คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4


เรียน เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
        ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ
        สรุปบทเฉพาะกาล ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน หนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        สรุปการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กระทรวงจะต้องออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปใช้ ดังนั้น ในขณะนี้ให้ใช้โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนไปเรื่อยๆ เมื่อกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) ได้ประกาศออกมาใช้ ผู้เขียนโปรแกรม จะปรับเวอร์ชั่น หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ และผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่ไปใช้ได้เลย ติดตามการปรับเวอร์ชั่นทางเว็บ WWW.TEESOFTWARE.COM ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรียน เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

      โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน ได้พัฒนามาถึง เวอร์ชั่น 3.05.4 สามารถทำหลักฐานตรงกับ ระเบียบงานพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2535 และหลักฐานทะเบียนทรัพย์สิน(เสื่อมราคา) ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
      
      ในเวอร์ชั่น 3.05.4 ได้แก้ไขและเพิ่มเติมโปรแกรมดังนี้
      1) เพิ่มปุ่มคำสั่ง วิธีการ Share Folder ในฟอร์มตั้งระบบการทำงาน ฟอร์มรับรหัสผ่าน และฟอร์มแสดงผู้ใช้งาน และระบบการทำงานงาน
      2) ปุ่มคำสั่งวิธีใช้ สามารถเลือกดู Help File หรือ teesoftware.com หรือ VDO ได้
      3) แก้ไขการคิดค่าเสื่อมราคา บรรทัดสุดท้าย คิดค่าเสื่อมราคาถึงวันสิ้นปีงบประมาณ      

       เนื่องจากโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และมีเมนูเป็นจำนวนมาก บางส่วนขณะเขียนโปรแกรม และทดลองใช้อาจ ไม่มีปัญหา แต่เวลาใช้งานจริงอาจพบปัญหา หากผู้ใช้โปรแกรมพบปัญหา ข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียน โปรแกรมทราบจะเป็นพระคุณอย่างสูง ปัญหาข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะที่ดี ผู้เขียนจะนำไปปรับปรุงโปรแกรม (ปรับเวอร์ชั่น) ให้ดีต่อๆ ไป
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่
Tel : 081-966-1710 Line Id : 0819661710 E-mail : terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน  
4
 Download สรุปการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นการสรุปวิธีการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา
5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา