โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ตอบสนองพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เรียกย่อๆว่า พรบ.พัสดุ 2560) เป็นการเชื่อมรอยต่อระหว่าง พรบ.พัสดุ 2560 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (เรียกย่อๆว่า ระเบียบพัสดุ 2535) ได้อย่างมีคุณภาพ มีหลักฐานชัดเจน ใช้ได้กับทุกโรงเรียนและทุกสำนักงานที่เดิมใช้ ระเบียบพัสดุ 2535 ช่วยทำให้ลดงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง จากภาระงานที่ซับซ้อน
        พรบ.พัสดุ 2560 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีผลทำให้ระเบียบพัสดุ 2535 ได้ถูกยกเลิกไป ดังนั้นการจัดซื้อจัดจ้าง รายการใดที่เกิดในปีงบประมาณ 2535 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ให้ใช้ระเบียบพัสดุ 2535 (หากเป็นโปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรม ให้ใช้โปรแกรม งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4) ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (อยู่ในปีงบประมาณ 2560) เป็นต้นไปให้ใช้ พรบ.พัสดุ 2560 (หากเป็นโปรแกรมของผู้เขียนโปรแกรม ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8 ขึ้นไป) หากใช้โปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมดังกล่าว สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 ถึงรอยต่อปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป
        สรุปการเขียนโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เพื่อให้ตรงกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ใช้การจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป , วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
        2. ทะเบียนคุมพัสดุ ยังคงใช้ทะเบียนคุมพัสดุเหมือนเดิม คือ บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง กับทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนบัญชีวัสดุถาวรและทะเบียนครุภัณฑ์ ยกเลิกการใช้งาน
        3. ราคากลาง มีราคากลางเพื่อเปรียบเทียบกับราคาจัดซื้อจัดจ้างจริง ตาม พรบ.พัสดุ 2560 ต้องมีราคาจัดซื้อจัดจ้างจริงต่อหน่วย รวมราคาจัดซื้อจัดจ้างจริง และ มีราคากลางต่อหน่วย รวมราคากลาง แล้วนำรวมราคาจัดซื้อจัดจ้างจริง เปรียบเทียบกับรวมราคากลาง
        4. การกำหนดอายุการใช้งาน ให้กำหนดอายุการใช้งานจริงแทนราคา โดยที่ครุภัณฑ์ใดมีอายุ 1 ปีแต่ไม่ถึง 2 ปี ไม่ต้องกำหนดอายุการใช้งาน ส่วนครุภัณฑ์ใดมีอายุการใช้งาน 2-25 ปีให้กำหนดอายุการใช้งาน แล้วโปรแกรมจะคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติ ต่างจากเดิมที่กำหนดว่า ถ้าราคารวมไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ต้องกำหนดอายุการใช้งาน แต่หากราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ให้กำหนดอายุการใช้งาน
        5. การควบคุมครุภัณฑ์รายชิ้น และการนำเลขทะเบียนครุภัณฑ์ไปเขียนกำกับครุภัณฑ์ นอกจากจะได้ทะเบียนทรัพย์สินแล้ว ยังสามารถพิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อควบคุมครุภัณฑ์รายชิ้น และการนำเลขทะเบียนครุภัณฑ์ไปเขียนกำกับครุภัณฑ์
        6. การกำหนดเงินจัดสรร งาน/โครงการ สามารถกำหนดเงินจัดสรร งาน/โครงการ และสามารถนำยอดรวมเงินการจัดซื้อจัดจ้างตัดยอดเงินจัดสรร งาน/โครงการได้
        7. อื่นๆ ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับ พรบ.พัสดุ 2560 เน้นความถูกต้อง ทำงานได้สะดวก ใช้งานง่าย และสามารถทำงานแบบเครื่องเดียว (Stand Alone) หรือแบบหลายเครื่องพร้อมกันได้ (Lan)
        พิเศษ หากซื้อโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8 ตอนนี้จะได้แถม ฟรี โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 ทำให้สามารถทำงานได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นไป สำหรับโรงเรียนหรือลูกค้าเก่า ที่ได้ซื้อโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนไปใช้แล้ว สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8 ทาง www.teesoftware.com ไปใช้ได้ ฟรี

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้ง โปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดง และพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดง และพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรม ของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
        - เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทำงานได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใดๆ
        - ใช้ได้กับทุกโรงเรียน ทุกสำนักงานที่ใช้ พรบ.พัสดุ 2560 เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
        - ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95,98,2000,Me,Nt,Xp,Win7,Win8 และ Win10
        - ไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานไม่ได้ เพราะผู้เขียนโปรแกรมสามารถสอนการใช้งานโปรแกรมฯ ติดตั้งโปรแกรมฯ แก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ข้างกัน)
        - ใช้ได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User) โดยเฉพาะการทำงานหลายเครื่องพร้อมกัน จะทำให้ลดงาน สะดวก และรวดเร็วขึ้น
        - มีหรือไม่มีเครื่องอ่าน บาร์โค้ดก็ได้ แต่หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้การคีย์ใบเสร็จทำได้เร็วขึ้น
        - มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และดีวีดีสอนการใช้งาน
        - มีระบบช่วยเหลือการใช้โปรแกรม ได้แก่ เมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรม สามารถพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรม
        - แต่ละใบเสร็จ ทำงานเพียง 4 ขั้นตอน คือ
                1)นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม
                2)โอนใบเสร็จในโปรแกรมลงทะเบียน
                3)พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้ ส่วนบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ควรพิมพ์เมื่อทุกใบเสร็จในปี งบประมาณนำเข้าโปรแกรมและโอนลงทะเบียนหมดแล้ว
                4)พิมพ์หลักฐานรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง ฯลฯ เก็บไว
        - ได้หลักฐานบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ครบทุกรายการ
        - ได้หลักฐานทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายงานทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สินที่จำหน่ายออกจากบัญชี ครบทุกรายการ
        - ได้รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน สามารถแจกแจงควบคุมครุภัณฑ์เป็นรายชิ้น และสามารถนำเลข ทะเบียนครุภัณฑ์ไปเขียนกำกับ ครุภัณฑ์ใหม่ที่ซื้อมาได้
        - สามารถตรวจสอบพัสดุประจำปีได
        - สามารถทำเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ได้ เช่น ทำขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ ปริมาณสูง-ต่ำ-คงเหลือวัสดุสิ้นเปลือง และทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ
        - หากระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง หรือแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่หรือปรับเวอร์ชั่น ในช่วงอายุการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ไปใช้โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก และสามารถนำข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่ามาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก
        - หากซีดีชำรุด สูญหาย หรือมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2. หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3. โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp , Seven , Win8 หรือ Win10
        4. มีหรือไม่มี เครื่องอ่านบาร์โค้ด , CD-ROM ก็ได้
        5. เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        7. หากใช้โปรแกรมฯ แบบหลายเครื่องพร้อมกันต้องมี Switching Hub และสายแลน

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8 จำหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พิเศษ ช่วงโปรโมชั่น ลดเหลือ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) แถม ฟรี โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 หมดเขตวันที่ 30 กันยนยน 2561 นี้เท่านั้น สามารถใช้เงินงบประมาณ เงินสนับสนุน และเงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1) ซีดีรอมบรรจุโปรแกรมฯ 2 แผ่น
        2) ดีวีดี สอนการใช้งานโปรแกรม 2 แผ่น
        3)คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        4)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        5) ลิขสิทธิ์ , รหัสโรงเรียนและ รหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.8

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60

รายชื่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด บางส่วนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
        กรุงเทพมหานคร วัดราชบพิธ / เทพศิรินทร์ / สันติราษฎร์วิทยาลัย / เศรษฐเสถียร / ฤทธิยะวรรณาลัย / ดอนเมืองทหารอากาศอำรุง / สายน้ำผึ้ง / ไตรมิตรวิทยาลัย / ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ / บาลีสาธิตศึกษา มจร / เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ / บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) / ราชวินิตมัธยม / ศึกษานารีวิทยา / ศรีพฤฒา / มัธยมวัดบึงทองหลาง / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก / วชิรธรรมสาธิต / ราชวินิตบางแคปานขำ / วัดนวลนรดิศ / มัธยมวัดนายโรง / ราชวินิตบางเขน / มัธยมวัดดาวคนอง
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        อุดรธานี [เมือง] ราชินูทิศ 2 / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ [เมือง] อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ขอนแก่น [เมือง] แก่นนครวิทยาลัย 2 / กัลยาณวัตรเลย [เมือง] เลยพิทยาคม หนองคาย [เมือง] หนองคายวิทยาคาร สกลนคร [เมือง] สกลนครพัฒนศึกษา / สกลราชวิทยานุกูล หนองบัวลำภู [เมือง] หนองบัวพิทยาคาร / อนุบาลหนองบัวลำภู อุบลราชธานี [เมือง] ปทุมพิทยาคม / เบ็ญจะมะมหาราช / อุบลวิทยาคม / นารีนุกูล ยโสธร [มหาชนะชัย] มหาชนะชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์ [เมือง] เมืองกาฬสินธุ์ / เมืองเหนือวิทยาคม / กาฬสินธุ์พิทยาสัย นครพนม [เมือง] นครพนมวิทยาคม มหาสารคาม [เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / มหาชัยพิทยาคาร / ผดุงนารี มุกดาหาร [เมือง] เมืองมุกวิทยาคม / นวมินทราชูทิศ อีสาน / มุกดาหาร ร้อยเอ็ด [เมือง] พลาญชัยพิทยาคม อำนาจเจริญ [เมือง] อำนาจเจริญ นครราชสีมา [เมือง] บุญวัฒนา ๒ / โคราชพิทยาคม บุรีรัมย์ [เมือง] กลันทาพิทยาคม ศรีสะเกษ [เมือง] ศรีสะเกษวิทยาลัย / อนุบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ [เมือง] สิรินธร / สุรินทร์พิทยาคม / วีรวัฒน์โยธิน / สุรวิทยาคาร / นาดีวิทยา / สุรินทร์ราชมงคล / รามวิทยา รัชมัคลาภิเษก ชัยภูมิ [เมือง] สตรีชัยภูมิ / กุดตุ้มวิทยา / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
        ภาคเหนือ
        พิษณุโลก [เมือง] อนุบาลพิษณุโลก / จ่านกร้อง กำแพงเพชร [เมือง] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร / คณฑีพิทยาคม ตาก [ท่าสองยาง] ท่าสองยางวิทยาคม พิจิตร [บางมูลนาก] วังตะกูราษฎร์อุทิศ เพชรบูรณ์ [เมือง] เพชรพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ / สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ / วิทยานุกูลนารี สุโขทัย [เมือง] สุโขทัยวิทยาคม / ลิไทพิทยาคม / อุดมดรุณี อุตรดิตถ์ [เมือง] อุตรดิถต์ดรุณี น่าน [ปัว] ปัว เชียงราย [เมือง] อนุบาลเชียงราย พะเยา [เมือง] ฟากกว๊านวิทยาคม / พะเยาประสานธน์วิทย์ แพร่ [เมือง] แพร่ปัญญานุกูล / ถิ่นโอภาสวิทยา แม่ฮ่องสอน [เมือง] อนุบาลแม่ฮ่องสอน / ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ลำปาง [ห้างฉัตร] ห้างฉัตรวิทยา ลำพูน [ลี้] เวียงเจดีย์วิทยา [บ้านธิ] ป่าตาลบ้านธิพิทยา [ป่าซาง] ป่าซาง
        ภาคกลาง
        นครปฐม [เมือง] สระกะเทียมวิทยา นนทบุรี [เมือง] สตรีนนทบุรี ปทุมธานี [เมือง] สิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ปทุมธานี สมุทรปราการ [เมือง] นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรสาคร [เมือง] สมุทรสาครวิทยาลัย / พันท้ายนรสิงห์วิทยา / สมุทรสาครบูรณะ กาญจนบุรี [เมือง] ลาดหญ้าพิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ [เมือง] อ่าวน้อยวิทยานิคม / เพชรบุรี [เมือง] คงคาราม / เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี / จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สุพรรณบุรี [เมือง] สงวนหญิง / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ลพบุรี [โคกสำโรง] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา [บางไทร] บางไทรวิทยา สระบุรี [เมือง] ปากเพรียววิทยาคม สิงห์บุรี [บางระจัน] บางระจันวิทยา อุทัยธานี [เมือง] อุทัยวิทยาคม นครสวรรค์ [เมือง] กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท [หันคา] หันคาพิทยาคม ราชบุรี [จอมบึง] ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
        ภาคตะวันออก
        ชลบุรี [เมือง] ชลราษฎร์อำรุง / อนุบาลชลบุรี ตราด [เขาสมิง] บ้านหนองบัว ฉะเชิงเทรา [พนมสารคาม] วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) จันทบุรี [เมือง] เบญจทราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี / เบญจมานุสรณ์ นครนายก [เมือง] นครนายกวิทยาคม ปราจีนบุรี [เมือง] สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา มัธยมศึกษา เขต 7 ระยอง [เมือง] ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สระแก้ว [อรัญประเทศ] อรัญประเทศ
        ภาคใต
        ยะลา [เมือง] บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) นราธิวาส [เมือง] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ปัตตานี [เมือง] อามานะศักดิ์ สตูล [เมือง] พิมานพิทยาสรรค์ สงขลา [เมือง] สงขลาพัฒนาปัญญา / อนุบาลสงขลา [หาดใหญ่] หาดใหญ่วิทยาลัย / โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ชุมพร [เมือง] ศรียาภัย นครศรีธรรมราช [เมือง] จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / กัลยาณีศรีธรรมราช พัทลุง [เมือง] พัทลุง จังหวัดพัทลุง สุราษฎร์ธานี [เมือง] เมืองสุราษฎร์ธานี กระบี่ [เมือง] หนองทะเลวิทยา / วัดโพธิ์เรียง ตรัง [ปะเหลียน] ปะเหลียนผดุงศิษย์ / ทุ่งยาวผดุงศิษย์ พังงา [เมือง] สตรีพังงา

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา