คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 6.02

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

        คุณสมบัติเพิ่มเติมในการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม เป็นเวอร์ชั่น V6.02 เพื่อ

  1. ตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ข้อ เพิ่มเติมได้อีก 4 ข้อ และเลือกประเมินได้
  2. สามารถเพิ่มภาพพื้นจอภาพ และเลือกให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้
  3. บันทึกผลการเรียน เมื่อปรับคะแนนดิบ คะแนนจริงจะมีค่าเท่ากับคะแนนดิบก่อน สามารถแก้ไขหรือไม่แก้ไข คะแนนจริงได้
  4. เวลาสั่งพิมพ์รายงานต่างๆ โปรแกรมจะตั้งค่าจำนวนนักเรียนต่อหน้าให้อัตโนมัติ  และสามารถเลือกนักเรียนต่อหน้าแบบอื่นได้
  5. สามารถให้คะแนน ผลการเรียน,คุณลักษณะ,อ่านฯ และสมรรถนะ พร้อมกันได้
  6. จัดทำบันทึกผลการเรียน แบบ 5 ช่อง เพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนมัธยม
  7. จัดทำไฟล์ช่วยเหลือ (Help File) แบบใหม่ แสดงเป็น Pdf ไฟล์
  8. เพิ่มเติม / ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน มี 5 ข้อ ได้แก่
        1) ความสามารถในการสื่อสาร
                1.1) มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
                1.2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา อย่างเหมาะสม
                1.3) ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
        2) ความสามารถในการคิด
                2.1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
                2.2) มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
        3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
                3.1) แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
                3.2) แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
                3.3) ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
        4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                4.1) ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี
                4.2) มีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
         5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
                5.1) เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
                5.2) เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.02 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download หนังสือฉบับนี้  
4
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา  
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.02  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม
คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา