ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02(ปพ.5)

           ตัวอย่าง รายงานที่แสดงนี้ เป็นรายงานที่ได้จาก โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02 ซื่งเป็นโปรแกรมสำหรับครูผู้สอนทุกคนต้องใช้ โปรแกรมมีการ ทำงานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

           1) ส่วนของข้อมูลรายชื่อนักเรียน (ข้อมูลต้นแบบ) สำหรับรายชื่อนักเรียน สามารถใช้โปรแกรมคีย์ขึ้นเองได้ (ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่คีย์ สามารถส่งให้เพื่อนครูต่อได้) หรือ รับข้อมูลรายชื่อนักเรียน จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 ของผู้เขียนโปรแกรมเอง หรือ รับข้อมูลจากเพื่อนครูที่ใช้โปรแกรมนี้ เมื่อมีรายชื่อนักเรียน หรือข้อมูลต้นแบบแล้ว สามารถพิมพ์ใบรายชื่อนักเรียนได้ และเป็นตัวเลือกในการจัดทำแบบบันทึก หรือ ปพ.5 ได้
           ใบรายชื่อนักเรียน เป็นใบรายชื่อนักเรียนจากข้อมูลต้นแบบ

           2) ส่วนของการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา ในส่วนนี้ ได้แยกออกเป็นเมนูหลัก 3 เมนู ได้แก่ เมนูหลัก แบบบันทึกฯ (ประถม) , เมนูหลัก แบบบันทึกฯ (ขยายโอกาศ) และ เมนูหลัก แบบบันทึกฯ (มัธยม) จะเห็นได้ว่า สามารถทำแบบบันทึกฯ ได้ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ในแต่ละเมนูหลัก จะมีการทำงาน 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

              2.1) ส่วนของการกำหนดรายชื่อนักเรียน มี 4 เมนูย่อย ได้แก่
                     2.1.1) เมนูย่อย สร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากข้อมูลต้นแบบ เป็นการสร้างแบบบันทึกฯ จากข้อมูลต้นแบบตามข้อ 1)
                     2.1.2) เมนูย่อย สร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ โดยคีย์รายชื่อขึ้นเอง
                     2.1.3) เมนูย่อย สร้างแบบบันทึกฯ วิชาใหม่ จากแบบบันทึกฯ ที่มีแล้ว
                     2.1.4) เมนูย่อย แสดง/เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/พิมพ์ รายชื่อนักเรียนที่ทำแบบบันทึก ใช้ในกรณีที่ ต้องการแก้ไขข้อมูลนักเรียน เช่น นักเรียนเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล , ต้องการลบนักเรียนออก , ต้องการเพิ่มนักเรียนเมื่อมีนักเรียนย้ายเข้า เป็นต้น
                     ในส่วนของการกำหนดรายชื่อนักเรียน เพื่อจัดทำแบบบันทึกฯ ก็จะได้แบบบันทึกฯ ที่เป็นเล่ม หนึ่งวิชาก็คือหนึ่งเล่ม ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนอยู่แล้ว ดังนี้จึงสามารถ พิมพ์  ใบรายชื่อนักเรียน ได้

              2.2) ส่วนของการจัดทำ บันทึกผลการเรียนประจำวิชา ในส่วนนนี้ จะเป็นส่วนของการจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

                     จากรูป เป็นตัวอย่าง ฟอร์มจัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ประถม) จะมีส่วนประกอบดังนี้

                     2.2.1) ตารางเลือกแบบบันทึก ที่มีแล้ว ใช้สำหรับเลือกระดับชั้น (ระดับชั้น 1 แทน ประถม , 2 แทน มัธยมต้น และ 3 แทน มัธยมปลาย) ชั้น และ รหัสวิชา ที่จะจัดทำแบบบันทึกฯ
                     2.2.2) ตารางข้อมูลนักเรียนในแบบบันทึกฯ ที่เลือก ใช้แสดงรายชื่อนักเรียนตามแบบบันทึกที่เลือก
                     2.2.3) ปุ่มคำสั่ง กำหนด เลขหน้าให้แบบบันทึกฯ F2 ใช้เพื่อกำหนดเลขหน้าให้แบบบันทึก โดยวางแผนว่า จะพิมพ์อะไรบ้าง และเลขหน้าเป็นอะไร เลขหน้าหน้านี้เ เวลาพิมพ์รายกงานต่างๆ หากไม่ตรงความต้องการสามารถแก้ไขได้ ในขั้นตอนการตั้งค่าพิมพ์
                     2.2.4) ปุ่มคำสั่ง กำหนด รายละเอียดวิชาสอน/พิมพ์หน้าปก F3 ใช้กำหนดรายละเอียดวิชาที่สอน และ สามารถพิมพ์ออกเป็นหน้าปก แบบบันทึกฯ ได้ ตัวอย่างรายงาน หน้าปก
                     2.2.5) ปุ่มคำสั่ง กำหนด ข้อมูลพื้นฐาน F4 ใช้กำหนดข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ได้แก่ เลขประชาชน , วันเดือนปีเกิด , ชื่อ-สกุล นักเรียนใกล้เคียง , ชั้นนักเรียนใกล้เคียง , ชื่อ-สกุล บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลพิ้นฐานหน้า 1 และ ข้อมูลพิ้นฐานหน้า 2
                     2.2.6) ปุ่มคำสั่ง บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 F5 ใช้สำหรับ บันทึกเวลาเรียนของภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะมีทั้งหมด 20 สัปดาห์ และเพิ่มให้อีก 2 สัปดาห์ ตัวอย่างรายงาน บันทึกเวลาเรียน มี 4 หน้า ได้แก่ บันทึกเวลาเรียน สัปดาห์ที่ 1-6 , บันทึกเวลาเรียน สัปดาห์ที่ 7-12 , บันทึกเวลาเรียน สัปดาห์ที่ 13-18 และ สัปดาห์ที่ 19-20 / สรุป
                     2.2.7) ปุ่มคำสั่ง บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 F6 ใช้สำหรับ บันทึกเวลาเรียนของภาคเรียนที่ 2 การทำงานเหมือนกับ บันทึกเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1
                     2.2.8) ปุ่มคำสั่ง บันทึกผลการเรียน F7
                              - สามารถกำหนด การประเมิน เป็นแบบ สาระการเรียนรู้ หรือ หน่วยการเรียนรู้
                              - กำหนดกลุ่มการประเมินเเป็น หน่วยการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ จะประสงค์การเรียนรู้ หรือ ตัวชี้วัด
                              - สามารถกำหนด อัตราส่วนคะแนน กลางภาค ต่อ ปลายภาค ได้ เช่น 70:30 , 80:20 เป็นต้น
                              - สำหรับคะแนน ปลายภาคเรียน สามารถกำหนดให้มีคะแนนข้อสอบกลางได้
                              ตัวอย่างรายงาน คะแนนระหว่างดภาคเรียนที่ 1 , คะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 1 และสรุปผล , คะแนนระหว่างดภาคเรียนที่ 2 , คะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 2 และสรุปผล , ใบแจ้งผลการเรียน
                     2.2.9) ปุ่มคำสั่ง บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ F8
                              - สามารถกำหนด วิธีการประเมิน ตามหลักสูตรมี 8 ข้อ เพิ่มให้อีก 4 ข้อ รวมเป็น 12 ข้อ
                              - สามารถกำหนด กำหนดช่วงคะแนนรวม เพื่อให้ค่า ไม่ผ่านเกณฑ์ , ผ่านเกณฑ์ , ดี หรือ ดีเยี่ยม
                              ตัวอย่างรายงาน ผลการประเมินภาคเรียนที่ 1 , ผลการประเมินภาคเรียนที่ 2 , ใบแจ้งผลประเมิน
                     2.2.10) ปุ่มคำสั่ง บันทึก อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน F9
                              - สามารถกำหนด วิธีการประเมิน ตามหลักสูตรมี 5 ข้อ เพิ่มให้อีก 2 ข้อ รวมเป็น 7 ข้อ
                              - สามารถกำหนด กำหนดช่วงคะแนนรวม เพื่อให้ค่า ไม่ผ่านเกณฑ์ , ผ่านเกณฑ์ , ดี หรือ ดีเยี่ยม
                              ตัวอย่างรายงาน ผลการประเมินภาคเรียนที่ 1 , ผลการประเมินภาคเรียนที่ 2 , ใบแจ้งผลประเมิน
                     2.2.11) ปุ่มคำสั่ง ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน F11นักเรียนสอบผ่าน จะต้องมีผลการเรียน 1 ถึง 4 และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น ผ่านเกณฑ์ ดี หรือ ดีเยี่ยม และผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เป็น ผ่านเกณฑ์ ดี หรือ ดีเยี่ยม ตัวอย่างรายงาน ใบสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน , ใบแจ้งสรุปผลการเรียน/ผลการประเมิน
                     2.2.12) ปุ่มคำสั่ง บันทึก แบบประเมิน สมรรถนะผู้เรียน F12 จะมีหรือไม่มี ก็ได้
                              - สามารถกำหนด วิธีการประเมิน ตามหลักสูตรมี 5 ข้อ เพิ่มให้อีก 2 ข้อ รวมเป็น 7 ข้อ
                              - สามารถกำหนด กำหนดช่วงคะแนนรวม เพื่อให้ค่า ไม่ผ่านเกณฑ์ , ผ่านเกณฑ์ , ดี หรือ ดีเยี่ยม
                              ตัวอย่างรายงาน ผลการประเมินภาคเรียนที่ 1 , ผลการประเมินภาคเรียนที่ 2 , ใบแจ้งผลประเมิน

                     หมายเหตุ
                           1. แบบรายงานที่ได้ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ แล้วนำมาเข้าเล่ม ดังนั้น ทำให้ง่าย สะดวก ประหยัด เพราะไม่ต้องสั่งพิมพ์ ไม่ต้องซื้อสำเร็จ ไม่ต้องเขียน ประหยัดงบประมาณทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา
                           2. สามารถเลือกจำนวนนักเรียนต่อหน้าได้ ได้แก่ เลือกพิมพ์แบบ นักเรียนไม่เกิน 35 , 45 หรือ 55 คน
                           3. ต้นภาคเรียน สามารถพิมพ์เป็นฟอร์มว่าง เข้าเล่ม เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เก็บข้อมูล ปลายภาคเรียน นำข้อมูลเข้าได้หมด พิมพ์เป็นรูปเล่ม ส่งงานทะเบียน และเก็บเป็นหลักฐาน
                           4. การพิมพ์เข้ารูปเล่ม หน้าปกใช้กระดาษสี ขนาด A4 ในเล่มใช้กระดาษสีขาว A4 เรียงลำดับดังนี้ หน้าปก ข้อมูลพพื้นฐาน บันทึกเวลาเรียน ผลการเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ใบสรุปผลการเรียนผลการประเมิน ผลการประเมินสมรรถนะ (มีหรือไม่มีก็ได้) ตัวชี้วัด (พิมพ์เองด้วย MS-Word) คุณลักษณะอันพพึงประสงค์ (พิมพ์เองด้วย MS-Word) อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (พิมพ์เองด้วย MS-Word) สมรรถนะ (พิมพ์เองด้วย MS-Word มีหรือไม่มีก็ได้) หน้าปกหลัง กระดาษสี ขนาด A4

                    2.3) ส่วนของการ เลือก นักเรียนแสดงผลต่างๆ ในส่วนนี้ จะเป็นการเลือกนักเรียนที่มีในโปรแกรม เพื่อแสดงผลต่างๆ ได้แก่ แสดงผลการเรียน เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย , แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย , แสดงผลการประเมิน อ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

                    2.4) ส่วนของการ ส่งข้อมูลแบบบันทึกฯ ที่ทำเสร็จแล้ว ส่งโปรแกรมงานทะเบียน ใช้ได้กับโปรแกรมงานทะเบียน'51 ที่ผู้เขียนโปรแกรม เขียนขึ้นเท่านั้น (ใช้กับงานทะเบียน ของบริษัทอื่น ไม่ได้)

           3) ส่วนของการ ประกาศผลสอบ ใช้สำหรับครูที่ปรึกษา จัดทำประกาศผลสอบ ตัวอย่างรายงาน ประกาศผลสอบ

                 นอกจากนี้ ยังมีรายงานอื่นๆ อีกหลายรายงาน ซึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างไว้ หากต้องการดูรายงานอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ทดลองติดตั้งโปรแกรมใช้งานดูครับ

                 หมายเหตุ หากต้องการเพิ่มรายงาน แก้ไขรายงาน สามารถเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ครับ

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา