้านบุ่งเบา / อนุบาลพุทไธสง [คูเมือง] วัดบัวทอง [เฉลิมพระเกียรคิ] บ้านโคกยาง [บ้านใหม่ไชยพจน์] วัดสระจันทร์ [ลำปลายมาศ] บ้านนาศรีนวล / วัดโกรกประดู่
        ศรีสะเกษ [เมือง] อนุบาลศรีสะเกษ [กันทรลักษณ์] บ้านรุง / บ้านสว่าง / บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) / ชนะใช้กิจการ / บ้านสวนกล้วย
[อุทุมพรพิสัย] บ้านหอย / พระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ [ภูสิงห์] บ้านตะเคียนราม / บ้านโคกตาล / บ้านลุมพุกคลองแก้ว / บ้านศาลา / บ้านตาโสม /
บ้านละลม / เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง / บ้านธาตุพิทยาคม / บ้านเรือทองคลองดำ / บ้านนกยูง(อสพป.30) / บ้านแซรสะโบว [กันทรารมย์] บ้านกล้วย / บ้านอาลัย / บ้านหนองหวาย [พยุห์] บ้านหนองเตย [เมืองจันทร์] บ้านแต้ชะบา(อสพป.38) [เบญจลักษณ์] บ้านเพ็ก / บ้านสร้างเม็ก [วังหิน] บ้านโนนดู่ / บ้านสร้างบาก / บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า / บ้านหนองทุ่ม [ศรีรัตนะ] โชติพันธุ์สามัคคี [น้ำเกลี้ยง] บ้านคูบ [ขุขันธ์] ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ / ทับทิมสยาม ๐๖ / บ้านชำแระกลาง / บ้านปราสาทกวางขาว / บ้านสะเดาใหญ่ / บ้านปรือคัน / จะกงวิทยา [ปรางค์กุ่] บ้านดู่ / บ้านหนองบัวตาคง / บ้านไฮ / บ้านหว้าน [ขุนหาญ] สิริขุนหาญ [โพธิ์ศรีสุวรรณ] อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ [โนนคูณ] อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) / บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ [ยางชุมน้อย] บ้านค้อเมืองแสน
        สุรินทร์ [เมือง] อนุบาลสุรินทร์ / บ้านปอยดิน(อินทรศึกษา) / บ้านดงมัน / หนองโตง “สุรวิทยาคม” / บ้านโคกอารักษ์ / บ้านตระแสง / บ้านแกใหญ่ [กาบเชิง] กาบเชิงวิทยา / ปราสาทเบงวิทยา / บ้านบักจรัง / บ้านโพนทอง / กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 / หวลถวิลวิทยา / เรืองเจริญพัฒนา / บ้านสำโรงโคกเพชร / บ้านโคกสะอาด[จอมพระ] บ้านเมืองลีง / บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) /ขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ [ชุมพลบุรี] บ้านเบงท่าลาด / บ้านกระเบื้องใหญ่ / บ้านอาแวะ / บ้านตึกชุม บ้านหนองเรือ / บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) [ปราสาท] บ้านเจ้าคุณ / บ้านกาบกระบือ / บ้านหนองหรี่ / บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) / บ้านกูน / บ้านมะเมียง เจริญราษฎร์วิทยา / บ้านโชคนาสาม / บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) / บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) / บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) / บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) [บัวเชด] ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต / บ้านสะเดา / บ้านโชค / บ้านสน / บ้านสะแร / บ้านสำเภาลูน [ท่าตูม] บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) / บ้านอาคุณ / อมรินทราวารี / บ้านลุงปุง / บ้านสะเอิง / บ้านตระมูง / บ้านท่าศิลา / บ้านยางกระจับ [รัตนบุรี] บ้านหาญฮี / บ้านดินแดง(สีลาประรัฐ) / อนุบาลรัตนบุรี / ปทุมมาศวิทยา [ศีขรภูมิ] บ้านกรวดนาฮัง / บ้านตรมไพร / บ้านประทุนอายอง / บ้านกุดหวาย / บ้านขะเนก / บ้านโคกสนวน / บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) [ศรีณรงค์] บ้านโนนทอง / บ้านละมงค์ / บ้านโสน / บ้านโนนถ่อน [สำโรงทาบ] บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา [เขวาสินรินทร์] บ้านนาโพธิ์ / บ้านตากแดด / บ้านโชค / บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) / บ้านสดอ / บ้านแสรออ / บ้านอำปึลสนวน [พนมดงรัก] บ้านตาลวก / บ้านโคกกลาง / บ้านสระแก้ว / บ้านหนองคันนา / บ้านอำปึล / บ้านตาเมียง / บ้านรุน [สังขะ] บ้านกะปู / บ้านโคกรัมย์ / สังขะวิทยาคม / บ้านสนวน / จตุคามวิทยา / บ้านขนาดมอญ / บ้านเลิศอรุณ / บ้านพระแก้ว / ราษฎร์พัฒนา [ลำดวน] ศิริราษฎร์วิทยา / บ้านตาเมาะ
        ชัยภูมิ [เมือง] บ้านหนองหญ้าปล้อง / วัดชัยภูมิวนาราม / หนองนาแซงวิทยา / บ้านนาฝาย [ภูเขียว] ม่วงราษฎร์สามัคคี / บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / เพชรราษฎร์สามัคคี คุรุราษฎร์วิทยา [บ้านแท่น] ไตรมิตรวิทยา / บ้านหนองเม็ก / บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย / ชุมชนแท่นประจัน [เกษตรสมบูรณ์] บ้านวังม่วง / บ้านหนองไผ่ / บ้านหนองบัว [หนองบัวแดง] บ้านบ่อทอง / คุรุประชานุกูล / บ้านนางแดด / บ้านหนองปล้อง / บ้านหัวนาคำ / บ้านโนนสะอาด [เทพสถิต] มงคลศึกษา [จตุรัส] บ้านหนองไผ่ล้อม [คอนสวรรค์] สหราษฎร์นุเคราะห์ / บ้านหนองโนน้อย / บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำรุง) / ชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยาคาร [ภักดีชุมพล] พัฒนาสามัคคี / บ้านลาดชุมพล / บ้านลาดไทรงาม / บ้านโนนม่วง [แก้งคร้อ] หว้านไพรสามัคคี / บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ [หนองบัวระเหว] ชุมชนบ้านห้วยแย้ [เนินสง่า] บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

        ภาคเหนือ
        พิษณุโลก [เมือง] วัดอรัญญิก / เซนต์นิโกลาส / สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [นครไทย] ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา / บ้านเข็กใหญ่ [วังทอง] วัดสุพรรณพนมทอง / บ้านตอเรือ / บ้านสะเดา [บางระกำ] บ้านพันเสา / วัดหนองนาดงกวาง [เนินมะปราง] บ้านลำภาศ / บ้านใหม่ทองประเสริฐ [วัดโบสถ์] วัดโบสถ์ / อนุบาลญาณเรศว์ร / เขาไร่ศรีราชา / วัดบ้านน้อย / วัดเสนาสน์ / วัดหินลาด / วัดน้ำคบ / ห้วยปลาไหล / วัดนาขาม / บ้านน้ำหักศึกษา [บางกระทุ่ม] วัดสนามคลีตะวันตก / วัดราษฎร์บำรุง / ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) [พรหมพิราม] บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) / วัดธรรมาราม / หนองสะแกประชานุกูล / วัดย่านยาวประชานุกูล / วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) / ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) / วัดห้วยดั้ง [ชาติตระการ] บ้านน้ำทองน้อย / บ้านนาหล่ม / บ้านห้วยช้างแทง / บ้านห้วยท้องฟาน
        ตาก [เมือง] ตากสินราชานุสรณ์ / บ้านสะแกเครือ [แม่สอด] บ้านค้างภิบาล / บ้านเจดีย์โคะ / บ้านห้วยม่วง [ท่าสองยาง] บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา [พบพระ] ห้วยน้ำนักวิทยา / บ้านร่มเกล้า 4
        กำแพงเพชร [เมือง] บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) / วชิรกุญชรมัธยม [ปางศิลาทอง] บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง [พรานกระต่าย] บ้านหนองโสน /
บ้านบึงลูกนก / บ้านบางลาด [ขาณุวรลักษณ์] วัดคูหาสวรรค์ [ไทรงาม] บ้านพานทอง [คลองลาน] บ้านคลองมดแดง / สักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์
อนุสรณ์ 37) [ทรายทองวัฒนา] บ้านบึงสำราญ [บึงสามัคคี] บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
        พิจิตร [โพธิ์ประทับช้าง] วัดท่าบัวทอง [โพทะเล] บ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) [วังทรายพูน] ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง / อนุบาลวังทรายพูน
[ทับคล้อ] วัดวังแดง / ชุมชนวัดสายดงยาง / วัดไดอีเผือก [บึงนาราง] วัดบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร”
        เพชรบูรณ์ [เมือง] บ้านวังโค้ง / บ้านนาป่า / บ้านน้ำเลา [ชนแดน] บ้านท่าข้าม / บ้านหนองตาด / ดงขุยวิริยานุสรณ์ [วิเชียรบุรี] บ้านซับสมบูรณ์ /
บ้านหนองโป่ง / พระปริยัติธรรมวัดประชานิมิต [หล่มสัก] บ้านน้ำชุน / บ้านห้วยระหงส์ [ศรีเทพ] ชุมชนบ้านโคกสะอาด / บ้านโคกรังน้อย / บ้านสระกรวด [บึงสามพัน] อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) / ชุมชนบ้านวังพิกุล [หนองไผ่] ชุมชนบ้านเพชรละคร
        สุโขทัย [เมือง] ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) [ศรีนคร] บ้านหนองบัว [ศรีสำโรง] บ้านวังพิกุล [กงไกรลาศ] วัดหางตลาด [ทุ่งเสลี่ยม] บ้านลานตาเมือง
        อุตรดิตถ์ [พิชัย] บ้านในเมือง / บ้านคลองละวาน [ทองแสนขัน] บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) [บ้านโคก] บ้านบ่อเบี้ย
        เชียงใหม่ [เมือง] เชียงใหม่มัธยม / ธรรมราชศึกษา [แม่อาย] ชุมชนบ้านคาย / เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ [สันทราย] บ้านแม่โจ้ / วัดแม่เก้ดน้อย / บ้านสันศรี / บ้านหนองมะจับ / บ้านเจดีย์แม่ครัว [สะเมิง] บ้านบ่อแก้ว [ฮอด] บ้านกองหิน / วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ [ดอยหล่อ] บ้านสามหลัง [ไชยปราการ] สันติวนา บ้านผาแดง [สันกำแพง] บ้านหนองโค้ง [สันป่าตอง] สันป่าตอง [อมก๋อย] บ้านมูเซอ / บ้านยางแก้ว / บ้านตุงลอย [หางดง] วัดประชาเกษม [แม่สรวย] บ้านวาวี [ฝาง] ฉือจี้เชียงใหม่
        เชียงราย [เมือง] บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) [เทิง] บ้านร่องแช่ / อนุบาลเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) / บ้านใหม่ / วัดพระเกิดคงคาราม / บ้านทุ่งโห้ง / จำไฮบ้านเหล่า / สักสันเชียงใหม่วิทยาคม / บ้านแผ่นดินทอง / บ้านป่าตึงงาม [พาน] บ้านสันมะแฟน / ธารทองวิทยา(ป่ารวก) / บ้านดงขนุน / บ้านโป่งแดง / ร่องธารวิทยา / ชยาภิวัฒน์วิทยา [แม่จัน] บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ / บ้านรวมใจ / บ้านห้วยมะหินฝน [เวียงชัย] บ้านศรีเวียง / บ้านเวียงชัย / บ้านเมืองชุม / บ้านร่องบัวลอย / บ้านจอเจริญ [เวียงแก่น] บ้านห้วยหาน / บ้านไทยสมบูรณ์ [พญาเม็งราย] อนุบาลตาดควัน / วัดสันหนองบัววิทยา [ป่าแดด] บ้านโป่ง / เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)[แม่ลาว] อนุบาลจอมหมอกแก้ว / บ้านดงมะดะ [เวียงป่าเป้า] ป่างิ้ววิทยา [แม่ฟ้าหลวง] สามัคคีพัฒนา / บ้าจะตี / บ้านห้วยผึ้ง [เชียงของ] วัดแก่นเหนือวิทยา [แม่สรวย] บ้านวาวี / บ้านดอยช้าง / บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) [ขุนตาล] ชุมชนบ้านต้าตลาด [เชียงแสน] บ้านสบคำ
        น่าน [เมือง] นันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร [สันติสุข] บ้านดู่พงษ์ / วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา [ท่าวังผา] พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม / วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา [เวียงสา] บ้านท่ามงคล / พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม / วัดบุญยืน [นาน้อย] วัดนาราษฎร์วิทยา [เฉลิมพระเกียรติ] บ้านน้ำรีพัฒนา [ปัว] พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต / วัดปรางค์ [ทุ่งช้าง] วัดราษฎร์บำรุงวิทยา [บ่อเกลือ] วัดบ่อหลวงวิทยาธรรม [ภูเพียง] พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง [เชียงกลาง] เชียงกลางปริยัติศึกษา [แม่จริม] นันทจริมเขตศึกษา
        พะเยา [จุน] บ้านดอนมูล [แม่ใจ] บ้านดงบุญนาค [ดอกคำใต้] สุวรรณคณานุสรณ์
แม่ฮ่องสอน [เมือง] บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) / วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา [ขุนยวม] อนุบาลขุนยวม / บ้านหนองแห้ง [ปาย] บ้านวังเหนือ / บ้านเมืองแปง [แม่ลาน้อย] บ้านท่าสองแคว / บ้านห้วยผึ้ง[สบเมย] บ้านแม่ลามา
        ลำปาง [เมือง] วิสุทธิ์วิทยากร [แม่พริก] อนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) [เมืองปาน] แจ้ซ้อนวิทยา [เกาะคา] วัดนาแก้ว [แม่ทะ] สุนทรศึกษา
        ลำพูน [เมือง] อนุบาลลำพูน / เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” [ลี้] บ้านห้วยต้มชัยะวงศาอุปถัมภ์ / บ้านฮ่อมต้อ

        ภาคกลาง
        กรุงเทพมหานคร เซนต์ยอเซฟยานนาวา / บางกอกศึกษา(นางกอกวิทยามูลนิธิ) / วัดสุขใจ / สุเหร่าคลองหนึ่ง / อันวารุ้ลอิสลาม / กรพิทักษ์ศึกษา /
รุ่งเรืองอุปถัมภ์ / วัดภาษี / แสงโสม / มีนบุรี / บ้านเจียรดับ / บาลีสาธิตศึกษา มจร
        นครปฐม [สามพราน] คลองบางกระทึก / เทศบาล ๑ บ้านสามพราน [นครชัยศรี] วัดกลางบางแก้ว / วัดห้วยพลู / บ้านห้วยพลู [พุทธมลฑล] บ้านคลองสว่างอารมณ์
        นนทบุรี [เมือง] วัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) / วัดโชติการาม / นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ / วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) [ไทรน้อย]วัดสโมสร / วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) / วัดคลองตาคล้าย / วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 / วัดเพรางาย / วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) [บางบัวทอง] ซอและฮ์ศึกษา / สุเหร่าปากคลองลำรี / วัดมะเดื่อ / บางคูลัด [บางใหญ่] วัดเสาธงหิน(วันครู 2504) / เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา [ปากเกร็ด] วัดบางบัวทอง(โสภณวิทยานุเคราะห์) / วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) [บางกรวย] เทศบาลปลายบาง
        ปทุมธานี [หนองเสือ] วัดศรีสโมสร [ลำลูกกา] เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี [คลองหลวง] เทศบาลท่าโขลง ๑ /วัดกลางคลองสาม [ธัญบุรี] สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [ลาดหลุมแก้ว] วัดบ่อเงิน
        สมุทรปราการ [เมือง] วัดบางโปรง [พระประแดง] สันติดรุณ [บางบ่อ] คลองหลุมลึก
        สมุทรสาคร [เมือง] วัดพันธุวงศ์ / วัดปัจจันตาราม ราชบุรี [บ้านโป่ง] วัดเขาแจง / บ้านหนองคา / วัดหุบกระทิง / ธีรศาสตร์ [โพธาราม] วัดแก้วฟ้า
        กาญจนบุรี [เมือง] เทพมงคลรังษี / ดรุณากาญจนบุรี / ถาวรวิทยา [สังขละบุรี] บ้านท่าดินแดง [ไทรโยค] บ้านบ้องตี้ / พุทธิวิมุติวิทยา [เลาขวัญ] บ้านหนองฝ้าย / วัดใหม่ภูมิเจริญ [ทองผาภูมิ] วัดป่าถถ้ำภูเตย / บ้านทุ่งเสือโทน / บ้านกุยแหย่ / บ้านห้วยเสือ [บ่อพลอย] บ้านหนองกร่าง / บ้านไร่เจริญ / บ้านหลังเขา [ศรีสวัสดิ์] บ้านองหลุ [ท่ามะกา] วัดตะคร้ำเอน [ท่าม่วง] จำรูญเนติศาสตร์
        ประจวบคีรีขันธ์ [เมือง] อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) / บ้านห้วยน้ำพุ
        เพชรบุรี [เมือง] บ้านดอนนาลุ่ม [หนองหญ้าปล้อง] บ้านยางน้ำกลัดใต้ / บ้านหนองรี
        สมุทรสงคราม [อัมพวา] บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
        สุพรรณบุรี [เมือง] เมืองสุพรรณบุรี / วัดท่าเสด็จ [อู่ทอง] วัดโคกยายเกตุ /วัดยางสว่างอารมณ์ [หนองหญ้าไซ] บ้านหนองขาม [เดิมบางนางบวช] วัดยางนอน [สองพี่น้อง] วัดหัวโพธิ์ / อนุบาลเตือนจิตร [บางปลาม้า] วัดทรงกระเทียม
        ลพบุรี [เมือง] วัดถนนแค / วัดโพธิ์ระหัต [บ้านหมี่] โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี [ท่าวุ้ง] วัดโพธิ์เกษตร [ชัยบาดาล] สัตยาไส / บ้านซับงูเหลือม / วัดโพธิ์งาม / ปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ / วัดสุนทรเทพคีรี / บ้านท่าดินดำ [โคกสำโรง] โคกสำโรง / บ้านโป่งยอ [ลำสนธิ] บ้านวังทอง
        ชัยนาท [เมือง] เทศบาลเขาท่าพระ / รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ [หนองมะโมง] บ้านเขาเกล็ด
        พระนครศรีอยุธยา [เมือง] วัดกุฏิลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) / วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังษี) [วังน้อย] มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย / วัดบ้านช้าง / วัดศรีประชา [เสนา] วัดเจ้าเจ็ดใน / วัดไชยภูมิ [บางปะอิน] วัดวิเวกวายุพัด [นครหลวง] ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) [ภาชี] ตะโกตอนหญ้านาง
        สระบุรี [แก่งคอย] อนุบาลทับกวาง / วัดศรัทธาเรืองศรี [เฉลิมพระเกียรติ] หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) / บ้านหนองจาน [วิหารแดง] วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
        อ่างทอง [เมือง] เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส / เทศบาล 3 วัดชัยมงคล [ป่าโมก] วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) [โพธิ์ทอง] วัดเกาะปริยัติวิทยา
        อุทัยธานี [เมือง] บ้านหนองโพธิ์ [สว่างอารมณ์] อนุบาลสว่างอารมณ์ / บ้านคลองแบ่ง / บ้านหนองตะเคียน [ลานสัก] อนุบาลลานสัก / บ้านร่องตาที / ชุมชนบ้านทุ่งนางาม [หนองฉาง] วัดหนองมะกอก / บ้านห้วยไผ่ขุย / วัดหนองบัว [บ้านไร่] สง่ารวมราษฎร์
        นครสวรรค์ [เมือง] กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ / บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม / คีรีวงศ์วิทยา / วัดหนองปลิงวิทยา [ตาคลี] วัดวาปีรัตนาราม(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) / บ้านหนองกระทุ่ม [ตากฟ้า] บ้านไครคีรี [หนองบัว] อุดมพัฒนา [พยุหะคีรี] วัดคลองบางเดื่อ [ลาดยาว] บ้านศรีไกรลาศ

        ภาคตะวันออก
        ชลบุรี [เมือง] เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) [บ่อทอง] สวนป่าเขาชะอางค์ [บางละมุง] สาธิตอุดมศึกษา / เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้า
พฤฒาราม) / บ้านโป่งสะเก็ต [สัตหีบ] บ้านเขาชีจรรย์ [ศรีราชา] ชุมชนวัดหนองค้อ
        ฉะเชิงเทรา [เมือง]บ้านคลองเจ้า (เสนาะวัตราษฎร์วิทยา) [พนมสารคาม]วัดท่าลาดเหนือ / วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) / วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม
(ศิริเหลือเสริมราษฎร์บำรุง) / วัดโคกหัวข้าว / วัดท่าเกวียณ(สัยอุทิศ) / วัดพงษาราม / วัดชายเคืองวนาราม / บ้านแหลมตะคร้อ / บ้านไร่ดอน / วัดดอนทอง /
วัดลำมหาชัย / วัดหนองแหน / ชุมชนวัดดงยาง / วัดบึงกระจับ / สุวรรณคีรี / วัดบ้านซ่อง /วัดธารพูด / บ้านหนองหว้า / บ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) สว่างศรัทธาธรรมสถาน / วัดหนองบัว / บ้านปรือวาย / บ้านห้วยพลู(ราษฎร์พิทยานนท์) / วัดนาน้อย(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) / วัดหนองเค็ด /
บ้านหนองแสง / บ้านหนองอีโถน / อนันต์วิทยา / พนมอิทธิศึกษา / บ้านหนองเหียง / วัดหัวกระสังข์ / วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชาบำรุง) / วัดสระสองตอน / ไพบูลย์ประชานุกูล / วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) [บางคล้า] วัดสาวชะโงก / วัดใหม่บางคล้า / วัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) / วัดกกสับ / บ้านปลายคลอง / วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) / วัดสามแยก / ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ / วัดลาดบัวขาว(อุดมสุวรรณประชkสรรค์) / วัดบางกระดาน / วัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) [สนามชัยเขต] บ้านยางแดง / บ้านสุ่งเจริญ / ไทยรัฐวิทยา 41(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) / บ้านห้วยน้ำใส / บ้านท่าเลียบ / วัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) / บ้านโคกตะเคียนงาม / บ้านคลองอุดม / บ้านท่าซุง / บ้านมาบนาดี / บ้านท่าม่วง บ้านนา / บ้านท่ากระดาน / บ้านโป่งเจริญ / บ้านโปร่งเกตุ [คลองเขื่อน] โสภณประชาเทวาพุทธารักษ์ / ราษฎร์นุกูล [ราชสาส์น] วัดสะแกงาม / วัดน้ำฉ่า / บ้านท่าโพธิ์ / วัดบางคา / วัดแสนภุมราวาส / วัดไผ่ขวาง / วัดหินดาษ / วัดเกาะแก้วเวฬุวัน [แปลงยาว] ไม้แก้วประชานุเคราะห์ / เทศบาล 2 วัดโพธิ์ / วัดหนองไม้แก่น / ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ / วัดวังเย็น / วัดแปลงยาว / ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) / บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ / วัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) / บ้านเขาสะท้อน [บางปะกง] วัดบางแสม [ท่าตะเกียบ] บ้านหนองขาหยั่ง / บ้านท่าคาน / วัดเทพพนาราม / บ้านหนองคอก [บางน้ำเปรี้ยว] วัดรามัญ / วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ / สุเหร่าคลอง 20 / วัดเกตุสโมสร / วัดคลอง 18 / สุเหร่าคลอง 19
        จันทบุรี [สอยดาว] เทศบาลทับช้าง ๑ / บ้านตามูล / บ้านตาเรือง [โป่งน้ำร้อน] บ้านหนองบอน [แก่งหางแมว] บ้านบ่อไฟไหม้ [ขลุง] วัดตกพรม
        ตราด [เมือง] บ้านคลองประทุน / คลองขวาง / วัดแหลมกลัด / วัดแหลมหิน [เขาสมิง] บ้านเกษมสุข
        นครนายก [เมือง] อนุบาลนครนายก / โพธิวัฒน์พิทยา [บ้านนา] บ้านเขาส่องกล้อง
        ปราจีนบุรี [บ้านสร้าง] ประชุมเขตศึกษา / วัดกระทุ่มแพ้ว / วัดบางเตย / วัดบางกระเบา / วัดมูลเหล็ก / บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองงูเหลือม / บ้านบางขาม [กบินทร์บุรี] บ้านพระปรง / เจียหมิน / บ้านซ่ง / ชุมชนบ้านทุ่งแฝก / วัดตันธาราม / เตรียมพุทธศาสตร์ ศูนการศึกษาเขาแก้วเสด็จ / วัดวัฒนารังษี / บ่อทองวิทยา [ศรีมหาโพธิ] วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม / บ้านวังทะลุ / วัดระเบาะไผ่ [ประจันตคาม] พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
        ระยอง [เมือง] วัดเขาสำเภาทอง / วัดนาตาขวัญ / บ้านสำนักทอง / วัดท่าเรือ / วัดในไร่ [บ้านฉาง] สองภาษาระยอง / พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ [บ้านค่าย] วัดหนองพะวา / ชุมชนบ้านหนองคอกหมู [เขาชะเมา] บ้านมะเดื่อ [วังจันทร์] บ้านหนองม่วง [แกลง] วัดท่าเรือ
        สระแก้ว [เมือง] บ้านแก้ง /[อรัญประเทศ] อนุบาลศรีอรัญโญทัย / เทศบาลบ้านกิโลสอง [วัฒนานคร] บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา [ตาพระยา] บ้านโคกไพล / บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 [เขาฉกรรจ์] บ้านพระเพลิง

        ภาคใต
        ยะลา [เมือง] คณะราษฎรบำรุง ๒ [รามัน] บ้านคูวอ / บ้านกือแล / บ้านตะโละหะลอ / บ้านบึงน้ำใส / คีรีบูนวัฒนา / บ้านพะปูเงาะ / บ้านกำปงบือแน / พัฒนาบาลอ [ยะหา] ดาราวิทย์ / ศาสโนวาทวิทยา / ธรรมอิสลามศึกษา [บันนังสตา] บ้านกาโสด [กรงปีนัง] บ้านสะเอะ
        นราธิวาส [เมือง] อิสลามบูรณะโต๊ะนอ [สุคิริน] บ้านน้ำทุเรียน [จะแนะ] บ้านรือเปาะ [แว้ง] บ้านแว้ง [ตากใบ] วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
[สุไหงปาดี] บ้านสากอ [ศรีสาคร] ชุมชนบ้านซากอ [ตันหยงมัส] ตันหยงมัส [เจาะไอร้อง] บ้านยานิง [สุไหงโก-ลก] บ้านมูโนะ
        ปัตตานี [เมือง] บ้านปาเระ / ดารุลบารอกะฮ [ยะรัง] บ้านเขาตูม / บ้านยะรัง / บ้านประจัน / ตลาดนัดบาวาเอ [ปะนาเระ] บ้านน้ำบ่อ [หนองจิก] บ้านน้ำดำ / บ้านปะกาจินอ / บ้านคอลอตันหยง / มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา [มายอ] บ้านบาตะกูโบ / ดรุณมุสลิมวิทยา [ทุ่งยางแดง] บ้านแลแวะ [กะพ้อ] บ้านโลทู [โคกโพธิ์] นิติอิสลาม
        สตูล [มะนัง] ผังปาล์ม 1 / ผังปาล์ม 2 [ควนโด] ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ [ท่าแพ] บ้านสาคร
        สงขลา [สะบ้าย้อย] บ้านล่องควน / บ้านโคกสิเหรง / บ้านโคกตก / บ้านตะเคียนทอง / บ้านห้วยบอน [สะเดา] บ้านท่าข่อย / วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) / แก้วบุตร-คูสกุล / สังคมอิสลามวิทยา / บ้านทับโกบ [ระโนด] ราชประชานุเคราะห์ 11 [จะนะ] ดีนูลอิสลาม [นาทวี] ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา / บ้านสะพานเคียน [เทพา] จริยศาสน์อิสลาม
        พัทลุง [ป่าพยอม] บ้านลานข่อย / บ้านตลิ่งชัน / บ้านทุ่งชุมพล / วัดคลองใหญ่ [ป่าบอน] วัดควนเพ็ง [ศรีนครินทร์] วัดลำใน / วัดบ้านนา [ศรีบรรพต] บ้านสวนโหนด [ควนขนุน] อนุบาลควนขนุน [กงหรา] บ้านพูด กรป.กลาง
        ชุมพร [ปะทิว] สหกรณ์ประชานุกูล
        นครศรีธรรมราช [เมือง] วัดไพศาลสถิตย์ / วัดโบสถ์ / วัดมุขธารา / บ้านปากพญา / อัลมูวาห์ฮิดิน [ชะอวด] วัดไม้เสียบ / ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 บ้านกุมแป / บ้านนางหลง [เชียรใหญ่] ชุมชนวัดท่าลิพง / บ้านน้ำบ่อ / บ้านบางพระ / บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 / วัดคงคาวดี / วัดสระแก้ว / ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร [ร่อนพิบูลย์] บ้านควนรุย / วัดคันธมาลี / ดรุณศึกษา / วัดเนกขัมมาราม [สิชล] บ้านน้ำขาว / บ้านเผียน [ทุ่งใหญ่] บ้านนาใหญ่ [บางขัน] บ้านคลองเสาเหนือ / วัดลำนาว [ท่าศาลา] บ้านอินทนิน / ท่าศาลา [ปากพนัง] วัดบางคุระ
        สุราษฎร์ธานี [เมือง] ยุวศึกษา / มานิตานุเคราะห์ [กาญจนดิษฐ์] วัดวชิรประดิษฐ์ / วัดเขาพระนิ่ม / วัดกงตาก / วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) / มานิตานุเคราะห์ / บ้านห้วยด่าน / บ้านคลองสระ [เกาะสมุย] บ้านอ่างทอง(วันครู 2502) / วัดสมุทธาราม / วัดประเดิม / บ้านปลายแหลม / บ้านบ่อผุด / วัดแจ้ง / วัดสว่างอารมณ์ [พุนพิน] บ้านบ่อกรัง [บ้านตาขุน] บ้านตาขุน [บ้านนาสาร] วัดควนศรี [เคียนซา] บ้านทุ่งจูด / บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ / บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์[พนม] บ้านบางหิน
        กระบี่ [เมือง] วัดโพธิ์เรียง / พระราชทานบ้านเกาะพีพี [คลองท่อม] อนุบาลคลองท่อม / บ้านพรุดินนา / บ้านเขาสามหน่วย / คลองพน / ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) / บ้านนางรอง / บ้านคลองชะมวง / บ้านหินเพิง / บ้านท่าประดู่ / บ้านทับไทร / บ้านเหนือ / บ้านแชงเปิง / บ้านน้ำร้อน / บ้านทุ่งครก /
บ้านคลองไคร / บ้านดินนา / ท่ามะพร้าว / บ้านพรุเตย / บ้านบางเตียว / บ้านบางคราม [เหนือคลอง] บ้านติงไหร / ควนต่อ [เขาพนม] บ้านหินลูกช้าง /
วัดพรุเตียว / บ้านโคกกลาง [ลำทับ] บ้านหนองจูด / บ้านลำทับ [อ่าวลึก] คลองหินพิทยาคม
        ระนอง [เมือง] บ้านเกาะสินไห
        ตรัง [เมือง] เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) [นาโยง] นาโยงวิทยาคม [กันตัง] บ้านบางหมาก / บ้านย่านซื่อ / บ้าเกาะเคี่ยม [ปะเหลียน] บ้านแหลมสอม [ย่านตาขาว] กีฬาจังหวัดตรัง / วัดอัมพวัน [รัษฎา] บ้านคลองมวน / บ้านไร่ใหญ่ [วังวิเศษ] วัดทุ่งใหญ่
        พังงา [ตะกั่วทุ่ง] บ้านลำวะ / บ้านท่านุ่น

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา