คำอธิบายการดาวน์โหลดโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 เวอร์ชั่น 4.03

และโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4


เรียน  เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

        ขออธิบายการใช้งานโปรแกรมฯ ของผู้เขียนโปรแกรม
                1. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดในปีงบประมาณ 2535 ถึง 22 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) ให้ใช้โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.4
                2. การจัดซื้อจัดจ้างใดที่เกิดตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2560 (ปีงบ 60) เป็นต้นไป ให้ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.03

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.01 ปรับโปรแกรมใหญ่ ครั้งที่ 1 โดยเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.00 - 4.00.9  ดังนี้
                1. กำหนด/แสดง/พิมพ์ รูปภาพทรัพย์สิน ที่ลงทะเบียนทรัพย์สินได้
                2. สามารถกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุได้หลายคน
                3. เพิ่มรายงานให้มีผู้บริหารลงชื่อ ตามคำแนะนำของผู้ใช้ และตามรูปแบบของเขตพื้นที่การศึกษา
                4. เพิ่มคำอธิบายในส่วนที่ผู้ใช้ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ เท่าที่พบ

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02 ปรับโปรแกรมใหญ่ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.01  ดังนี้
                เพิ่มรายงาน สขร.1 หรือ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.1 ปรับโปรแกรมเล็กน้อย ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.02  ดังนี้
                รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง แก้ไขการส่งค่าพิมพ์ อักษรตัวเลขจำนวนเงิน

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.2 ปรับโปรแกรมเล็กน้อย ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.02.1  ดังนี้
                1. สามารถ Export ข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง และข้อมูล สขร.1 ไปเป็น Excel ได้
                2. แก้ไขรายงานผลการพิจารณาฯ ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจการจ้าง และอนุมัติจ่ายเงิน ให้สามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลบางค่าได้

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.3 ปรับโปรแกรมเล็กน้อย ครั้งที่ 3 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.02.2  ดังนี้
                1. แก้ไขการส่งค่าพิมพ์บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง ให้สามารถเลือกพิมพ์ หรือ ไม่พิมพ์ ข้อมูลบางค่าในตาราง
                2. แก้ไขฟอร์มเพิ่มรายการในใบเสร็จใหม่ เพื่อให้แสดงรายละเอียดบัญชีวัสดุ หรือ ทะเบียนครุภัณฑ์ ตามที่เลือก

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.02.4 ปรับโปรแกรมเล็กน้อย ครั้งที่ 4 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.02.3  ดังนี้
                1. Windows มีการ Update ทางอินเตอร์เน็ต ทำให้รายงานที่พิมพ์ออกกระดาษ ที่ใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขยายขนาด จึงต้องเปลี่ยนเป็นแบบอักษร TH Sarabun New ทุกรายงาน แก้ไขแล้ว ทั้งหมดจำนวน 70 รายงาน
                2. แก้การพิมพ์ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เพื่อให้เลือกพิมพ์เป็น ใบสั่งซื้อหรือตกลงซื้อ และใบสั่งจ้างหรือตกลงจ้าง
                3. แก้การพิมพ์ ใบตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เลือกพิมพ์เป็น ใบสั่งซื้อหรือตกลงซื้อ และใบสั่งจ้างหรือตกลงจ้าง
                4. แก้การพิมพ์ ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่าย เพื่อให้พิมพ์รายงานแบบเดิมก็ได้ และแบบมีชื่อเจ้าหน้าที่ลงชื่อก็ได้

        โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V4.03 ปรับโปรแกรมใหญ่ ครั้งที่ 3 เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่น 4.02.4  ดังนี้
                1. ฟอร์มชื่อโปรแกรม เปลี่ยนปุ่มคำสั่ง ขนาดเท่าที่เห็น เป็น คีย์ตัวเลขข้างบน หรือ ขยายหน้าจอด้านล่างฟอร์มนี้ แล้วคลิกปุ่มนี้เพื่อบันทึกค่าขนาดของจอด้านล่างไว้
                2. เพิ่มลงชื่อ ให้มีคำนำหน้าชื่อเป็น นาย,นาง,นางสาว,... หรือเป็นยศ เช่น ว่าที่ร้อยตรี,ร้อยตรี,...ก็ได้
                3. เพิ่มรายงานการขอซื้อ-ขอจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบรายงานการขอซื้อ-ขอจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท)

                 ลูกค้าเก่า หรือโรงเรียน/สำนักงาน ที่ได้ซื้อโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน ไปใช้ และยังไม่หมดอายุการใช้งาน สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมทั้งสองโปรแกรม ไปใช้งานได้ ฟรี สำหรับรหัสโรงเรียน,รหัสผู้ควบคุมระบบ และรหัสผู้ใช้ ยังคงเหมือนเดิมทั้งสองโปรแกรม

                เนื่องจากโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60  เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควร   และมีเมนูเป็นจำนวนมากบางส่วนขณะเขียนโปรแกรม  และทดลองใช้อาจ ไม่มีปัญหา  แต่เวลาใช้งานจริงอาจพบปัญหา  หากผู้ใช้โปรแกรมพบปัญหา  ข้อผิดพลาด 
มีข้อเสนอแนะ  กรุณาแจ้งให้ผู้เขียน โปรแกรมทราบจะเป็นพระคุณอย่างสูง  ปัญหาข้อผิดพลาด   ข้อเสนอแนะที่ดี   ผู้เขียน
จะนำไปปรับปรุงโปรแกรม (ปรับเวอร์ชั่น) ให้ดีต่อๆ ไป

                สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ Tel : 081-966-1710 Line Id : 0819661710 E-mail : terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
Download โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V 4.03 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ พรบ.พัสดุ 2560 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11)
2
Download โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 V 4.03 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ พรบ.พัสดุ 2560 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12)
3
VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
4
Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน พรบ.60  
5
Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

6
Download หนังสือฉบับนี้  
7
Download โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ ระเบียบพัสดุ 2535 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 11)
8
Download โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12) เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับ ระเบียบพัสดุ 2535 (รหัสโรงเรียนขึ้นต้นด้วย 12)
9
VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน  
10
Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน  
11
ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม
12
การต่ออายุโปรแกรม กรณีที่โปรแกรมพัสดุโรงเรียน พรบ.60 หมดอายุ

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา