คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 6.01B

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

        คุณสมบัติเพิ่มเติมในการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม เป็นเวอร์ชั่น V6.01 เพื่อ
        1. บันทึกผลกาเรียน เพิ่มคะแนนข้อสอบกลาง และแก้ไขร้อยละของข้อสอบกลางได้
        2. ตามหลักสูตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์มี 8 ข้อ เพิ่มเติมให้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        3. ตามหลักสูตร อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนมี 5 ข้อ เพิ่มเติมให้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        4. เพิ่มประเมินสมรรถนะผู้เรียนซึ่งมี 5 ข้อ เพิ่มเติมได้อีก 2 ข้อ และเลือกประเมินได้
        5. เพิ่มจำนวนอักษรคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล นักเรียนให้พอกับนักเรียนที่มี คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ นามสกุล ยาว(จำนวนอักษรมาก)
        6. เพิ่มสถานภาพอีก 2 สถานภาพ คือ แขวนลอย และศึกษาต่างประเทศ จากเดิมที่มีเพียง เรียนอยู่ จำหน่าย และ พักการเรียน
        7. บันทึกผลการเรียน สามารถเลือกเป็นแบบ สาระการเรียนรู้ หรือ หน่วยการเรียนรู้
        8. ทุกรายงานที่พิมพ์ จะมีเลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ และนามสกุลนักเรียน ทำให้อ่านรายงานได้สะดวก และง่าย
        9. สรุปจำนวนนักเรียนตามสถานะภาพ และค่าสถิติ ปรับใหม่ เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง
        10. เพิ่มเติม / ปรับแก้ / แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ (เท่าที่พบ)

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะผู้เรียน มี 5 ข้อ ได้แก่
        1) ความสามารถในการสื่อสาร
                1.1) มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร
                1.2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษา อย่างเหมาะสม
                1.3) ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
        2) ความสามารถในการคิด
                2.1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
                2.2) มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้างองค์ความรู้
        3) ความสามารถในการแก้ปัญหา
                3.1) แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล
                3.2) แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
                3.3) ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
        4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
                4.1) ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี
                4.2) มีวิธีการแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
         5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
                5.1) เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
                5.2) เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.5 เดิม)

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.01B (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11
2
 Download โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา เวอร์ชั่น 6.01B (รหัสโรงเรียนขึ้นต้น 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับลูกค้าที่ รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12
3
 Download หนังสือฉบับนี้  
4
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา  
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง

จดหมายถึงลูกค้า ปรับเวอร์ชั่นจาก 6.00 เป็น 6.00A

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

        โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา(ปพ.5 เดิม) V6.00 สามารถทำงานได้ดี สะดวก รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ แต่มีบางโรงเรียนเสนอแนะว่า หากสามารถพิมพ์รายงานโดยลดจำนวนนักเรียนต่อหน้าลง จะทำให้ดูสวยงาม โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีนักเรียนต่อห้องน้อย ผู้เขียนโปรแกรมจึงได ้ทดลองเพิ่มรายงานทุกรายงาน ให้สามารถพิมพ์จำนวนนักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 35 คน, พิมพ์จำนวนนักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 45 คน และพิมพ์จำนวนนักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 55 คน ปรากฏว่ารายงานในโปรแกรมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 เท่า แต่โปรแกรมก็สามารถทำได้

        ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจึงได้ ปรับโปรแกรมฯ เป็นเวอร์ชั่น 6.00A เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์รายงานแบบพิมพ์จำนวน นักเรียนต่อหน้า ไม่เกิน 35 คน, พิมพ์จำนวนนักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 45 คน และพิมพ์จำนวนนักเรียนต่อหน้าไม่เกิน 55 คน

        บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 6.00A เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 6.00A เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ชุดเดิม)

                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา