โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.9 เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ งานพัสดุโรงเรียน , งานพัสดุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานพัสดุของสำนักงานการศึกษาต่างๆ ตรงกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (เรียกย่อๆว่า พรบ.พัสดุ 2560) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ได้หลักฐานซื้อ-จัดจ้าง และทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (คิดค่าเสื่อมราคา) และบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง
        แถมฟรี โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์วั่น 3.05.4 ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน ฯลฯ ตรงกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (เรียกย่อๆว่า ระเบียบพัสดุ 2535) ได้หลักฐานจัดซื้อ-จัดจ้าง และทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนครุภัณฑ์ , ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (คิดค่าเสื่อมราคา) , บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง และบัญชีวัสดุถาวร โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.9 และโปรแกรมงานพัสดุ และทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 ทำงานได้ 2 แบบ ได้แก่
        1. ทำงานปีงบประมาณปัจจุบัน ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ปีงบประมาณ 2562 (ปีงบประมาณปัจจุบัน) การทำงานมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1 นำใบเสร็จคีย์เข้าโปรแกรม 1.2 ตั้งค่าโอนลงทะเบียน 1.3 พิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 1.4 พิมพ์หลักฐานจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังนั้น ถ้าทั้งปีงบประมาณ นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม และโอนลงทะเบียนได้หมด ก็จะได้หลักฐานจัดซื้อ-จัดจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ครบทุกรายการ
        2. ทำทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลัง ปีงบประมาณย้อนหลัง ได้แก่ ปีงบประมาณ 2535 ถึงปีงบประมาณ 2561 หากไม่มีทะเบียน คุมทรัพย์สิน (จะทำตามข้อ 1. คงจะยาก) แนะนำว่า ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ เมื่อได้ครุภัณฑ์คงเหลือแล้ว นำมาเข้าโปรแกรม โดยที่ หากเป็นครุภัณฑ์ ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2535-2560 ให้ใช้โปรแกรมงานพัสดุ และทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 หากเป็นครุภัณฑ์ ที่ได้มาช่วงปีงบประมาณ 2560-2561 ให้ใช้โปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.9

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้ง โปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดง และพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดง และพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรม ของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
        - เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทำงานได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใดๆ
        - ใช้ได้กับทุกโรงเรียน ทุก สำนักงานที่ใช้ พรบ.พัสดุ 2560 เช่น โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ
        - ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95,98,2000,Me,Nt,Xp,Win7,Win8 และ Win10
        - ไม่ต้องกังวลว่าจะทำงานไม่ได้ เพราะผู้เขียนโปรแกรมสามารถสอนการใช้งานโปรแกรมฯ ติดตั้งโปรแกรมฯ แก้ปัญหาโปรแกรมฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ (เห็นหน้าจอเดียวกัน เหมือนนั่งอยู่ข้างกัน)
        - ใช้ได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และ หลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User) โดยเฉพาะการทำงานหลายเครื่องพร้อมกัน จะทำให้ลดงาน สะดวก และรวดเร็วขึ้น
        - มีหรือไม่มีเครื่องอ่าน บาร์โค้ดก็ได้ แต่หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะทำให้การคีย์ใบเสร็จทำได้เร็วขึ้น
        - มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และดีวีดีสอนการใช้งาน
        - มีระบบ ช่วยเหลือการใช้โปรแกรม ได้แก่ เมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรม สามารถพิมพ์จัดทำเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรม
        - แต่ละใบเสร็จ ทำงานเพียง 4 ขั้นตอน คือ
               1)นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม
               2)โอนใบเสร็จในโปรแกรมลงทะเบียน
              3)พิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สินเก็บไว้ ส่วนบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ควรพิมพ์เมื่อทุกใบเสร็จ ในปีงบประมาณนำเข้าโปรแกรม และโอนลงทะเบียนหมดแล้ว
               4)พิมพ์หลักฐานรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง ฯลฯ เก็บไว้
        - ได้หลักฐานบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ครบทุกรายการ
        - ได้หลักฐานทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รายงานทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นบัญชี รายงานทรัพย์สิน ที่จำหน่ายออกจากบัญชี ครบทุกรายการ
        - ได้รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน สามารถแจกแจงควบคุมครุภัณฑ์เป็นรายชิ้น และสามารถนำเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ไปเขียนกำกับครุภัณฑ์ใหม่ที่ซื้อมาได้
        - สามารถตรวจสอบพัสดุประจำปีได้
        - สามารถทำเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ได้ เช่น ทำขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ ปริมาณสูง-ต่ำ-คงเหลือวัสดุสิ้นเปลือง และทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ
        - หากระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง หรือแบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ หรือปรับเวอร์ชั่น ในช่วงอายุการใช้งานโปรแกรม ผู้ใช้โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ไปใช้ โดยไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก และสามารถนำข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่ามาใช้กับเวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก
        - หากซีดีชำรุด สูญหาย หรือมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com
        - กรุณาศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรมได้ ฟรี ที่www.teesoftware.com

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2. หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3. โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp , Seven , Win8 หรือ Win10
        4. มีหรือไม่มี เครื่องอ่านบาร์โค้ด , CD-ROM ก็ได้
        5. เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        7. หากใช้โปรแกรมฯ แบบหลายเครื่องพร้อมกันต้องมี Switching Hub และสายแลน

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.9 จำหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) พิเศษ ช่วงโปรโมชั่น ลดเหลือ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) แถม ฟรี โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4 หมดเขตวันที่ 30 กันยนยน 2561 นี้เท่านั้น สามารถใช้เงินงบประมาณ เงินสนับสนุน และเงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1) ซีดีรอมบรรจุโปรแกรมฯ 2 แผ่น
        2) ดีวีดี สอนการใช้งานโปรแกรม 2 แผ่น
        3)คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        4)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        5) ลิขสิทธิ์ , รหัสโรงเรียนและ รหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.00.9

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ใบเสนอราคา

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60

รายชื่อโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัด บางส่วนที่ใช้โปรแกรมแล้ว

        กรุงเทพมหานคร วัดราชบพิธ / เทพศิรินทร์ / สันติราษฎร์วิทยาลัย / เศรษฐเสถียร / ฤทธิยะวรรณาลัย / ดอนเมืองทหารอากาศอำรุง / สายน้ำผึ้ง / ไตรมิตรวิทยาลัย / ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ / บาลีสาธิตศึกษา มจร / เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ / บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) / ราชวินิตมัธยม / ศึกษานารีวิทยา / ศรีพฤฒา / มัธยมวัดบึงทองหลาง / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก / วชิรธรรมสาธิต / ราชวินิตบางแคปานขำ / วัดนวลนรดิศ / มัธยมวัดนายโรง / ราชวินิตบางเขน / มัธยมวัดดาวคนอง / เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ภาวรคุณ)

        สำนักงานฯ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 / สพป.ชัยภูมิ เขต 1 / สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 / สพป.ชัยภูมิ เขต 2 / สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 / สพป.หนองคาย เขต2 / สพม. เขต 7 / สพม. เขต 15 / สพป.นราธิวาส เขต3 / สพป.นราธิวาส เขต 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        อุดรธานี [เมือง] อุดรพิทยานุกูล / ราชินูทิศ 2 / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี / บ้านหมากแข้ง [ไชยวาน] ไชยวานวิทยา [บ้านดุง] ชุมชนวังทอง / บ้านดุงวิทยา [วังสามหมอ] อนุบาลวังสามหมอ [กุมภวาปี] ห้วยเกิ้งพิทยาคาร [สร้างคอม] อนุบาลสร้างคอม [หนองวัวซอ] ชุมชนกุดหมากไฟ [บ้านผือ] เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี / บ้านเทื่อม [โนนสะอาด] บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ [น้ำโสม] บ้านหัวช้าง [ศรีธาตุ] อนุบาลศรีธาตุ
        บึงกาฬ [เมือง] อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ / บ้านสะง้อ [ปากคาด] หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ๓๕ [โซ่พิสัย] อนุบาลโซ่พิสัย / บ้านนาขาม
        ขอนแก่น [เมือง] แก่นนครวิทยาลัย 2 / กัลยาณวัตร / บ้านงิ้ว / บ้านหินลาดวังตอ / บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน / โคกสีพิทยาสรรพ์ [ภูผาม่าน] ภูผาม่าน / นาฝายวิทยา [เวียงเก่า] เวียงวงกตวิทยา [บ้านฝาง] ฝางวิทยายน [น้ำพอง] น้ำพองศึกษา [แวงใหญ่] แวงใหญ่วิทยาคม [โคกโพธิ์ชัย] บ้านโนนงาม / นาจานซับสมบูรณ์ / บ้านนาแพงสงแดง [บ้านไผ่] บ้านไผ่ / บ้านเสือเฒ่า / บ้านลานวิทยาคม [อุบลรัตน์] อุบลรัตน์พิทยาคม [ภูเวียง] ภูเวียงวิทยาคม [มัญจาคีรี] อนุบาลเทศบาลตำบลมัญจาคีรี / โคกนางามพิทยาสรรพ์ [แวงน้อย] แวงน้อยศึกษา [หนองเรือ] จระเข้วิทยายน [ชุมแพ] ชุมแพศึกษา [โนนศิลา] รังสรรค์วิทยาคม [ชนบท] ประชารัฐพัฒนาการ [กระนวน] ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
        เลย [เมือง] เลยพิทยาคม [ภูเรือ] ภูเรือวิทยา [ภูกระดึง] ภูกระดึงวิทยาคม / บ้านนาแปน [วังสะพุง] ศรีสงครามวิทยา / ศึกษาสงเคราะห์เลย / เชไลวิทยาคม [ภูหลวง] บ้านสวนปอ [นาด้วง] บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก / นาด้วงวิทยา [ด่านซ้าย] ศรีสองรักษ์วิทยา [เชียงคาน] จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
        หนองคาย [เมือง] หนองคายวิทยาคาร / ชุมชนบ้านปะโค [ท่าบ่อ] เดื่อวิทยาคาร / โคกคอนวิทยาคม [โพนพิสัย] ร่มธรรมานุสรณ์ / อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / นาหนังพัฒนศึกษา [ศรีเชียงใหม่] บ้านหัวทราย / พานพร้าว [สระใคร] ฝางพิทยาคม [สังคม] บ้านเทา-นาบอน
        สกลนคร [เมือง] สกลนครพัฒนศึกษา / สกลราชวิทยานุกูล / งิ้วด่อนราษฏร์สามัคคีบำรุง / ท่าแร่ศึกษา / อนุบาลสกลนคร / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ สกลนคร /ธาตุนารายณ์วิทยา / ดงมะไฟวิทยา / บ้านโพนทรายคำ / บ้านท่าวัด”คุรุราษฏร์บำรุงวิทย์” / ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ / บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) / บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) / บ้านหนองแคนสหราษฏร์วิทยา / บ้านหนองนาเลิศ / บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) / บ้านโคกกล่องสหมิตรวิทยาคาร / บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ / ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ [พังโคน] บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) [วาริชภูมิ] มัธยมวาริชภูมิ [พรรณานิคม] ช้างมิ่งพิทยานุกูล [คำตากกล้า] คำตากกล้าประชาสงเคราะห์ / ศึกษาประชาสามัคคี [สว่างแดนดิน] โคกสีวิทยาสรรค์ / บ้านคำสะอาด / บ้านบึงโน / บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ / บ้านคำสะแนน [กุสุมาลย์] ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 [ส่องดาว] อุดมสังวรวิทยา [วานรนิวาส] หนองแวงวิทยา [ภูพาน] บ้านหลุบเลา / บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา [โพนนาแก้ว] ท่าศาลาราษฏร์วิทยา [อากาศอำนวย] บ้านดงสาร [กุสุมาลย์] แก้งคำประชาสามัคคี [บ้านม่วง] บ้านม่วงพิทยาคม [พังโคน] พังโคนวิทยาคม [กุสุมาลย์] กุสุมาลย์วิทยาคม
        หนองบัวลำภู [เมือง] หนองบัวพิทยาคาร / อนุบาลหนองบัวลำภู / บ้านดินทรายอ่อน [ศรีบุยเรือง] ยางหล่อวิทยาคาร / บ้านศรีบุญเรือง / ศรีบุญเรือง วิทยาคาร / นากอกวิทยาคาร / กุดสะเทียนวิทยาคาร [สุวรรณคูหา] ดงมะไฟวิทยา [โนนสัง] โนนสังวิทยาคาร
        อุบลราชธานี [เมือง] ปทุมพิทยาคม / เบ็ญจะมะมหาราช / อุบลวิทยาคม / นารีนุกูล / หนองขอนวิทยา / พุทธเมตตาวิทยา / มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม / หนองบ่อสามัคคีวิทยา [ม่วงสามสิบ] ไผ่ใหญ่ศึกษา / ศรีน้ำคำศึกษา [บุณฑริก] บุณฑริก / บุณฑริกวิทยาคาร / บ้านนาแคน / ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา / [ตระการพืชผล] โนนกุงวิทยาคม / สระพือวิทยาคาร / บ้านกุศกร / บ้านตากแดด / บ้านบ่อหิน [นาตาล] พังเคนวิทยา [เดชอุดม] เดชอุดม / ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา / นาส่วงวิทยา / ท่าโพธิ์ศรีพิทยา [เชื่องใน] เขื่องในพิทยาคาร / บ้านไทยวิทยาคม [โพธิ์ไทร] บ้านม่วงใหญ่ / บ้านโพธิ์ไทร / โพธิ์ไทรพิทยาคาร [วารินทร์ชำราบ] ห้วยขะยุงวิทยา / ลือคำหาญวารินชำราบ [เขมราฐ] บ้านป่าข่า / บ้านม่วงเฒ่า [ศรีเมืองใหม่] เอือดใหญ่พิทยา / ศรีเมืองวิทยาคาร [น้ำยืน] ตชด.บ้านค้อ / วัดสวายน้อยวิทยา / น้ำยืนวิทยา [ทุ่งศรีอุดม] ทุ่งศรีอุดม [ตาลสุม] ตาลสุมพัฒนา [นาตาล] บ้านไทรงาม [นาจะหลวย] นาจะหลวย
        ยโสธร [เมือง] ยโสธรพิทยาคม [กุดชุม] กุดชุมวิทยาคม / บ้านโนนประทาย / บ้านคำบอน / บ้านกุดไกรสร / บ้านหนองหมี / บ้านโสกน้ำขาว / บ้านหนองบัวบาน / บ้านหัวนา / บ้านโนนใหญ่ / บ้านห้วยแก้งหนองศาลา / บ้านคำก้าว / ชุมชนประชาสรรค์ / บ้านนาซึม /บ้านกุดแดง / บ้านโสกท่าลาดพัฒนา / บ้านนาโส่ [เลิงนกทา] เลิงนกทา / ห้องแซงวิทยา [ทรายมูล] ทรายมูลวิทยา [ป่าติ้ว] ศรีฐานกระจายศึกษา / บ้านกระจาย / ป่าติ้ววิยา [มหาชนะชัย] บ้านกุดพันเขียว / มหาชนะชัยพิทยาคม / ตระกูลประเทืองวิทยาคม [คำเขื่อนแก้ว] คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
        กาฬสินธุ์ [เมือง] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ / เมืองกาฬสินธุ์ / เมืองเหนือวิทยาคม / กาฬสินธุ์พิทยาสัย / แกเปะราษฎร์นิยม [กุฉินารายณ์] กุฉินารายณ์ / นาไคร้พิทยาสรรพ์ / สามขาสว่างวิทย์ / บ้านคำป่าหว้าน [ร่องคำ] ร่องคำ [สมเด็จ] สมเด็จพิทยาคม / เมืองสมเด็จ [นาคู] บ้านนาคู [เขาวง] เขาวงพิทยาคาร / ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม [นาคู] บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" [ห้วยเม็ก] หัวหินวัฒนาลัย / ทรายมูลพิทยาคม / ห้วยเม็กวิทยาคม [ท่าคันโท] ท่าคันโทวิทยาคาร
        นครพนม [เมือง] นครพนมวิทยาคม / อนุบาลนครพนม / บ้านผึ้ง / บ้านสำราญ / ชุมชนนามนวิทยาคาร / บ้านดอนแดงเจริญทอง / ศรีโคตรบูรณ์ [เรณูนคร] เรณูนครวิทยานุกูล / บ้านโพนสาวเอ้ [ศรีสงคราม] บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) / นาเดื่อพิทยาคม / นาคำราษฎร์รังสรรค์ [นาแก] นาแกพิทยาคม / บ้านปากบัง / หนองสังข์ราษฎร์บำรุง / พระซองสามัคคีวิทยา / บ้านดงอินำ / บ้านหนองยอโพนแพง / นาเหนือทุ่งทองวิทยา / พระซองวิทยาคาร / บ้านดินดำหมากเฟือง / นาแกสามัคคีวิทยา [ท่าอุเทน] อุเทนพัฒนา [ธาตุพนม] บ้านทรายมูลคำผักแพว / ธาตุพนม [ปลาปาก] ธรรมโฆษิตวิทยา [โพนสวรรค์] โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา [นาทม] นาทมวิทยา
        มหาสารคาม [เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / มหาชัยพิทยาคาร / ผดุงนารี / บ้านโคกบัวค้อ [โกสุมพิสัย] โกสุมวิทยาสรรค์ [บรบือ]โนนแดงวิทยาคม [ยางสีสุราช] มัธยมยางสีสุราช [นาเชือก] นาเชือกพิทยาสรรค์ / ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก [บรบือ] บรบือ / บรบือวิทยาคาร [นาดูน] นาดูนประชาสรรพ์ / มัธยมดงยาง [พยัคฆภูมิพิสัย] พยัคฆภูมิวิทยาคาร / บ้านทัพป่าจิก / บ้านหนองระเวียง [วาปีปทุม] บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ / งัวบาวิทยาคม [แกดำ] มิตรภาพ [ชื่นชม] บ้านหนองนาไร่เดียว / ชื่นชมพิทยาคาร [กันทรวิชัย] ท่าขอนยางพิทยาคม
        มุกดาหาร [เมือง] เมืองมุกวิทยาคม / นวมินทราชูทิศ อีสาน / มุกดาหาร / นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ / บ้านหนองบัว / บ้านสงเปือย / ดงเย็นวิทยาคม [คำชะอี] คำชะอีวิทยาคาร [ดงหลวง] ดงหลวงวิทยา [คำชะอี] เหล่าประชาอุทิศ / คำบกวิทยาคาร [หนองสูง] หนองสูงสามัคคีวิทยา [นิคมคำสร้อย] คำสร้อยพิทยาสรรค์ [หว้านใหญ่]หว้านใหญ่วิทยา [นิคมคำสร้อย] ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
        ร้อยเอ็ด [เมือง] พลาญชัยพิทยาคม / บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) / เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด [เมยวดี] เมยวดีพิทยาคม [เกษตรวิสัย] หนองผึ้งวิทยาคาร [สุวรรณภูมิ] สุวรรณภูมิพิทยไพศาล [จตุรพักครพิมาน] บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ / โคกล่ามพิทยาคม [ธวัชบุรี] ธงธานี / ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี [พนมไพร] พนมไพรวิทยาคาร [อาจสามารถ] บ้านแคน (วันครู 2503) [เมืองสรวง] เมืองสรวงวิทยา [ศรีสมเด็จ] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด [โพธิ์ชัย] เชียงใหม่ประชานุสรณ์ [โพนทราย] สามขาวิทยา [จังหาร] ม่วงลาดวิทยาคาร
        อำนาจเจริญ [เมือง] อำนาจเจริญ / นาวังวิทยา / บ้านหนองปลิง / ราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ [เสนาคนิคม] นาเวียงจุลดิศวิทยา / ชุมชนไร่สีสุก [ปทุมราชวงศา] ลือวิทยาคม / ปทุมราชวงศา [หัวตะพาน] จิกดู่วิทยา / หัวตะพานวิทยาคม [พนา] พนาศึกษา [ชานุมาน] ชานุมานวิทยาคม
        นครราชสีมา [เมือง] บุญวัฒนา ๒ / โคราชพิทยาคม / บ้านมะค่า / พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา [จักราช] บ้านหนองขาม / จักราชวิทยา [คง] เทพาลัย [วังน้ำเขียว] บ้านระเริง [โชคชัย] โชคชัยสามัคคี / ชลประทานนาตลิ่งชัน / บ้านบึงพระ / บ้านท่าอ่าง / โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / ดอนไพลพิทยาคม [ปักธงชัย] ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร / ปักธงชัยประชานิรมิต [เมืองยาง] เมืองยางศึกษา / เมืองจากวิทยา / บ้านโนนเพชรพิทยาคม [ชุมพวง] ตลาดไทรพิทยาคม / ชุมพวงศึกษา / ท่าลาด / พิกุลทอง [โนนสูง]โนนสูงศรีธานี [บ้านเหลื่อม] บ้านสระสี่เหลี่ยม [ปากช่อง] กลางดงปุณณวิทยา [เฉลิมพระเกียรติ] ชุมชนวัดรวง [พิมาย] บ้านเตยประชาบำรุง [เสิงสาง] เสิงสาง [หนองบุนมาก] หนองบุนมากพิทยาคม [สีคิ้ว] สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" [ครบุรี] บ้านแชะ
        บุรีรัมย์ [เมือง] กลันทาพิทยาคม / สวายจีกพิทยาคม / วัดพระพุทธบาทเขากระโดง / บ้านคูบอน / หนองตาดพิทยาคม [ประโคนชัย] ประโคนชัยพิทยาคม / บ้านโคกมะขาม / เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ / บ้านหนองอาแมะ / บ้านโคกเพชรไสยา / วัดบ้านเมืองต่ำ / บ้านหนองไผ่ / วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) [แคนดง] แคนดงพิทยาคม [หนองหงส์] หนองหงส์พิทยาคม / ห้วยหินพิทยาคม / บ้านหนองย่างหมู [พลับพลาชัย] บ้านเสม็ด / วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) / วัดบ้านแสลงคง / อนุบาลบ้านสะเดา / บ้านบุญช่วย / บ้านโคกขมิ้น [นางรอง] นางรอง / นางรองพิทยาคม / ถนนหักพิทยาคม / บ้านหนองทองลิ่ม / กมลลักษณ์ [คูเมือง] คูเมืองวิทยาคม / บ้านโนนยานาง / ตูมใหญ่วิทยา [ละหานทราย] บ้านหนองยาง / บ้านหนองหมี / บ้านปากช่อง / บ้านบาระแนะ / บ้านสันติสุข / ชุมชนบ้านโคกว่าน / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / ตาจงพิทยาสรรค์ [หนองกี่] หนองกี่พิทยาคม / บ้านสระสะแก [ลำปลายมาศ] ธารทองพิทยาคม / เมืองแฝกพิทยาคม [สตึก] เมืองแกพิทยาคม / จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ / บ้านหนองใหญ่ / สะแกพิทยาคม / บ้านท่าม่วง [โนนสุวรรณ] สามัคคีพิทยาคม / โนนสุวรรณพิทยาคม [ปะคำ] ปะคำพิทยาคม / ไทยเจริญวิทยา / บ้านหินโคน / ดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ 4) / ชุมชนบ้านดอนนางงาม [บ้านด่าน] บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) [บ้านกรวด] บ้านกรวดวิทยาคาร / นิคมสร้างตนเอง 9 / บ้านถนนน้อย / โนนเจริญพิทยาคม
        ศรีสะเกษ [เมือง] ศรีสะเกษวิทยาลัย / อนุบาลศรีสะเกษ / สิริเกศน้อมเกล้า [เบญจลักษ์พิทยา] เบญจลักษ์พิทยา [ปรางค์กู่] ตูมพิทยานุสรณ์ / พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก/ กระต่ายด่อนวิทยา [กันทรลักษณ์] บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) / อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ / กระแชงวิทยา / บึงมะลูวิทยา / บ้านด่าน / บ้านกระแชงใหญ่ / บ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส / กุดเสลาวิทยาคม [ขุนหาญ] บ้านกันทรอม / อนุบาลขุนหาญ (สิ) / บ้านระหาร [พยุห์] พยุห์วิทยา [อุทุมพรพิสัย] จตุรภูมิพิทยาคาร [ห้วยทับทัน] ผักไหมวิทยานุกูล [ไพรบึง] บ้านสำโรงพลัน / ไพรบึงวิทยาคม [ขุขันธ์] บ้านสะเดาใหญ่ / ศรีตระกูลวิทยา / ขุขันธ์ / อนุบาลศรีประชานุกูล [โนนคูณ] โนนค้อวิทยาคม [อุทุมพรพิสัย] ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก / ประชาพัฒนศึกษา [ศรีรัตนะ] โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี / ศรีรัตนวิทยา [น้ำเกลี้ยง] บัวเจริญวิทยา [ภูสิงห์] บ้านธาตุพิทยาคม / บ้านพรหมเจริญ [กันทรารมณ์] ประสานมิตรวิทยา / บ้านบูรพา [น้ำเกลี้ยง] บ้านคูบ [ยางชุมน้อย] ลิ้นฟ้าพิทยาคม [เบญจลักษณ์] บ้านเพ็ก
        สุรินทร์ [เมือง] สิรินธร / สุรินทร์พิทยาคม / วีรวัฒน์โยธิน / สุรวิทยาคาร / นาดีวิทยา / สุรินทร์ราชมงคล / รามวิทยา รัชมัคลาภิเษก / บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) / ท่าสว่างวิทยา [ปราสาท] ประสาทวิทยาคาร / ทุ่งมนวิทยาคาร / เชื้อเพลิงวิทยา / บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) / โคกยางวิทยา [ท่าตูม] ลานทรายพิทยาคม / บ้านบะ / ทุ่งกุลาพิทยาคม / บ้านตระมูง [โนนนารายณ์] นารายณ์คำผงวิทยา / ประดู่แก้วประชาสรรค์ [ศีขรภูมิ] แตลศิริวิทยา / บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) / จารย์วิทยาคาร / หนองแวงวิทยาคม / บ้านศรีตะวัน / บ้านขะเนก [สังขะ] สังขะ / เทพอุดมวิทยา / กระเทียมวิทยา /บ้านโดง [ลำดวน] บ้านโชกเหนือ / พนาสนวิทยา [บัวเชด] กลาโหมราชเสนา ๒ [พนมดงรัก] พนมดงรัก วิทยา [กาบเชิง] กาบเชิงวิทยา / ปราสาทเบงวิทยา / กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 [จอมพระ] จอมพระประชาสรรค์
        ชัยภูมิ [เมือง] สตรีชัยภูมิ / กุดตุ้มวิทยา / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ [บ้านแท่น] สามสวนวิทยา [หนองบัวแดง] หนองบัวแดงวิทยา / บ้านบ่อทอง [เนินสง่า] บ้านขี้เหล็ก [เกษตรสมบูรณ์] บ้านนาสีดา / บ้านโจดพิทยาคาร / บ้านหนองบัว [ภูเขียว] เพชรราษฎร์บำรุง [ภักดีชุมพล] บ้านพัฒนาสามัคคี [เทพสถิตย์] นายางกลักพิทยาคม [หนองบัวระเหว] ชุมชนบ้านห้วยแย้ [คอนสาร] โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก [จัตุรัส] จัตุรัสวิทยาคาร [แก้งคร้อ] แก้งคร้อวิทยา [คอนสวรรค์] คอนสวรรค์

ภาคเหนือ

        พิษณุโลก [เมือง] อนุบาลพิษณุโลก / จ่านกร้อง / วัดแหลมโพธิ์ / วัดจันทร์ตะวันออก / วังน้ำคู้ศึกษา [พรหมพิราม] วัดกระบังมังคลาราม พิศาลประชาสรรค์) [ชาติตระการ] บ้านห้วยท้องฟาน [นครไทย] ภูขัดรวมไทยพัฒนา / ยางโกลนวิทยา / นครไทย [วังทอง] บ้านกลางพิทยาคม / วังพิกุลวิทยศึกษา / บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ [วัดโบสถ์] ห้วยปลาไหล
        กำแพงเพชร [เมือง] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร / คณฑีพิทยาคม / [ขาณุวรลักษบุรี] ขาณุวิทยา [พรานกระต่าย] เรืองวิทย์พิทยาคม / พิไกรวิทยา [คลองลาน] คลองลานวิทยา / บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 [ทรายทองวัฒนา] ทุ่งทรายวิทยา [คลองขลุง] คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ [ลาานกระบือ] นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 / ลานกระบือวิทยา [ปางศิลาทอง] บ้านคลองลึกพัฒนา
        ตาก [เมือง]วังหินกิตติวิทยาคม / ถนอมราษฏร์บำรุง / บ้านลานเต็ง [ท่าสองยาง] ท่าสองยางวิทยาคม [แม่ระมาด] แม่จะเราวิทยาคม [บ้านตาก] บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) / ชุมชนวัดสันป่าลาน [แม่สอด] บ้านแม่กาษา / แม่ปะวิทยาคม [พบพระ] บ้านร่มเกล้า 4 / ห้วยน้ำนักวิทยา [อุ้มผาง] บ้านกล้อทอ [ท่าสองยาง] ท่าสองยางวิทยาคม
        พิจิตร [บางมูลนาก] วังตะกูราษฎร์อุทิศ [โพทะเล] โพธิธรรมสุวัฒน์ / ห้วยยาวพิทยาคม [สามง่าม] บ้านหนองโสน [บางมูลนาก] วังตะกูราษฎร์อุทิศ
        เพชรบูรณ์ [เมือง] เพชรพิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ / สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ / วิทยานุกูลนารี [วังโป่ง] วังโป่งพิทยาคม [ชนแดน] อนุบาลชนแดน [วิเชียรบุรี] พุขามครุฑมณีอุทิศ [หนองไผ่] นาเฉลียงพิทยาคม / หนองไผ่ [น้ำหนาว] น้ำหนาววิทยาคม [บึงสามพัน] วังพิกุลพิทยาคม / บ้านซับบอน / บึงสามพันวิทยาคม [ชนแดน] ดงขุยวิทยาคม / สายสมร [หล่มสัก] บ้านช้างตะลูด [หล่มเก่า] หล่มเก่าพิทยาคม
        สุโขทัย [เมือง] สุโขทัยวิทยาคม / ลิไทพิทยาคม / อุดมดรุณี / วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) / บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) [สวรรคโลก] สวรรค์อนันต์วิทยา / หนองกลับวิทยาคม [ทุ่งเสลี่ยม] ชัยมงคลพิทยา [กงไกรลาศ] กงไกรลาศวิทยา / ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก [บ้านด่านลานหอย] บ้านลานกระบือ / บ้านด่านลานหอยวิทยา [ศรีสำโรง] ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
         อุตรดิตถ์ [เมือง] อุตรดิถต์ดรุณี [พิชัย] พิชัย / ชุมชนบ้านโคน / นาอินวิทยาคม [ลับแล] ลับแลศรีวิทยา
        น่าน [เมือง] สตรีศรีน่าน [ปัว] ปัว / เมืองแงง [บ้านหลวง] บ้านหลวง [เชียงกลาง] เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" [นาน้อย] นาน้อย [เวียงสา] ทุ่งศรีทอง [เชียงกลาง] พระธาตุพิทยาคม
        เชียงใหม่ [สะเมิง] สะเมิงพิทยาคม [สันป่าตอง] เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ [อมก๋อย] แม่ตื่นวิทยาคม [ฝาง] ฝางชนูปถัมภ์ / บ้านสันทรายคองน้อย [แม่แตง] สันป่ายางวิทยาคม [ไชยปราการ] ไชยปราการ / บ้านใหม่หนองบัว [เชียงดาว] เชียงดาววิทยาคม [ดอยหล่อ] สองแคววิทยาคม [พร้าว] พร้าววิทยาคม [แม่แจ่ม] บ้านทุ่งแก [แม่แตง] แม่แตง / สันป่าสักวิทยา [เวียงแหง] เวียงแหงวิทยาคม [ดอยเต่า] ดอยเต่าวิทยาคม [หางดง] บ้านสันป่าสัก / หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ [ฮอด] ฮอดพิทยาคม [สันทราย] สันทรายวิทยาคม [แม่ริม] นวมินทราชูทิศ พายัพ [แม่แจ่ม] แม่แจ่ม
        เชียงราย [เมือง] อนุบาลเชียงราย [เชียงของ] เชียงของวิทยาคม [แม่จัน] วัดหมื่นพุทธวิทยา [เทิง] เทิงวิทยาคม / ปล้องวิทยาคม [แม่สรวย] วาวีวิทยาคม / แม่สรวยวิทยาคม [เวียงป่าเป้า] เวียงป่าเป้าวิทยาคม [แม่ลาว] แม่ลาววิทยาคม [พาน] พานพิเศษพิทยา / พานพิทยาคม [เวียงแก่น] เวียงแก่นวิทยาคม
        พะเยา [เมือง] ฟากกว๊านวิทยาคม / พะเยาประสานธน์วิทย์ / บ้านแม่กา [เชียงคำ] บ้านแวน / บ้านร่องส้าน [ภูกามยาว] ดงเจนวิทยาคม / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา [ดอกคำใต้] ดอกคำใต้วิทยาคม / ถ้ำปินวิทยาคม [จุน] จุนวิทยาคม [ภูซาง] ภูซางวิทยาคม [แม่ใจ] แม่ใจวิทยาคม
        แพร่ [เมือง] แพร่ปัญญานุกูล / ถิ่นโอภาสวิทยา [สูงเม่น] ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) / สูงเม่นชนูปถัมภ์ [วังชิ้น] วังชิ้นวิทยา [ร้องกวาง] ร้องกวางอนุสรณ์ [หนองม่วงไข่] ม่วงไข่พิทยาคม
        แม่ฮ่องสอน [เมือง] อนุบาลแม่ฮ่องสอน / ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน / บ้านป่าลาน [แม่สะเรียง] ชุมชนบ้านน้ำดิบ / สังวาลย์วิทยา [ปาย] บ้านแกงหอม / ราชประชานุเคราะห์ 22 / ปายวิทยาคาร [สบเมย] เฉลิมรัชวิทยาคม
        ลำปาง [ห้างฉัตร] ห้างฉัตรวิทยา [เมืองปาน] เมืองปานวิทยา
        ลำพูน [เมือง] ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน [ป่าซาง] ป่าซาง / วชิรป่าซาง [ลี้] เวียงเจดีย์วิทยา [บ้านธิ] ป่าตาลบ้านธิพิทยา

ภาคกลาง

        นครปฐม [เมือง] พระปฐมวิทยาลัย / สระกะเทียมวิทยา / สระกะเทียมวิทยาคม [ดอนตูม] คงทองวิทยา [สามพราน] วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) / วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) / คลองบางกระทึก [พุทธมลฑล] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธย / บุณยศรีสวัสดิ์ / รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา [นครชัยศรี] งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ [บางเลน] วัดนราภิรมย์ / บางหลวงวิทยา
        นนทบุรี [เมือง] สตรีนนทบุรี / วัดทางหลวงโพธิ์ทอง / ทานสัมฤทธิ์วิทยา [บางกรวย] ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย [บางใหญ่] เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ [ไทรน้อย] วัดสโมสร
        ปทุมธานี [เมือง] สิงห์ปทุมราษฎร์วิทยา ปทุมธานี / วัดไพร่ฟ้า [ลำลูกกา] วัดปัญจทายิกาวาส / เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี [สามโคก] เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี [ธัญบุรี] สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / ธัญรัตน์ [ลาดหลุมแก้ว] วรราชาทินัดดามาตุวิทยา / จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
        สมุทรปราการ [เมือง] นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ [บางพลี] วัดบางพลีใหญ่กลาง / วัดหนามแดง [พระประแดง] วัดครุนอก / ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ / วัดทรงธรรม / สันติดรุณ
        สมุทรสาคร [เมือง] วัดปัจจันตาราม / วัดบางหญ้าแพรก / สมุทรสาครวิทยาลัย / พันท้ายนรสิงห์วิทยา / สมุทรสาครบูรณะ /วัดศรีสุทธาราม [บ้านแพ้ว] วัดธรรมจริยาภิรมย์
        กาญจนบุรี [เมือง] ลาดหญ้าพิทยาคม / [พนมทวน] ราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี / ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน [ไทรโยค] ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา / ไทรโยคน้อยวิทยา / พุทธวิมุติวิทยา [บ่อพลอย] ชุมชนบ้านหลุมรัง [สังขละบุรี] บ้านท่าดินแดง [เลาขวัญ] วัดใหม่ภูมิเจริญ [ท่าม่วง] เขาดินวิทยาคาร / หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
        ประจวบคีรีขันธ์ [เมือง] เนินแก้ววิทยาคาร / อ่าวน้อยวิทยานิคม [หัวหิน] หัวหินวิทยาคม / วังไกลกังวล
        เพชรบุรี [เมือง] คงคาราม / เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี / วัดดอนไก่เตี้ย [ชะอำ] วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี / เพชรบุรีปัญญานุกูล [แก่งกระจาน] บ้านป่าเด็ง [หนองหญ้าปล้อง] หนองหญ้าปล้องวิทยา
        สุพรรณบุรี [เมือง] สงวนหญิง / กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี [ดอนเจดีย์] วัดราษฎรบำรุง / สระกระโจมโสภณพิทยา / บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 [ด่านช้าง] บ้านใหม่กิโล 8 [เดิมบางนางบวช] ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา / ธรรมโชติศึกษาลัย [อู่ทอง] วัดช่องลม [ด่านช้าง] ด่านช้างวิทยา / บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 [สองพี่น้อง] อนุบาลเตือนจิตร / บางลี่วิทยา [ศรีประจันต์] วัดบ้านกล้วย
        ลพบุรี [โคกสำโรง] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี [ชัยบาดาล] ชัยบาดาลวิทยา / บ้านท่าดินดำ / เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี [ท่าหลวง] บ้านหนองประดู่ [โคกสำโรง] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี [บ้านหมี่] ชุมชนตำบลหินปัก / ปิยะบุตร์ / โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี / บ้านชีวิทยา
         พระนครศรีอยุธยา [บางไทร] บางไทรวิทยา [ท่าเรือ] เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี [บางปะอิน] อุดมศีลวิทยา [บางไทร] บางไทรวิทยา [เสนา] เสนา"เสนาประสิทธิ์" [อุทัย] อุทัย [วังน้อย] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [บ้านแพรก] วัดนครโปรดสัตว์ [ภาชี] ตะโกดอนหญ้านาง [บางบาล] บางบาล
        สระบุรี [เมือง] ปากเพรียววิทยาคม [มวกเหล็ก] บ้านหนองผักหนอก / บ้านโป่งไทร / วัดสวนทองรวมมิตร / อนุบาลมวกเหล็ก [แก่งคอย] แก่งคอย / วัดชำผักแพว / วัดบุรีการาม / วัดห้วยคงคาวราวาส [วังม่วงวิทยาคม] วังม่วงวิทยาคม [พระพุทธบาท] สุธีวิทยา [หนองแค] หินกองวิทยาคม / หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
        สิงห์บุรี [บางระจัน] บางระจันวิทยา
        อุทัยธานี [เมือง] อุทัยวิทยาคม / [หนองฉาง] หนองฉางวิทยา [ลานสัก] ชุมชนบ้านทุ่งนางาม [ทัพทัน] ทัพทันอนุสรณ์
        นครสวรรค์ [เมือง] กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ / พระบางวิทยา / คีรีวงศ์วิทยา [ลาดยาว] วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม / บ้านหนองชำนาญ [ตาคลี] ทหารอากาศอนุสรณ์ [ชุมแสง] วัดพันลาน [ชุมตาบง] ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร [พยุหะคีรี] พยุหะพิทยาคม
        ชัยนาท [เมือง]ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท / ชัยนาทพิทยาคม [หันคา] หันคาพิทยาคม [สรรคบุรี] คุรุประชาสรรค์ [เนินขาม] อนุบาลเนินขาม/ เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
        ราชบุรี [จอมบึง] ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ [บ้านโป่ง] กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ภาคตะวันออก

        ชลบุรี [เมือง] ชลราษฎร์อำรุง / อนุบาลชลบุรี [หนองใหญ่] หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา [พานทอง] วัดโป่งตามุข [พนัสนิคม] ทุ่งเหียงพิทยาคม [ศรีราชา] สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี [บ้านบึง] จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี / บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" [บ่อทอง] บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
        ตราด [เขาสมิง] บ้านหนองบัว
        ฉะเชิงเทรา [พนมสารคาม] วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) / วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) / วัดลำมหาชัย(รัฐอนุสรณ์) [บางปะกง] สามัคคีราษฎร์บำรุง [แปลงยาว] ไทรทองอุปถัมภ์ [สนามชัยเขต] บ้านหนองยาง / ชำป่างามวิทยาคม [บางน้ำเปรี้ยว] วัดเกตุสโมสร
        จันทบุรี [เมือง] เบญจทราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี / เบญจมานุสรณ์ [ท่าใหม่] ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [เขาคิชฌกูฎ] ราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี
        นครนายก [เมือง] นครนายกวิทยาคม [บ้านนา] บ้านนา "นายกพิทยากร" [องครักษ์] องครักษ์ / วัดเข็มทอง
        ปราจีนบุรี [ประจันตคาม] วัดพรหมประสิทธิ์ / ประจันตราษฎร์บำรุง [กบินทร์บุรี] เตรียมพุทธศาสตร์ [บ้านสร้าง] ชิตใจชื่น
        ระยอง [เมือง] วัดป่าประดู่ / ชุมชนวัดบ้านแลง / ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม / วัดชากลูกหญ้า / มาบตาพุดพันพิทยาคาร [แกลง] ชำนาญสามัคคีวิทยา [วังจันทน์] ชุมชนบ้านวังจันทน์ [บ้านค่าย] บ้านค่าย
        สระแก้ว [เมือง] สระแก้ว [อรัญประเทศ] อรัญประเทศ [ตาพระยา] ตาพระยา / ซับม่วงวิทยา [วัฒนานคร] วัฒนานคร [เขาฉกรรจ์] ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม

ภาคใต้

        ยะลา [เมือง] บ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) / บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) [รามัน] บ้านกาลอ / พัฒนาบาลอ [บันนังสตา] บ้านเจาะปันตัง
        นราธิวาส [สุไหงปาดี] บ้านสากอ / บ้านจือแร / บ้านกาวะ [ตากใบ] ตากใบ / บ้านหัวคลอง / บ้านสะหริ่ง [สุไหงโกลก] บ้านปาดังยอ [สุคิริน] สุคิรินวิทยา [แว้ง] บ้านจะมาแกะ / เวียงสุวรรณวิทยาคม / ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส [ระแงะ] ตันหยงมัส [บาเจาะ] บาเจาะ
        ปัตตานี [เมือง] อามานะศักดิ์ [ยะรัง] บ้านกระโด / บ้านบากง / บ้านระแว้ง [มายอ] บ้านน้ำใส [วังกะพ้อ] วังกะพ้อพิทยาคม [ยะหริ่ง] บ้านตาหมน [โคกโพธิ์] ราชมุนีรังสฤษฏ์
        สตูล [เมือง] พิมานพิทยาสรรค์ / บ้านเขาจีน [ท่าแพ] บ้านสาคร / ท่าแพผดุงวิทย์ [ควนโด] ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
        สงขลา [เมือง] สงขลาพัฒนาปัญญา / อนุบาลสงขลา / มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา / แจ้งวิทยา [หาดใหญ่] หาดใหญ่วิทยาลัย / โสตศึกษาจังหวัดสงขลา [นาหม่อม] ธรรมโฆสิต / บ้านควนจง [จะนะ] ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา [ควนเนียง] ควนเนียงวิทยา [รัตภูมิ] รัตภูมิวิทยา [คลองหอยโข่ง] รัตนพลวิทยา [สะเดา] ปาดังติณสูลานนท์ / บ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) [กระแสสินธุ์] กระแสสินธุ์วิทยา [ระโนด]ระโนดวิทยา [จะนะ] จะนะวิทยา
        ชุมพร [เมือง] ศรียาภัย [หลังสวน] ปากน้ำหลังสวนวิทยา / สวนศรีวิทยา / บ้านควนตะวันออก [สวี] สวีวิทยา / ด่านสวีวิทยา / ครนพิทยาคม
        นครศรีธรรมราช [เมือง] พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา / จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช / เมืองนครศรีธรรมราช / กัลยาณีศรีธรรมราช [ชะอวด] บ้านขอนหาด / ชะอวด / ชะอวดวิทยาคาร [พระพรหม] เฉลิมราชประชาอุทิศ [ท่าศาลา] ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา [ขุนทะเล] ขุนทะเลวิทยาคม [ทุ่งใหญ่] ทุ่งใหญ่วิทยาคม [เชียรใหญ่] ธัญญาวดีศึกษา [ช้างกลาง] ช้างกลางประชานุกูล [ทุ่งสง] นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช [ร่อนพิบูลย์] เสาธงวิทยา
        พัทลุง [เมือง] พัทลุง จังหวัดพัทลุง / วชิรธรรมสถิต [ป่าบอน] ป่าบอนพิทยาคม [ป่าพยอม] วัดคลองใหญ่ [ตะโหมด] ตะโหมด [ปากพะยูน] ปากพะยูนพิทยาคาร [เขาชัยสน] เขาชัยสน
        สุราษฎร์ธานี [เมือง] เมืองสุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์พิทยา ๒ / มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี / ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี [พระแสง] บางสวรรค์วิทยาคม / พระแสงวิทยา [ไชยา] วัดรัตนาราม / บ้านคลองไม้แดง [เกาะสมุย] เกาะสมุย / ทีปราษฎร์พิทยา [พระแสง] บ้านห้วยแห้ง [บ้านนาสาร] บ้านนาสาร [วิภาวดี] ตะกุกใต้ศึกษา
        กระบี่ [เมือง] หนองทะเลวิทยา / วัดโพธิ์เรียง [เขาพนม] ราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ / พนมเบญจา / เขาดินประชานุกูล [คลองท่อม] กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ / คลองพนสฤษดิ์พิทยา [ปลายพระยา] ปลายพระยาวิทยาคม
        ตรัง [ปะเหลียน] ปะเหลียนผดุงศิษย์ / ทุ่งยาวผดุงศิษย์ [กันตัง] บ้านบาตูปูเต๊ะ [วังวิเศษ] วังวิเศษ / รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ [ย่านตาขาว] ย่านตาขาวรัฐ ชนูปถัมภ์ [ปะเหลียน] ทุ่งยาวผดุงศิษย์ / ปะเหลียนผดุงศิษย์ [นาโยง] นาโยงวิทยาคม
        พังงา [เมือง] สตรีพังงา [ตะกั่วทุ่ง] บ้านท่านุ่น [ทับปุด] ทับปุดวิทยา [ท้ายเหมือง] ท้ายเหมืองวิทยา [ตะกั่วป่า] ราชประชานุเคราะห์ ๓๕ [เกาะยาว] เกาะยาววิทยา

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา