ตัวอย่างโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เวอร์ชั่น 3.05.4


เรียน ผู้สนใจโปรแกรมฯ/เจ้าหน้าที่งานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
        ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่ใช้อยู่ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากประกาศฯ
        สรุปบทเฉพาะกาล ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน หนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
        สรุปการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กระทรวงจะต้องออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้นำไปใช้ ดังนั้น ในขณะนี้ให้ใช้โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนไปเรื่อยๆ เมื่อกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ ประกาศ (แบบฟอร์มต่างๆ) ได้ประกาศออกมาใช้ ผู้เขียนโปรแกรม จะปรับเวอร์ชั่น หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่ และผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องซื้อโปรแกรมอีก สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวใหม่ไปใช้ได้เลย ติดตามการปรับเวอร์ชั่นทางเว็บ WWW.TEESOFTWARE.COM ครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

          จากใบโฆษณาโปรแกรมฯ จะเห็นว่าโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ
           ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่างโปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน
          สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมงานงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
                    รหัสโรงเรียน = 11111
                    รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111
                    รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999
          หากทดลองใช้ โปรแกรมงานงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่โทรฯ 081-9661710 หรือ terawatsup@hotmail.com หรือ Line Id : 0819661710

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่าง โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน V 3.05.4 เป็นโปรแกรมฯ ชุดตัวอย่าง สามารถ Download นำไปทดลองใช้
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานพัสดุโรงเรียน  
4
 Download สรุปการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นการสรุปวิธีการจัดทำพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เป็นต้นมา
5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา