เรียน ผู้สนใจโปรแกรมฯ/เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
        ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ
        สรุปบทเฉพาะกาล ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน หนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        สรุปการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กระทรวงจะต้องออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปใช้ ดังนั้น ในขณะนี้ให้ใช้โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนไปเรื่อยๆ เมื่อกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) ได้ประกาศออกมาใช้ ผู้เขียนโปรแกรม จะปรับเวอร์ชั่น หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ และผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่ไปใช้ได้เลย ติดตามการปรับเวอร์ชั่นทางเว็บ WWW.TEESOFTWARE.COM ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

        โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่พัฒนาเพื่อให้ได้หลักฐานตรงกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และได้หลักฐานตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน (เสื่อมราคา) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ หลักฐานชัดเจน ถูกต้อง รองรับการตรวจสอบจากส่วนกลาง เช่น สตง. ฯลฯ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 (ได้หลักฐานย้อนหลัง) จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณต่อๆ ไป จนถึงปีงบประมาณ 79 และไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานไม่ได้ เพราะผู้เขียนโปรแกรมสามารถสอนการใช้งานโปรแกรมฯ ติดตั้งโปรแกรมฯ แก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ข้างกัน)

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้ง โปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดง และพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดง และพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรม ของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
        - เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทำงานได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใดๆ
        - ใช้ได้กับทุกสำนักงานที่ใช้ระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
        - ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95,98,2000,Me,Nt,Xp,Win7,Win8 และ Win10
        - ใช้ได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User) โดยเฉพาะการทำงานหลายเครื่องพร้อมกัน จะทำให้ลดงาน สะดวก และรวดเร็วขึ้น หากไม่สามารถตั้งระบบการทำงานหลายเครื่องพร้อมกันได้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถตั้งค่าระบบให้ได้ โดยสอนวิธีการผ่านอินเตอร์เน็ต
        - เท่าที่ทราบโปรแกรมนี้มีบางโรงเรียนตั้งระบบการทำงานแบบหลายเครื่องพร้อมกัน 8 เครื่อง(แยกตามกลุ่มสาระ) ก็สามารถทำงานได้
        - มีหรือไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดก็ได้ แต่หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด จะทำให้การคีย์ ใบเสร็จทำได้เร็วขึ้น
        - มีหนังสือคู่มือการใช้งานและดีวีดีสอนการใช้งาน
        - มีระบบช่วยเหลือการใช้โปรแกรม ได้แก่ เมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรม สามารถพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรม
        - แต่ละใบเสร็จ ทำงานเพียง 4 ขั้นตอน คือ
                 1)นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม
                 2)โอนใบเสร็จในโปรแกรมลงทะเบียน
                 3)พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินเก็บไว้ ส่วนบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง , บัญชีวัสดุถาวร และทะเบียนครุภัณฑ์ ควรพิมพ์เมื่อทุกใบเสร็จ ในปีงบประมาณนำเข้าโปรแกรม และโอนลงทะเบียนหมดแล้ว
                 4)พิมพ์หลักฐานรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง ฯลฯ เก็บไว้
        - ได้หลักฐานบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง บัญชีวัสดุถาวร และทะเบียนครุภัณฑ์ ครบทุกรายการ
        - ได้หลักฐานทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายงานทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายออกจากบัญชี ครบทุกรายการ
        - ได้รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถนำเลขทะเบียนครุภัณฑ์ไปเขียนกำกับครุภัณฑ์ใหม่ที่ซื้อมาได้
        - สามารถตรวจสอบพัสดุประจำปีได้
        - สามารถทำเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ได้ เช่น ทำขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ ปริมาณสูง-ต่ำ-คงเหลือวัสดุ สิ้นเปลือง และทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ
        - หากระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง หรือแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่หรือปรับเวอร์ชั่น ผู้ใช้โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ไปใช้โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก และสามารถนำข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่ามาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก
        - หากซีดีชำรุด สูญหาย มีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com
        - เนื่องจากพื้นที่มีน้อยกรุณาศึกษาเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.04(1)
        1) เพิ่มหลักฐานใบเสนอราคา
        2) เพิ่มเมนูแสดง/พิมพ์สรุปเงินงบประมาณ งาน/โครงการ โดยพิมพ์หน่วยงาน ชื่องาน/โครงการ จำนวนเงินจัดสรร เงินใช้แล้ว และเงินคงเหลือ หลายๆ งาน/โครงการอยู่ในหน้าเดียว ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบ
        3) สามารถแสดงและพิมพ์ราคาย้อนหลังจาก ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ที่เลือกได้ เช่น เลือกวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุสำนักงาน ชนิดกระดาษ โปรแกรมจะแสดงวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุสำนักงาน ชนิดกระดาษ จากทุกใบเสร็จในปีงบประมาณเพื่อให้ตรวจสอบราคาย้อนหลังได้ และสามารถพิมพ์ออกกระดาษได้ด้วย
        4) เวอร์ชั่นเก่าข้อมูลบางค่า เช่น ชื่อ/ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต่างๆ จะแก้ไขเพื่อส่งค่าพิมพ์ไม่ได้ แต่ในเวอร์ชั่น 3.04(1) สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อส่งค่าพิมพ์ได้
        5) แก้ไขเมนู กำหนดบุคลากร เพื่อให้มีตำแหน่งแบบเต็ม-ตำแหน่งแบบย่อให้เลือก ทั้งเลือกเป็นประธาน/กรรมการ และเลือกเป็นลงชื่อ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.3
        1) เพิ่มรายงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถ แสดง/แก้ไข/พิมพ์ ครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกตามบุคลากร หรือแยกตามฝ่าย/กลุ่มฯ/งานได้
        2) สามารถสร้างใบเสร็จใหม่จากใบเสร็จเก่าได้
        3) สามารถสร้างใบเบิกพัสดุใหม่จากใบเบิกพัสดุเก่าได้
        4) สามารถสรุปเงินของงาน/โครงการ , สรุปจำนวนใบเสร็จในหน่วยงาน และสรุปใบเสร็จในแต่ละงาน/โครงการ
        5) สามารถเลือกพิมพ์ชื่อรองฯ ในรายงานขอซื้อแบบเก่า และใบขออนุมัติจ่ายเงิน
        6) สามารถกำหนดขนาดหน้าจอแสดงโปรแกรมฯ ได้เอง

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.4
        1) เพิ่มปุ่มคำสั่ง วิธีการ Share Folder ในฟอร์มตั้งระบบการทำงาน ฟอร์มรับรหัสผ่าน และฟอร์มแสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงานงาน
        2) ปุ่มคำสั่งวิธีใช้ สามารถเลือกดู Help File หรือ teesoftware.com หรือ VDO ได้
        3) แก้ไขการคิดค่าเสื่อมราคา บรรทัดสุดท้าย คิดค่าเสื่อมราคาถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
        
อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2. หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3. โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp , Seven , Win8 หรือ Win10
        4. มีหรือไม่มี เครื่องอ่านบาร์โค้ด , CD-ROM ก็ได้
        5. เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        7. หากใช้โปรแกรมฯ แบบหลายเครื่องพร้อมกันต้องมี Switching Hub และสายแลน

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 จำหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) สามารถใช้เงิน งบประมาณ ,เงินสนับสนุน และเงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1)ซีดีรอมบรรจุโปรแกรมฯ 1 แผ่น
        2)ดีวีดี สอนการใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
        3)คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        4)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        5) ลิขสิทธิ์ , รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4

            Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนและสำนักงานฯ ใช้โปรแกรมแล้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        อุดรธานี [เมือง] ราชินูทิศ 2 / บ้านหมากแข้ง / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี [ศรีธาตุ] อนุบาลศรีธาตุ [บ้านดุง] บ้านดุงวิทยา [หนองวัวซอ] ชุมชนกุดหมากไฟ
        บึงกาฬ [โซ่พิสัย] บ้านนาขาม / อนุบาลโซ่พิสัย [น้ำโสม] บ้านหัวช้าง [โนนสะอาด] บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ [บ้านผือ] บ้านเทื่อม / บ้านผือวิทยาสรรค์
        ขอนแก่น [เมือง] แก่นนครวิทยาลัย 2 / กัลยาณวัตร / โคกสีพิทยาสรรพ์ / เทศบาลวัดกลาง / บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน / บ้านหินลาดวังตอ [ชนบท] ประชารัฐพัฒนาการ [โนนศิลา] รังสรรค์วิทยาคม [ชุมแพ] ชุมแพศึกษา [หนองเรือ]จระเข้วิทยายน[บ้านไผ่] บ้านลานวิทยาคม / บ้านไผ่ / บ้านเสือเฒ่า [โคกโพธิ์ชัย] บ้านนาแพงสงแดง / นาจานทรัพย์สมบูรณ์ / บ้านโนนงาม [มัญจาคีรี]โคกนางามพิทยาสรรพ์ [อุบลรัตน์] อุบลรัตน์พิทยาคม / บึงไทรพิทยาคม [ภูเวียง] ภูเวียงวิทยาคม [แวงน้อย] แวงน้อยศึกษา [แวงใหญ่] แวงใหญ่วิทยาคม
        เลย [เมือง] เลยพิทยาคม [ภูเรือ] ภูเรือวิทยา [นาด้วง] นาด้วงวิทยา / บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก [ภูกระดึง] ภูกระดึงวิทยาคม / บ้านนาแปน [หนองหิน] หนองหินวิทยาคม [วังสะพุง] เชไลวิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์เลย [ภูหลวง] บ้านสวนปอ [เชียงคาน] จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย [ด่านซ้าย] ศรีสองรักษ์วิทยา
        สกลนคร [เมือง] สกลนครพัฒนศึกษา / สกลราชวิทยานุกูล / ดงมะไฟวิทยา / ธาตุนารายณ์วิทยา / เฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ สกลนคร /อนุบาลสกลนคร/ ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ / บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ / บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร / บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองนาเลิศ / บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา / บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงศิลป์) / บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) / ดงชนเหล่ากำแมดบำรุงวิทย์ / บ้านท่าวัด”คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์” / บ้านหนองมะเกลือ [กุสุมาลย์] กุสุมาลย์วิทยาคม / แก้งคำประชาสามัคคี [วานรนิวาส] ภูดินแดงวิทยา [พังโคน] พังโคนวิทยาคม [บ้านม่วง] บ้านม่วงพิทยาคม [สว่างแดนดิน] บ้านคำสะแนน / บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ / บ้านบึงโน / บ้านคำสะอาด [อากาศอำนวย] บ้านดงสาร [โพนนาแก้ว] ท่าศาลาราษฎร์วิทยา [คำตากกล้า] ศึกษาประชาสามัคคี [พรรณานิคม] บ้านโนนทรายคำ [ภูพาน] บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา / บ้านหลุบเลา
        หนองคาย [เมือง] หนองคายวิทยาคาร / เทศบาล 1 สว่างวิทยา / ชุมชนบ้านปะโค [ศรีเชียงใหม่] พานพร้าว [โพนพิสัย] นาหนังพัฒนศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 / อนุบาลชุมพลโพนพิสัย [ท่าบ่อ] โคกคอนวิทยาคม [สังคม] บ้านเทา-นาบอน [สระใคร] ฝางพิทยาคม
        หนองบัวลำภู [เมือง] บ้านดินทรายอ่อน / หนองบัวพิทยาคาร / อนุบาลหนองบัวลำภู [โนนสัง] โนนสังวิทยาคาร [ศรีบุญเรือง] กุดสะเทียนวิทยาคาร / นากอกวิทยาคาร / ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
       อุบลราชธานี [เมือง] ปทุมพิทยาคม / หนองบ่อสามัคคีวิทยา / มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม / เบ็ญจะมะมหาราช / อุบลวิทยาคม [เดชอุม] ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา / นาส่วงวิทยา [โพธิ์ไทร] โพธิ์ไทรพิทยาคาร / บ้านโพธิ์ไทร / บ้านม่วงใหญ่ [นาจะหลวย] นาจะหลวย [เขื่องใน] เขื่องในพิทยาคาร / บ้านไทยวิทยาคม [ม่วงสามสิบ] ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา / ศรีน้ำคำศึกษา [นาตาล] บ้านไทรงาม [ตระการพืชผล] บ้านบ่อหิน / บ้านตากแดด / บ้านกุศกร [วารินชำราบ] ลือคำหาญวารินชำราบ / ห้วยขะยุงวิทยา [ตาลสุม] ตาลสุมพัฒนา [เขมราฐ] บ้านม่วงเฒ่า / บ้านป่าข่า [บุญฑริก] บ้านนาแคน / บุณฑริกวิทยาคาร [ศรีเมืองใหม่] ศรีเมืองวิทยาคาร / เอือดใหญ่พิทยา [น้ำยืน] น้ำยืนวิทยา / วัดสวายน้อยวิทยา / ตชด.บ้านค้อ [ทุ่งศรีอุดม] ทุ่งศรีอุดม
        ยโสธร [มหาชนะชัย] ตระกูลประเทืองวิทยาคม / มหาชนะชัยวิทยาคม / บ้านกุดพันเขียว [คำเขื่อนแก้ว] คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ [เลิงนกทา] เลิงนกทา / ห้องแซงวิทยาคม [ป่าติ้ว] ป่าติ้ววิทยา [กุดชุม] บ้านนาโส่ / บ้านโสกท่าลาดพัฒนา / บ้านกุดแดง / บ้านนาซึม / ชุมชนประชาสรรค์ / บ้านคำก้าว / บ้านห้วยแก้งหนองศาลา / บ้านโนนใหญ่ / บ้านหัวนา / บ้านหนองบัวบาน / บ้านโสกน้ำขาว / บ้านหนองหมี / บ้านกุดไกรสร / บ้านคำบอน /บ้านโนนประทาย [ทรายมูล] ทรายมูลวิทยา
        กาฬสินธุ์ [เมือง] เมืองกาฬสินธุ์ / เมืองเหนือวิทยาคม / กาฬสินธุ์พิทยาสัย / แกเปะราษฎร์นิยม [ท่าคันโท] ท่าคันโทวิทยาคาร [ห้วยเม็ก] ห้วยเม็กวิทยาคม / ทรายมูลพิทยาคม / หัวหินวัฒนาลัย [สมเด็จ] เมืองสมเด็จ [นาคู] บ้านนาคูพัฒนา”กรป.กลาง อุปถัมภ์” [กุฉินารายณ์] บ้านคำป่าหว้าน / สามขาสว่างวิทย์ [เขาวง] เขาวงพิทยาคาร / ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม [ห้วยผึ้ง] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
        นครพนม [เมือง] นครพนมวิทยาคม / ศรีโคตรบูรณ์ / บ้านดอนแดง / ชุมชนนามนวิทยาคาร / บ้านสำราญ [นาแก] นาแกสามัคคีวิทยา / บ้านดินดำหมากเฟือง / พระซองวิทยาคาร / นาเหนือทุ่งทองวิทยา / บ้านหนองยอโพนแพง / บ้านดงอินำ / พระซองสามัคคีวิทยา / หนองสังข์ราษฎร์บำรุง [นาทม] นาทมวิทยา [โพนสวรรค์] โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา [ธาตุพนม] ธาตุพนม / บ้านทรายมูลคำผักแผว [เรณูนคร] เรณูนครวิยานุกูล / บ้านโพนสาวเอ้ [ปลาปาก] ธรรมโฆสิตวิทยา [ศรีสงคราม] นาคำราษฎร์รังสรรค์ / นาเดื่อพิทยาคม [ท่าอุเทน] อุเทนพัฒนา
        มหาสารคาม [เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / บ้านโคกบัวค้อ / มหาชัยพิทยาคาร [นาดูน] มัธยมดงยาง / นาดูนประชาสรรพ์ [วาปีปทุม] งัวบาวิทยาคม / บ้านนาเลา / บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ [กันทรวิชัย] ท่าขอนยางพิทยาคม [ชื่นชม] ชื่นชมพิทยาคาร / บ้านหนองนาไร่เดียว [พยัคฆภูมิพิสัย] พยัคฆภูมิวิทยาคาร / บ้านหนองระเวียง / บ้านทัพป่าจิก [ยางสีสุราช] มัธยมยางสีสุราช [แกดำ] มิตรภาพ [บรบือ] บรบือวิทยาคาร
        มุกดาหาร [เมือง] เมืองมุกวิทยาคม / นวมินทราชูทิศ อีสาน / ดงเย็นวิทยาคม / มุกดาหาร / บ้านสงเปือย / บ้านหนองบัว / นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ [ดงหลวง] ดงหลวงวิทยา [นิคมคำสร้อย] คำสร้อยพิทยาสรรค์ / ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ [คำชะอี] เหล่าประชาอุทิศ / คำบกวิทยาคาร [หว้านใหญ่] หว้านใหญ่วิทยา [หนองสูง] หนองสูงสามัคคีวิทยา
        ร้อยเอ็ด [เมือง] พลาญชัยพิทยาคม / บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) [จังหาร] ม่วงลาดวิทยาคาร [จตุรพักตร์พิมาน] โคกล่ามพิทยาคม / บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ [ธวัชบุรี] ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี / ธงธานี [โพนทราย] สามขาวิทยา [โพธิ์ชัย] เชียงใหม่ประชานุสรณ์ [เมยวดี] เมยวดีพิทยาคม [ศรีสมเด็จ] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ [เมืองสรวง] เมืองสรวงวิทยา [สุวรรณภูมิ] สุวรรณภูมิพิทยไพศาล [อาจสามารถ] บ้านแคน(วันครู 2503) [พนมไพร] พนมไพรวิทยาคาร
        อำนาจเจริญ [เมือง] บ้านหนองปลิง / นาวังวิทยา [ปทุมราชวงศา] ปทุมราชวงศา / ลือวิทยาคม [ชานุมาน] ชานุมานวิทยาคม [เสนางคนิคม] ชุมชนไร่สีสุก [พนา] พนาศึกษา [หัวตะพาน] หัวตะพานวิทยาคม
        นครราชสีมา [เมือง] พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา / บ้านมะค่า / บุญวัฒนา ๒ / โคราชพิทยาคม [โชคชัย] โชคชัยสามัคคี / ดอนไพลพิทยาคม / โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านท่าอ่าง / บ้านบึงพระ [สีคิ้ว] สีคิ้ว”สวัสดิผดุงวิทยา” [หนองบุนมาก] หนองบุนมากพิทยาคม [เสิงสาง] เสิงสาง [ปักธงชัย] ปักธงชัยประชานิรมิตร [ชุมพวง] ท่าลาด / ชุมพวงศึกษา / พิกุลทอง [พิมาย] บ้านเตยประชาบำรุง [เฉลิมพระเกียรติ] ชุมชนวัดรวง [โนนสูง] โนนสูงศรีธานี
[บ้านเหลื่ยม] บ้านสระสี่เหลี่ยม [ปากช่อง] กลางดงปุณณวิทยา [จักราช] จักราชวิทยา
        บุรีรัมย์ [เมือง] หนองตาดพิทยาคม [ประโคนชัย] ประโคนชัยพิทยาคม / เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ / วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) / บ้านหนองไผ่ / วัดบ้านเมืองต่ำ / บ้านโคกเพชรไสยา / วัดบ้านแสลงคง [นางรอง] นางรอง / นางรองพิทยาคม / ถนนหักพิทยาคม / กมลลักษณ์ [ลำปลายมาศ] ธารทองพิทยาคม [บ้านกรวด] บ้านกรวดวิทยาคาร / โนนเจริญพิทยาคม / บ้านถนนน้อย / นิคมสร้างตนเอง 9 [ละหานทราย] ตาจงพิทยาสรรค์ / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / ชุมชนบ้านโคกว่าน / บ้านสันติสุข / บ้านบาระแนะ [ปะคำ] ปะคำพิทยาคม / ไทยเจริญวิทยา / ชุมชนบ้านดอนนางาม / ดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ 4) / บ้านหินโคน [คูเมือง] คูเมืองวิทยาคม / ตูมใหญ่วิทยา / บ้านคูบอน [โนนสุวรรณ] โนนสุวรรณพิทยาคม [สตึก] บ้านท่าม่วง / สะแกพิทยาคม / บ้านหนองใหญ่ [หนองกี่] หนองกี่พิทยาคม[พลับพลาชัย]บ้านโคกขมิ้น/ บ้านบุญช่วย / อนุบาลบ้านสะเดา [บ้านด่าน] บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) [หนองหงส์] หนองหงส์พิทยาคม
        ศรีสะเกษ [เมือง] ศรีสะเกษวิทยาลัย / อนุบาลศรีสะเกษ [ศรีรัตนะ] ศรีรัตนวิทยา / โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [ขุขันธ์] อนุบาลศรีประชานุกูล / ขุขันธ์ / ศรีตระกูลวิทยา / บ้านสะเดาใหญ่ [กันทรลักษณ์] กุดเสลาวิทยาคม / บึงมะลูวิทยา / กระแชงวิทยา / บ้านหนองหวาย / บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส / บ้านกระแชงใหญ่ / บ้านด่าน [อุทุมพรพิสัย] ประชาพัฒนศึกษา / จตุรภูมิพิทยาคาร / ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก [ไพรบึง] ไพรบึงวิทยาคม / บ้านสำโรงพลัน [เบญจลักษณ์] บ้านเพ็ก [พยุห์] พยุห์วิทยา [ยางชุมน้อย] ลิ้นฟ้าพิทยาคม [ขุนหาญ] บ้านระหาร / อนุบาลขุนหาญ (สิ) [น้ำเกลี้ยง] บ้านคูบ / บัวเจริญวิทยา [กันทรารมณ์] บ้านบูรพา / ประสานมิตรวิทยา [ภูสิงห์] บ้านพรหมเจริญ / บ้านธาตุพิทยาคม
        สุรินทร์ [เมือง] สิรินธร / สุรินทร์พิทยาคม / วีรวัฒน์โยธิน / สุรวิทยาคาร / นาดีวิทยา / สุรินทร์ราชมงคล / รามวิทยา รัชมัคลาภิเษก [สังขะ] สังขะ / เทพอุดมวิทยา / กระเทียมวิทยา / บ้านโดง [จอมพระ] จอมพระประชาสรรค์ [ศีขรภูมิ] แตลศิริวิทยา / บ้านขะเนก / บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) / หนองแวงวิทยาคม [ท่าตูม] ลานทรายพิทยาคม / บ้านตระมูง [โนนนารายณ์] นารายณ์คำผงวิทยา [กาบเชิง] กาบเชิงวิทยา / ปราสาทเบงวิทยา / กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 [พนมดงรัก] พนมดงรักวิทยา [ปราสาท] ประสาทวิทยาคาร / โคกยางวิทยา / บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) / เชื้อเพลิงวิทยา [ลำดวน] พนาสนวิทยา / บ้านโชกเหนือ [บัวเชด] กลาโหมราชเสนา ๒
        ชัยภูมิ [เมือง] สตรีชัยภูมิ / กุดตุ้มวิทยา / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ [คอนสวรรค์] คอนสวรรค์ [แก้งคร้อ] แก้งคร้อวิทยา [หนองบัวแดง] หนองบัวแดงวิทยา / บ้านบ่อทอง [จตุรัส] จตุรัสวิทยาคาร [เกษตรสมบูรณ์] บ้านหนองบัว / บ้านโจดพิทยาคาร / บ้านนาสีดา [หนองบัวระเหว] ชุมชนบ้านห้วยแย้ [ภูเขียว] เพชรราษฎร์บำรุง [ภักดีชุมพล] บ้านพัฒนาสามัคคี [เทพสถิต] นายางกลักพิทยาคม [เนินสง่า] บ้านขี้เหล็ก

ภาคเหนือ
        พิษณุโลก [เมือง] จ่านกร้อง / วังน้ำคู้ศึกษา / วัดจันทร์ตะวันออก [นครไทย] นครไทย / ยางโกลนวิทยา [พรหมพิราม] วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) [ชาติตระการ] บ้านห้วยท้องฟาน [วังทอง] บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [วัดโบสถ์] ห้วยปลาไหล
        กำแพงเพชร [เมือง] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร / คณฑีพิทยาคม [ทรายทองวัฒนา] ทุ่งทรายวิทยา [ลานกระบือ] ลานกระบือวิทยา [พรานกระต่าย] พิไกรวิทยา [คลองลาน] คลองลานวิทยา / บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 [ปางศิลาทอง] บ้านคลองลึกพัฒนา
        ตาก [ท่าสองยาง] ท่าสองยางวิทยาคม / บ้านลานเต็ง [อุ้มผาง] บ้านกล้อทอ [แม่สอด] แม่ปะวิทยาคม [พบพระ] บ้านร่มเกล้า 4 / ห้วยน้ำนักวิทยา
        พิจิตร [บางมูลนาก] วังตะกูราษฎร์อุทิศ [โพทะเล] โพธิธรรมสุวัฒน์ [สามง่าม] บ้านหนองโสน
        เพชรบูรณ์ [เมือง] ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ [ชนแดน] สายสมร [บึงสามพัน] บึงสามพันวิทยาคม / บ้านซับบอน [ชนแดน] ดงขุยวิทยาคม [หล่มสัก] บ้านช้างตะลูด [หล่มเก่า] หล่มเก่าพิทยาคม[หนองไผ่] หนองไผ่
        สุโขทัย [เมือง] สุโขทัยวิทยาคม / ลิไทพิทยาคม / บ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) / อุดมดรุณี [ศรีสำโรง] ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ [บ้านด่านลานหอย] บ้านด่านลานหอยวิทยา / บ้านลานกระบือ [กงไกรลาศ] ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก [สวรรคโลก] หนองกลับวิทยาคม
        อุตรดิตถ์ [เมือง] อุตรดิถต์ดรุณี [ลับแล] ลับแลศรีวิทยา [พิชัย] พิชัย
        น่าน [ปัว] ปัว [นาน้อย] นาน้อย [เชียงกลาง] พระธาตุพิทยาคม [เวียงสา] ทุ่งศรีทอง
        เชียงใหม่ [แม่แจ่ม] แม่แจ่ม / บ้านทุ่งแก [แม่ริม] นวมินทราชินูทิสพายัพ [สันทราย] สันทรายวิทยาคม [ฮอด] ฮอดพิทยาคม [ไชยปราการ] บ้าใหม่หนองบัว [หางดง] หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ / บ้านสันป่าสัก [เชียงดาว] เชียงดาววิทยาคม [แม่แตง] สันป่าสักวิทยา / แม่แตง [ฝาง] บ้านสันทรายคองน้อย [เวียงแหง] เวียงแหงวิทยาคม [ดอยเต่า] ดอยเต่าวิทยาคม
        เชียงราย [แม่สรวย] แม่สรวยวิทยาคม [เวียงแก่น] เวียงแก่นวิทยาคม [พาน] พานพิทยาคม / พานพิเศษพิทยา [แม่ลาว] แม่ลาววิทยาคม [เวียงป่าเป้า] เวียงป่าเป้าวิทยาคม
        พะเยา [เมือง] ฟากกว๊านวิทยาคม / พะเยาประสานธน์วิทย์ [ภูซาง] ภูซางวิทยาคม [แม่ใจ] แม่ใจวิทยาคม [ดอกคำใต้] ถ้ำปินวิทยาคม / ดอกคำใต้วิทยาคม [จุน] จุนวิทยาคม [เชียงคำ] บ้านร่องส้าน [ภูกามยาว] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา / ดงเจนวิทยาคม
        แพร่ [เมือง] แพร่ปัญญานุกูล / ถิ่นโอภาสวิทยา [ร้องกวาง] ร้องกวางอนุสรณ์ [หนองม่วงไข่] ม่วงไข่พิทยาคม [สูงเม่น] สูงเม่นชนูปถัมภ์
        แม่ฮ่องสอน [เมือง] ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน / บ้านป่าลาน [ปาย] ปายวิทยาคาร / ราชประชานุเคราะห์ 22 / บ้านแกงหอม [สบเมย] เฉลิมรัฐวิทยาคม [แม่สะเรียง] สังวาลย์วิทยา
        ลำปาง [เมืองปาน] เมืองปานวิทยา [ห้างฉัตร] ห้างฉัตรวิทยา
        ลำพูน [ลี้] เวียงเจดีย์วิทยา [บ้านธิ] ป่าตาลบ้านธิพิทยา [ป่าซาง] วชิรป่าซาง

ภาคกลาง
        กรุงเทพมหานคร สันติราษฎร์วิทยาลัย / เศรษฐเสถียร / เทพศิรินทร์ / ฤทธิยะวรรณาลัย / ดอนเมืองทหารอากาศอำรุง / สายน้ำผึ้ง / ไตรมิตรวิทยาลัย / ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ / บาลีสาธิตศึกษา มจร / เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ / บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) / วัดราชบพิธ / ราชวินิตมัธยม / ศึกษานารีวิทยา / ศรีพฤฒา / มัธยมวัดบึงทองหลาง / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
        นครปฐม [เมือง] สระกะเทียมวิทยา [พุทธมลฑล] รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศน์ / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / บุณยศรีสวัสดิ์ [บางเลน] บางหลวงวิทยา / วัดนราภิรมย์ [สามพราน] คลองบางกระทึก / วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) / วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) [นครชัยศรี] งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
        นนทบุรี [เมือง] ทานสัมฤทธิ์วิทยา / วัดทางหลวงโพธิ์ทอง [ไทรน้อย]วัดสโมสร
        ปทุมธานี [เมือง] สิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ปทุมธานี [ลาดหลุมแก้ว] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / วรราชาทินัดดามาตุวิทยา [ธัญบุรี] ธัญรัตน์ / สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี [ลำลูกกา] วัดปัญจฑายิกาวาส
        สมุทรปราการ [เมือง] นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ / เทศบาล ๔ (สิทธิไชยอุปถัมภ์) [พระประแดง] สันติดรุณ / วัดทรงธรรม / วัดครุนอก [บางพลี] วัดหนามแดง
        สมุทรสาคร [เมือง] วัดปัจจันตาราม / สมุทรสาครวิทยาลัย / พันท้ายนรสิงห์วิทยา / สมุทรสาครบูรณะ / วัดบางหญ้าแพรก / วัดศรีสุทธาราม [บ้านแพ้ว] วัดธรรมจริยาภิรมย์
        กาญจนบุรี [เมือง] ลาดหญ้าพิทยาคม / บ้านห้วยน้ำขาว [ท่าม่วง] หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง / เขาดินวิทยาคาร [พนมทวน] ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน [ไทรโยค] พุทธวิมุติวิทยา / ไทรโยคน้อยวิทยา [เลาขวัญ] วัดใหม่ภูมิเจริญ [สังขละบุรี] บ้านท่าดินแดง [บ่อพลอย] ชุมชนบ้านหลุมรัง
        ประจวบคีรีขันธ์ [เมือง] อ่าวน้อยวิทยานิคม / เนินแก้ววิทยาคาร [หัวหิน] วังไกลกังวล / หัวหินวิทยาคม
        เพชรบุรี [เมือง] คงคาราม / เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี / วัดดอนไก่เตี้ย [หนองหญ้าปล้อง] หนองหญ้าปล้องวิทยา [ชะอำ] จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี / เพชรบุรีปัญญานุกูล [แก่งกระจาน] บ้านป่าเด็ง
        สุพรรณบุรี [เมือง] สงวนหญิง / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี [สองพี่น้อง] บางลี่วิทยา / อนุบาลเตือนจิตร [ด่านช้าง] บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 / ด่านช้างวิทยา [เดิมบางนางบวช] ธรรมโชติศึกษาลัย / ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา [ศรีประจัน] วัดบ้านกล้วย [ดอนเจดีย์] สระกระโจมโสภณพิทยา [อู่ทอง] วัดช่องลม
        ลพบุรี [บ้านหมี่] บ้านชีวิทยา / โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี / ปิยะบุตร์ / ชุมชนตำบลหินปัก [ชัยบาดาล] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี / บ้านท่าดินดำ [โคกสำโรง] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
        พระนครศรีอยุธยา [ภาชี] ตะโกตอนหญ้านาง [บางไทร] บางไทรวิทยา [บางบาล] บางบาล [บ้านแพรก] วัดนครโปรดสัตว์ [อุทัย] อุทัย [เสนา] เสนา”เสนาประสิทธิ์”
        สระบุรี [เมือง] ปากเพรียววิทยาคม [หนองแค] หินกองวิทยาคม / หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) [แก่งคอย] วัดห้วยคงคาวราวาส / วัดชำผักแผว /วัดบุรีการาม
        สิงห์บุรี [บางระจัน] บางระจันวิทยา
        อุทัยธานี [เมือง] อุทัยวิทยาคม [ทัพทัน] ทัพทันอนุสรณ์ [ลานสัก] ชุมชนบ้านทุ่งนางาม [หนองฉาง] หนองฉางวิทยา
        นครสวรรค์ [เมือง] คีรีวงศ์วิทยา / กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ / พระบางวิทยา [พยุหะคีรี] พยุหะพิทยาคม [ลาดยาว] วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม / บ้านหนองชำนาญ [ชุมตาบง] ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร [ชุมแสง] วัดพันลาน [หนองบัว] บ้านเขามะเกลือ
        ชัยนาท [เนินขาม] อนุบาลเนินขาม [สรรคบุรี] คุรุประชาสรรค์
        ราชบุรี [จอมบึง] ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ [บ้านโป่ง] กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ภาคตะวันออก
        ชลบุรี [เมือง] ชลราษฎร์อำรุง [บ่อทอง] บ่อทองวงจันทร์วิทยา [พานทอง] วัดโป่งตามุข [บ้านบึง] บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
        ฉะเชิงเทรา [สนามชัยเขต] ชำป่างามวิทยาคม / บ้านหนองยาง [บางน้ำเปรี้ยว] วัดเกตุสโมสร [พนมสารคาม] วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) / วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
        จันทบุรี [เมือง] เบญจทราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ท่าใหม่] ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [เขาคิชฌกูฏ] ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
        นครนายก [เมือง] นครนายกวิทยาคม [บ้านนา] บ้านนา “นายกพิทยากร” [องครักษ์] องครักษ์ / วัดเข็มทอง
        ปราจีนบุรี [เมือง] สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 7 [บ้านสร้าง] ชิตใจชื่น [ประจันตคาม] ประจันตราษฎร์บำรุง [กบินทร์บุรี] เตรียมพุทธศาสตร์
        ระยอง [เมือง] มาบตาพุดพันพิทยาคาร / บ้านชากลูกหญ้า / ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม / ชุมชนวัดบ้านแลง / วัดป่าประดู่ [บ้านค่าย] บ้านค่าย
        สระแก้ว [เขาฉกรรจ์] ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม [วัฒนานคร] วัฒนานคร
        ตราด [เขาสมิง] บ้านหนองบัว

ภาคใต้
        ยะลา [เมือง] บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) [บันนังสตา] บ้านเจาะปันตัง [รามัน] พัฒนาบาลอ
        นราธิวาส [เมือง] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 [บาเจาะ] บาเจาะ [ตากใบ] ตากใบ / บ้านสะหริ่ง / บ้านหัวคลอง [สุไหงปาดี] บ้านกาวะ [ระแงะ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 / ตันหยงมัส [แว้ง] ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส / บ้านจะมาแกะ / เวียงสุวรรณวิทยาคม [สุไหงโก-ลก] บ้านปาดังยอ [สุคิริน] สุคิรินวิทยา
        ปัตตานี [โคกโพธิ์] ราชมุนีรังสฤษฎ์ [ยะหริ่ง] บ้านตาหมน [ยะรัง] บ้านระแว้ง / บ้านบากง
        สตูล [เมือง] พิมานพิทยาสรรค์ [ท่าแพ] ท่าแพผดุงวิทย์ / บ้านสาคร [ควนโดน] ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
        สงขลา [เมือง] สงขลาพัฒนาปัญญา / อนุบาลสงขลา / แจ้งวิทยา [จะนะ] จะนะวิทยา [ระโนด] ระโนดวิทยา [กระแสสินธุ์] กระแสสินธุ์วิทยา [หาดใหญ่] หาดใหญ่วิทยาลัย / โสตศึกษาจังหวัดสงขลา [สะเดา] บ้านคลองแงะ / ปาดังติณสูลานนท์
        ชุมพร [เมือง] ศรียาภัย [สวี] ครนพิทยาคม / สวีวิทยา / ด่านสวีวิทยา [หลัวสวน] บ้านควนตะวันออก
        นครศรีธรรมราช [เมือง] จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช [ช้างกลาง] ช้างกลางประชานุกูล [ชะอวด] ชะอวดวิทยาคาร [เชียรใหญ่] ธัญญาวดีศึกษา [ทุ่งใหญ่] ทุ่งใหญ่วิทยาคม [ลานสกา] ขุนทะเลวิทยาคม [ท่าศาลา] ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา [พระพรหม] เฉลิมราชประชาอุทิศ
        พัทลุง [เมือง] วชิรธรรมสาธิต [เขาชัยสน] เขาชัยสน [ปากพะยูน] ปากพะยูนพิทยาคาร [ตะโหมด] ตะโหมด [ป่าพะยอม] วัดคลองใหญ่
        สุราษฎร์ธานี [เมือง] เมืองสุราษฎร์ธานี / ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี / มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี [เกาะสมุย] ทีปราษฎร์พิทยา [วิภาวดี] ตะกุกใต้ศึกษา [พระแสง] พระแสงวิทยา / บ้านห้วยแห้ง [ไชยา] บ้านคลองไม้แดง / วัดรัตนาราม [บ้านาสาร] บ้านนาสาร
        กระบี่ [เมือง] หนองทะเลวิทยา/วัดโพธิ์เรียง [ปลายพระยา] ปลายพระยาวิทยาคม [คลองท่อม] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ [เขาพนม] เขาดินประชานุกูล / พนมเบญจา
        ตรัง [ปะเหลียน] ปะเหลียนผดุงศิษย์ / ทุ่งยาวผดุงศิษย์ [นาโยง] นาโยงวิทยาคม [วังวิเศษ] รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ / วังวิเศษ [ย่านตาขาว] ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
        พังงา [เมือง] สตรีพังงา [เกาะยาว] เกาะยาววิทยา [ตะกั่วป่า] ราชประชานุเคราะห์ 35 [ท้ายเหมือง] ท้ายเหมืองวิทยา [ทับปุด] ทับปุดวิทยา [ตะกั่วทุ่ง] บ้านท่านุ่น

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา