โปรแกรมงานทะเบียน’51 ไดัพัฒนาถึงเวอร์ชั่น 6.05.4 สามารถจัดทำ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ใบรับรองผลการเรียน,สมุดทะเบียนนักเรียน ใบรายชื่อนักเรียน , บัตรประจำตัวนักเรียนระบบบาร์โค้ด , จดหมายแจ้งผลการเรียน , พิมพ์ประกาศผลสอบรายปี/รายภาคเรียน , พิมพ์ผลการเรียนติด ปพ.6 , พิมพ์รายงาน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) , พิมพ์สรุปนักเรียนที่มี ผลการเรียน/ประเมิน ว่าง,0,ร,มส หรือ มผ , พิมพ์ใบแนบผลการเรียนเฉลี่ย สามารถ Export ข้อมูลไปโปรแกรม Excel ได้ , โอนข้อมูลไปโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา(ปพ.5) และรับโอนข้อมูลผลการเรียนจากโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา(ปพ.5)ได้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีโรงเรียนทั่วประเทศใช้อยู่ประมาณ 1,335 โรงเรียน (ตามรายชื่อ แนบท้าย) และทุกโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมฯ สามารถออกเอกสาร หลักฐานต่างๆได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
        สำหรับเวอร์ชั่น 6.05.4 ได้แก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้
                แก้ไขการพิมพ์ ปพ.1 หน้าหลัง ให้สามารถพิมพ์ผลการทดสอบระดับชาติฯ เป็นตัวแลขก็ได้ หรือ เป็นเครื่องหมายลบ "-" ก็ได้

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดงและพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
       -ใช้ได้ทุกระดับชั้น(ทั้งประถมและมัธยม)
       -ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไป(โดยไม่ต้องซื้อใหม่อีก) หากซีดีชำรุด สูญหาย มีการปรับ เวอร์ชั่นโปรแกรม (อาจเป็นเพราะหลักสูตรเปลี่ยน แบบฟอร์มเปลี่ยน หรือมีการปรับเวอร์ชั่นให้ดีขึ้น) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯ ได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com
       -หากเครื่องเสียหรือติดไวรัสหรือต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ สามารถติดตั้งใหม่ ได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถนำข้อมูลที่สำรอง มาใช้กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก (ควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
       -ใช้ได้ทุกปีการศึกษา
       -ใช้ได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User)
       -ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95,98,2000,Me,Nt,Xp และ Seven
       -เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป กล่าวคือ ติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถใช้โปรแกรมได้เลย
       -การทำงานเป็นระบบ "เมนู" ภาษาไทย ทำให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
       -มีระบบช่วยเหลือการใช้โปรแกรมหลายวิธี ได้แก่ มีหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ มีเมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ เมื่อเลือกเมนูนี้ จะได้ Pdf ไฟล์ สามารถพิมพ์ จัดทำเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์ขณะอยู่ในโปรแกรมฯ สามารถกดปุ่ม F1 (บนคีย์บอร์ด) หรือปุ่มคำสั่งวิธีใช้ (ในโปรแกรมฯ) เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรมได้
       -มีเมนูสำรองข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลสำรอง ดังนั้นสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ (เช่น ย้ายจากที่บ้านไปทำที่โรงเรียน ย้ายจาก โรงเรียนไปทำที่บ้าน) หรือสามารถย้ายข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ได้ กรณีมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม
       -การทำงานเป็นระบบมีลำดับขั้นตอนเหมือนการทำงานด้วยมือ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับโปรแกรมฯ
       -ข้อมูลจะ Link เข้าหากันหมด แก้ไขตำแหน่งเดียวตำแหน่งอื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วย
       -สามารถเพิ่มเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่จะทำ ปพ.1 ก่อนเพื่อทำ ปพ.1 ให้ได้ เมื่อมีเวลาว่างจึงเพิ่มรายชื่อชั้นอื่นๆ ต่อ
       -ทุกรายงานสามารถพิมพ์ตรวจสอบก่อนได้ เมื่อแน่ใจแล้วจึงพิมพ์ลงฟอร์มจริง เช่น ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3 และสมุดทะเบียนนักเรียน เป็นต้น ส่วนฟอร์มที่ไม่ใช่ฟอร์มบังคับ เช่น ใบรายชื่อนักเรียน,บัตรประจำตัวนักเรียน,ใบรับรองผลการเรียน ฯลฯ สามารถพิมพ์โดยใช้กระดาษ A4

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมงานทะเบียน’51 V6.05
       - เลือกพิมพ์คะแนน OENT แบบ 4 วิชา หรือ 5 วิชาหรือ 8 วิชาก็ได้
       - แบบฟอร์ม ปพ.1,2,3,7 สามารถเลือกพิมพ์อักษร Th SarabunPsk ได้
       - ภาพพื้นจอสามารถเลือกได้หลายภาพ
       - จำนวนบรรทัดสถานภาพในใบรับรองผลการเรียน จาก 2 บรรทัดเพิ่มเป็น 3 บรรทัด
       - เพิ่มแบบรายงานการออกใบประกาศนียบัตร ปพ.2 และแบบลงชื่อรับใบประกาศ ปพ.2

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมงานทะเบียน’51 V6.05.1
       แก้ไข ปพ.1 ด้านหลังเปลี่ยนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปลี่ยนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการงานอาชีพ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมงานทะเบียน’51 V6.05.2
                1. เพิ่มการพิมพ์ ปพ.2 แบบใหม่
                2. เพิ่มแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร แบบใหม่
                3. ปพ.3 ตำแหน่งผู้บริหารลงชื่อ สามารถเลือก แบบเดิมหรือแบบขีดฆ่า หรือ ส่งค่าพิมพ์ก็ได้

คุณสมบัติเพิ่มเติมของโปรแกรมงานทะเบียน’51 V6.05.3
                เพิมการพิมพ์ ปพ.3 แบบใหม่ (ปี 2564)

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2) หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3) โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp หรือ Seven
        4) มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้
        5) เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        7) หากใช้โปรแกรมฯ แบบหลายเครื่องพร้อมกันต้องมี Switching Hub และสายแลน

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมงานทะเบียน’51 เวอร์ชั่น 6.05.4 ในราคาชุดละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) สามารถใช้เงินงบประมาณ ,เงินสนับสนุน และ เงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1) ซีดีรอม 1 แผ่น
        2) คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        3) ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        4) ลิขสิทธิ์ , รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน 1 แผ่น

        Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.4

        VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

        Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

        Down Load ใบเสนอราคา

        VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

        ตัวอย่าง รายงานที่ได้จากโปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.05

  รายชื่อโรงเรียน 1,335 ที่ใช้โปรแกรมงานทะเบียนแล้ว

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        อุดรธาน
[เมือง] อนุบาลอุดรธานี [น้ำโสม] บ้านโคกน้อย / บ้านหัวช้าง [กุดจับ] ชุมชนบ้านสร้างแป้น / ประสาทคณานุกิจวิทยา [เพ็ญ] บ้านโพนงามหนองตุ / บ้านนาส่อนโพนทัน [ศรีธาตุ] บ้านหนองนกเขียน [หนองวัวซอ] บ้านหนองแซงสร้อย / บ้านหนองบัวบาน / ชุมชนกุดหมากไฟ / ชุมชนหนองแสง [กุมภวาปี] บ้านหินฮาวโนนงาม [นายูง] บ้านเชียงดีกุดเซียม [ไชยวาน] บ้านคำเลาะ / ชุมชนสะงวย [วังสามหมอ] บ้านหนองหญ้าไซ
        ขอนแก่น
[เมือง] วัดหนองแวงวิทยา / บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน / ตราชูพิทยาคม [หนองเรือ] ชุมชนบ้านหนองเรือ / โพธิ์ตากวิทยา/ โคกกลางโนนคูณโนนศิลา / บ้านเม็ง [บ้านไผ่] บ้านเกิ้ง / เก่านาโนมีวิทยา / มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา / บ้านเมืองเพีย [ภูเวียง] กุดดุกวิทยา / บ้านหนองกุงธนสารโสภณ / โนนอุดมสะอาดวิทยา / บ้านหนองผักแว่นโปร่งสังข์วิทยา / บ้านนาก้านเหลือง [แวงน้อย] บ้านทางขวาง / บ้านหนองแวงท่าวัด / บ้านหนองแขมอีโล [น้ำพอง] บ้านสะอาดหนองเรือ / บ้านบึงกลาง / บ้านวังชัย / อนุบาลพูลสวัสดิ์ [เขาสวนกวาง] ป่าเปือยเทพอำนวย [โคกโพธิ์ชัย] บ้านนาแพงสงแดง / บ้านดอนหมู [มัญจาคีรี] ชุมชนบ้านหันมัญจรคีรี / โคกนางามพิทยาสรรพ์ [ชนบท] โนนพะยอมพิทยไพศาล [หนองสองห้อง] บ้านสวองหนองไผ่ล้อม [ชุมแพ] หนองไผ่พิทยาคม / บ้านแห่ประชานุเคราะห์ / บ้านธาตุ / ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา / ก้องอุดมวิทยาคาร [พระยืน] ชุมชนบ้านพระยืน / บ้านโนนบ่อ / บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ [แวงใหญ่] ชุมชนบ้านดอนหัน / ชุมชนบ้านแวงใหญ่ / บ้านคอนฉิม / บ้านดอนโจด [สีชมพู] บ้านหนองปลาซิว / ภูห่านศึกษา / ชุมชนบ้านวังเพิ่ม / บ้านโคกม่วง [กระนวน] ศรีสมบูรณ์วิทยา / ชุมชนน้ำอ้อม
        เลย
[เมือง]บ้านทุ่งใหญ่ / บ้านขอนแดง / บ้านหนองดอกบัว / วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา / บ้านขอนแก่นหนองบอน / บ้านฟากนา / วัดศรีวิชัยวนาราม / การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ / ศรีจันทร์วิทยา / บ้านน้ำภู / บ้านก้างปลา [ภูกระดึง] บ้านทุ่งใหญ่ [เชียงคาน] บ้านอุมุง / บ้านนาจาน / บ้านสงเปือย
[เอราวัณ] บ้านชำม่วง / บ้านห้วยป่าน [ด่านซ้าย] ด่านซ้าย / ปริยัติสามัญวัดโพนชัย [ผาขาว] บ้านพวยเด้ง [หนองหิน] ชุมชนหนองหิน [ปากชม] บ้านห้วยบ่อซืน
        สกลนคร
[เมือง] บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) / บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา / นาอ้อยคำสะอาด / บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง [อากาศอำนวย] บ้านดงเสียว / บ้านดอนแดงแม่นใหญ่ / บ้านโพนก่อ / บ้านข้าวแป้ง / บ้านคึม / บ้านหนองบัวแดง / บ้านนากะทาด [วาริชภูมิ] บ้านธาตุกุดพร้าว [พังโคน] บ้านอุ่มเหม้า [วานรนิวาส] บ้านตาลเดี่ยว [สว่างแดนดิน] อนุบาลสว่างแดนดิน / สร้างแป้น / ชุมพลศึกษา / การกุศลวัดบูรพา / บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ / บ้านบึงโน /บงใต้โนนรังพัฒนา / บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 / บ้านคำสะอาด [พรรณานิคม] โนนทรายคำ [กุดบาก] กุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง / บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา / บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี / กุดบากราษฎร์บำรุง [กุสุมาลย์] ชุมชนนิรมัย / บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี [โพนนาแก้ว] ท่าศาลาราษฎร์วิทยา / บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา [บ้านม่วง] บ้านลึมบอง ชุมชนบ้านห้วยหลัว [เจริญศิลป์] บ้านดงสง่า [ภูพาน] บ้านกกปลาซิวนาดู่
        หนองคาย
[เมือง] วัดพระธาตุวิทยา / บ้านเดื่อใต้ [ศรีเชียงใหม่] บ้านศรีเชียงใหม่ / อนุบาลศรีเชียงใหม่ / ดอนก่อโนนสวรรค์ [โพนพิสัย] บ้านนาเพียงใหญ่ / บ้านโพธิ์ / บ้านบัว [สังคม] บ้านนางิ้ว / บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย / บ้านเทา-นาบอน
        บึงกาฬ
[เมือง] บ้านโนนสว่าง / บ้านนาต้อง [พรเจริญ] บ้านโคกสว่าง / บ้านหนองผักแว่น [บึงโขงหลง] อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย [เซกา] บ้านหัวแฮต / บ้านท่าเชียงเครือ / บ้านนางัวสายปัญญา [ศรีวิไล] บ้านโคกสำราญพรเจริญ / บ้านห้วยลึก [โซ่พิสัย] บ้านโนนสวาง
        หนองบัวลำภู
[เมือง] บ้านหินลับศิลามงคล / ร่มเกล้า / บ้านโคกน้ำเกี้ยง / บ้านนามะเฟีอง [สุวรรณคูหา] สุวรรณคูหาวิทยาคาร / บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา / บ้านโนนสมบูรณ์ / บ้านผาซ่อนโชคชัย / บ้านโคกทุ่งน้อย [นากลาง] กุดแห่วิทยา / บ้านก่าน [โนนสัง] นิคมสงเคราะห์วิทยา [ศรีบุญเรือง] โคกม่วงทองวิทยา / บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”
        อุบลราชธาน
[เมือง] มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม / บ้านด้ามพร้า / กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี [สำโรง] บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) / บ้านโปร่ง [นาตาล] บ้านไทรงาม / บ้านนาตาลใต้ / บ้านโพนแพง / บ้านกองโพน [โพธิ์ไทร] บ้านนาหว้าใต้ [เดชอุดม] บ้านนาแก / บ้านโนนกาเร็น / บ้านหมากมาย [ม่วงสามสิบ] บ้านโนนรังน้อย / บ้านหนองฮาง / บ้านน้ำอ้อมผักระย่า / บ้านโพนเมืองมะทัน / บ้านหนองหล่มหนองเหล่า / บ้านดอนแดง [กุดข้าวปุ่ม] ชุมชนบ้านโนนสวาง / บ้านแก่งเค็ง / บ้านฟ้าห่วน / บ้านกาบิน [ตระการพืชผล] บ้านตากแดด / บ้านคึม / ตระการพืชผล / บ้านโคกใหญ่ / บ้านกุศกร / บ้านขามเปี้ย [เหล่าเสือโก้ก] บ้านหาด / บ้านขามน้อย [เขมราฐ] บ้านนายูง / นาสนามนาหว้าเกษม / บ้านนาแวง / บ้านบาก / บ้านนาตาลเหนือ [บุญฑริก] บ้านป่าสน / บ้านโนนค้อ / บ้านคำบาก [เขื่องใน] ชุมชนบ้านสร้างถ่อสามัคคี[น้ำยืน] วัดสวายน้อยวิทยา
        กาฬสินธุ์
[เมือง] อนุบาลกาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์พิทยาสัย / หนองสอพิทยาคม / สะอาดประชาสรรพ์ / ชุมชนนาจารย์วิทยา [ยางตลาด] ฮ่องฮีวิทยา / ชุมชนบ้านป่าแดง / หนองบัวหน่วยอำนวยศิลป์ / ดงบังวิทยา / ดอนขีวิทยา / หนองไม้พลวงวิทยาคม / บ้านสาวิทยาสรรพ์ / โพนสิมอนุเคราะห์ / บ้านหนองแวงฮี[สามชัย] หนองแสงราษฎร์พัฒนา / บ้านหนองกุงใหญ่ [กุฉินารายณ์] บ้านคุย / กุดหว้าวิทยา [ห้วยผึ้ง] ไค้นุ่นวิทยาพูน / คำบงพิทยาคม [ท่าคันโท] ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ / กุดจิกวิทยาคาร [เขาวง] บ้านโพนนาดี / หนองแสงถวิลราษฎร์ [นามน] ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ / ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม / นามนราษฎร์สงเคราะห์ / หนองบัวใน [สหัสขันธ์] ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา [หนองกุงศรี] โคกเครือวิทยา / ปริยัติธรรมสามัญวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา / ชุมขนหนองหินวิทยาคาร [ร่องคำ] ชุมชนนาเรียงวิทยาคม / ด่านใต้วิทยา [สมเด็จ] แก่งพฤาชัยวิทยา [คำม่วง] บ้านดงสวนพัฒนา
        นครพนม
[เมือง] บ้านสำราญ / บ้านสุขเกษม / บ้านชะโนต / บ้านหนองแซง / บ้านคำสวาง / บ้านดงติ้ว / บ้านกลาง / บ้านดอนแดง / บ้านวังตามัว / บ้านคำเตย(เตยราษฎร์ร่วมจิต) / บ้านหนองญาติ / บ้านเหล่าภูมิคำธาตุ / บ้านหนองค้าโคกกุง [ธาตุพนม] บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) / หนองสะโน / บ้านฝั่งแดง / บ้านโพนแพง / บ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) / บ้านโปร่งหนองปีใหม่จำปา / บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร [ปลาปาก] บ้านกุงโกน / ปลาปากราษฎร์บำรุง / บ้านนกเหาะ / โพนสวางนางิ้ววิทยา / ธรรมโฆสิตวิทยา / บ้านโพนทา / บ้านนามะเขือ / บ้านนาดอกไม้ / ชุมชนหนองฮีสามัคคี / บ้านกุตาไก้ / บ้านม่วง / บ้านโคกสูง [นาแก] นาแกสามัคคีวิทยา / หนองบ่อวิทยานุกูล / บ้านดอนโทน / ศรีโพนทองวิทยา / ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) / บ้านดินดำหมากเฟือง / นาผือบอนราษฎร์นุกูล / บ้านนากุงยางคำ / บ้านดงดู่งาม / ดอนเหลืองทองวิทยา / บ้านกลางมูลอ้น / บ้านหนองบ่อ / นาแกผดุงราษฎร์กิจเจริญ บ้านเหล่าทุ่ง / ชุมชนบ้านพุ่มแก / บ้านบ่อดอกซ้อน / บ้านพระซองเหนือ / พระซองวิทยาคาร / นาเหนือทุ่งทองวิทยา / บ้านหนองยอโพนแพง / บ้านดงอินำ / บ้านนาเลียง / บ้านปากบัง [นาทม] บ้านพันห่าวดอนดู่ [โพนสวรรค์] บ้านนาขมิ้น [วังยาง] บ้านหนองสะโน / บ้านนาขาส้มป่อย [เรณูนคร] ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น / บ้านนาดี / เรณูวิทยาคาร / บ้านเหล่าสำราญ / นางามวิทยาคาร / พระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา / บ้านโพนสาวเอ้ [ศรีสงคราม] บ้านศรีเวินชัย [ท่าอุเทน] บ้านหาดกวน
        มหาสารคาม
[เมือง] อนุบาลมหาสารคาม / บ้านหนองโพด / บ้านดอนตูมดอนโค / ชุมชนบ้านลาด / บ้านเขวา “รัฐประชาวิทยากร” / บ้านโคกบัวค้อ [พยัคฆภูมิพิสัย] พยัคฆภูมิวิทยาคาร / บ้านมะโบ่ / บ้านหัวหมู /โนนจานวิทยา / อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย / บ้านสระแคน / พระปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา / ชุมชนนาสีนวล [วาปีปทุม] บ้านโคกสูงหนองเขียวหนองขี / ขามป้อมพิทยาคม / เสือโก้กวิทยาสรรค์ / บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา [โกสุมพิสัย] บ้านวังโพน / บ้านหนองเขื่อน / หนองเหล็กศึกษา / บ้านหนองกุงวิทยากร / บ้านกอกหนองผือ [ยางสีสุราช] บ้านโดน / บ้านหนองบัวสันตุ / บ้านหนองรูแข้ / บ้านนกเหาะ [กุดรัง] บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ / บ้านกุดเม็ก [กันทรวิชัย] อนุบาลกันทรวิชัย / บ้านน้ำใสม่วงวิทยา [เชียงยืน] บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ [บรบือ] บรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) / บ้านหนองขามแสบง [นาดูน] ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ [นาเชือก] บ้านวังหินโนนสว่าง / วัดป่านาเชือก
        มุกดาหาร
[เมือง] บ้านสงเปือย / บ้านพังคอง / บ้านหนองบัว [ดงหลวง] บ้านกกตูม / บ้านหนองหนาว [นิคมคำสร้อย] บ้านขอนแก่น / บ้านป่าเตย /ป่งแดงวิทยาคม [หว้านใหญ่] บ้านหว้านใหญ่
        ยโสธร
[เมือง] บ้านตับเต่า /บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) / บ้านขุมเงิน / สันติธรรมวิทยาคม /ยโสธรวิทยาคาร / บ้านดอนแก้ว / ศรีธรรมวิทยา [มหาชนะชัย] ชุมชนบ้านหัวเมือง / บ้านหนองตุ / บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) /[คำเขื่อนแก้ว] ชุมชนกู่จาน อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) [เลิงนกทา] บ้านนาแซแสงวิไล / บ้านบุ่งค้า / บ้านช่องเม็ก / บ้านหนองยางห้วยสะแบก [ป่าติ้ว] อนุบาลป่าติ้ว(โพธาภินันท์นุกูล) / ชุมชนบ้านศรีฐาน
        ร้อยเอ็ด
[เมืองสรวง] ชุมชนบ้านผำ / บ้านเมืองสรวง / ธีรปริยัติ [สุวรรณภูมิ] สุวรรณภูมิพิทยไพศาล / ช้างเผือกวิทยาคม / บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 / น้ำคำใหญ่วิทยา / บ้านหนองแวง / บ้านเหว่ดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) /บ้านตาแหลวโนนหมากแงว / ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ [อาจสามารถ] บ้านยางเญอ(วีรชนอุทิศ) / บ้านหนองบัว / บ้านหนองย่างงัว / บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) / บ้านแคน (วันครู 2503) [ศรีสมเด็จ] บ้านเหล่ากุด / ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ [เสลภูมิ] วังหลวง / อนุบาลเมืองเสลภูมิ โพนทราย] บ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณ [เกษตรวิสัย] บ้านนกเหาะ / บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) / บ้านดงครั่งน้อย / วัดแจ่มอารมณ์ / บ้านน้ำอ้อม / มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) [โพธิ์ชัย] บ้านภูเขาทอง [จตุรพักตร์พิมาน] ชุมชนบ้านเมืองหงส์ / บ้านอีง่อง [ปทุมรัตต์] ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) / บ้านสวนปอ / บ้านโนนสวรรค์ / บ้านขามป้อม / ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ็พิทยาคาร) [ธวัชบุรี] บ้านดอนชัย [พนมไพร] บ้านโนนชัยศรีหนองแคน / บ้านคู่ฟ้า / ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) / ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา / บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) / บ้านนาชมดอนกลางวิทยา [หนองพอก] บ้านกกตาลดงบังวิทยา / ไตรมิตรวิทยา
        อำนาจเจริญ
[ปทุมราชวงศา] หนองข่าป่าหวาย / บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
        นครราชสีมา
[เมือง] บ้านทุ่งกระโดน /พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา / บ้านหนองตะลุมปุ๊ก [โนนไทย] บ้านใหม่โคกพรม / บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) บ้านวัง(สายอนุกูล) [ปักธงชัย] บ้านลำนางแก้ว / บ้านเมืองปักสามัคคี / ชุมชนบ้านตะขบ / ลำพระเพลิงพิทยาคม / ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) / วัดพรหมราช [พิมาย] อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย [ห้วยแถลง] บ้านหนองชุมแสง [ปากช่อง] ประชานุสรณ์ / บ้านซับใต้ / เขาใหญ่พิทยาคม [ขามสะแกแสง] ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ [ครบุรี] บ้านหนองตะแบก / บ้านหนองใหญ่ [โชคชัย] โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านท่าอ่าง / บ้านละลม / ด่านเกวียนวิทยา / บ้านหนองบอน / บ้านด่านเกวียน [ขามทะเลสอ] บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี [จักราช] หนองขามพิทยาคม / ชุมชนสว่างวิทยา / บ้านหนองนกคู่ [เฉลิมพระเกียรติ] หนองยางพิทยาคม / หนองงูเหลือมพิทยาคม / บ้านพระพุทธ [คง] บ้านหนองบัวกระจาย / วันครู ๒๕๐๒ / บ้านหนองบัวกระจาย [โนนสูง] กันเกราพิทยาคม / โพธารามพิทยาคม [แก้งสนามนาง] บ้านหินลาดหนองโดน [เมืองยาง] เมืองยางศึกษา
        บุรีรัมย์
[เมือง] วัดบ้านเมืองฝาง / บ้านตะโก / วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก / บ้านโพธิ์ดอนหวาย / บ้านหนองค่าย [ประโคนชัย] บ้านกระสังสามัคคี / บ้านหนองม่วงพัฒนา / บ้านมะมัง / อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ / บ้านหนองคูณพิณทอง / วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองน้ำขุ่น / บ้านห้วยเสลา / บ้านโคกตูม / วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) / บ้านเขาคอก / บ้านบาตร(ชัยทัตราษฎร์บำรุง) / วัดบ้านไพบูลย์ / วัดบ้านเมืองต่ำ / บ้านสังเคิล / วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) / บ้านหนองไผ่ / อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) / วัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์) [นางรอง] อนุบาลกมลลักษณ์ / บ้านแท่นบัลลังก์ / บ้านหนองแช่ไม้ / บ้านหนองทองลิ่ม / บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) / บ้านทุ่งใหญ่ / บ้านเสลา / ทีโอเอวิทยา
(เทศบาล 1) / วัดน้ำใหล / บ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)[ละหานทราย] บ้านหนองหมี / ตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ / ชุมชนบ้านโคกว่าน / อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / ชุมชนวัดชุมพร [พลับพลาชัย] อนุบาลบ้านสะเดา / วัดบ้านแสลงคง / บ้านเขว้าศึกษา / บ้านโคกขมิ้น / บ้านบุญช่วย [กระสัง] วัดบ้านหนองพลวง / บ้านไผ่ลวก / วัดบ้านหนองแขม / บ้านตาเป้า [ปะคำ] ชุมชนบ้านดอนนางงาม / บ้านเทพพัฒนา [บ้านกรวด] บ้านละหานทรายใหม่ / บ้านถนนน้อย / บ้านโคกกะชาย / นิคมสร้างตนเอง 9 / นิคมสร้างตนเอง 3 / บ้านเขาดินเหนือ[ชำนิ] อนุบาลชำนิ / วัดละลวด / บ้านประคอง [สตึก] บ้านหนองม่วง / บ้านหัวช้าง / บ้านปลัดมุม / บ้านชุมแสง / บ้านตามา [หนองกี่] บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี [พุทไธสง] บ้านบุ่งเบา / อนุบาลพุทไธสง [คูเมือง] วัดบัวทอง [เฉลิมพระเกียรคิ] บ้านโคกยาง [บ้านใหม่ไชยพจน์] วัดสระจันทร์ [ลำปลายมาศ] บ้านนาศรีนวล / วัดโกรกประดู่
        ศรีสะเกษ
[เมือง] อนุบาลศรีสะเกษ [กันทรลักษณ์] บ้านรุง / บ้านสว่าง / บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) / ชนะใช้กิจการ / บ้านสวนกล้วย [อุทุมพรพิสัย] บ้านหอย / พระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ [ภูสิงห์] บ้านตะเคียนราม / บ้านโคกตาล / บ้านลุมพุกคลองแก้ว / บ้านศาลา / บ้านตาโสม / บ้านละลม / เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง / บ้านธาตุพิทยาคม / บ้านเรือทองคลองดำ / บ้านนกยูง(อสพป.30) / บ้านแซรสะโบว [กันทรารมย์] บ้านกล้วย / บ้านอาลัย / บ้านหนองหวาย [พยุห์] บ้านหนองเตย [เมืองจันทร์] บ้านแต้ชะบา(อสพป.38) [เบญจลักษณ์] บ้านเพ็ก / บ้านสร้างเม็ก [วังหิน] บ้านโนนดู่ / บ้านสร้างบาก / บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า / บ้านหนองทุ่ม [ศรีรัตนะ] โชติพันธุ์สามัคคี [น้ำเกลี้ยง] บ้านคูบ [ขุขันธ์] ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ / ทับทิมสยาม ๐๖ / บ้านชำแระกลาง / บ้านปราสาทกวางขาว / บ้านสะเดาใหญ่ / บ้านปรือคัน / จะกงวิทยา [ปรางค์กุ่] บ้านดู่ / บ้านหนองบัวตาคง / บ้านไฮ / บ้านหว้าน [ขุนหาญ] สิริขุนหาญ [โพธิ์ศรีสุวรรณ] อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ [โนนคูณ] อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) / บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ [ยางชุมน้อย] บ้านค้อเมืองแสน
        สุรินทร์
[เมือง] อนุบาลสุรินทร์ / บ้านปอยดิน(อินทรศึกษา) / บ้านดงมัน / หนองโตง “สุรวิทยาคม” / บ้านโคกอารักษ์ / บ้านตระแสง / บ้านแกใหญ่ [กาบเชิง] กาบเชิงวิทยา / ปราสาทเบงวิทยา / บ้านบักจรัง / บ้านโพนทอง / กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 / หวลถวิลวิทยา / เรืองเจริญพัฒนา / บ้านสำโรงโคกเพชร / บ้านโคกสะอาด[จอมพระ] บ้านเมืองลีง / บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) /ขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ [ชุมพลบุรี] บ้านเบงท่าลาด / บ้านกระเบื้องใหญ่ / บ้านอาแวะ / บ้านตึกชุม บ้านหนองเรือ / บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) [ปราสาท] บ้านเจ้าคุณ / บ้านกาบกระบือ / บ้านหนองหรี่ / บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) / บ้านกูน / บ้านมะเมียง เจริญราษฎร์วิทยา / บ้านโชคนาสาม / บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) / บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) / บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) / บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) [บัวเชด] ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต / บ้านสะเดา / บ้านโชค / บ้านสน / บ้านสะแร / บ้านสำเภาลูน [ท่าตูม] บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) / บ้านอาคุณ / อมรินทราวารี / บ้านลุงปุง / บ้านสะเอิง / บ้านตระมูง / บ้านท่าศิลา / บ้านยางกระจับ [รัตนบุรี] บ้านหาญฮี / บ้านดินแดง(สีลาประรัฐ) / อนุบาลรัตนบุรี / ปทุมมาศวิทยา [ศีขรภูมิ] บ้านกรวดนาฮัง / บ้านตรมไพร / บ้านประทุนอายอง / บ้านกุดหวาย / บ้านขะเนก / บ้านโคกสนวน / บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) [ศรีณรงค์] บ้านโนนทอง / บ้านละมงค์ / บ้านโสน / บ้านโนนถ่อน [สำโรงทาบ] บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา [เขวาสินรินทร์] บ้านนาโพธิ์ / บ้านตากแดด / บ้านโชค / บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) / บ้านสดอ / บ้านแสรออ / บ้านอำปึลสนวน [พนมดงรัก] บ้านตาลวก / บ้านโคกกลาง / บ้านสระแก้ว / บ้านหนองคันนา / บ้านอำปึล / บ้านตาเมียง / บ้านรุน [สังขะ] บ้านกะปู / บ้านโคกรัมย์ / สังขะวิทยาคม / บ้านสนวน / จตุคามวิทยา / บ้านขนาดมอญ / บ้านเลิศอรุณ / บ้านพระแก้ว / ราษฎร์พัฒนา [ลำดวน] ศิริราษฎร์วิทยา / บ้านตาเมาะ
        ชัยภูมิ
[เมือง] บ้านหนองหญ้าปล้อง / วัดชัยภูมิวนาราม / หนองนาแซงวิทยา / บ้านนาฝาย [ภูเขียว] ม่วงราษฎร์สามัคคี / บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) / เพชรราษฎร์สามัคคี คุรุราษฎร์วิทยา [บ้านแท่น] ไตรมิตรวิทยา / บ้านหนองเม็ก / บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย / ชุมชนแท่นประจัน [เกษตรสมบูรณ์] บ้านวังม่วง / บ้านหนองไผ่ / บ้านหนองบัว [หนองบัวแดง] บ้านบ่อทอง / คุรุประชานุกูล / บ้านนางแดด / บ้านหนองปล้อง / บ้านหัวนาคำ / บ้านโนนสะอาด [เทพสถิต] มงคลศึกษา [จตุรัส] บ้านหนองไผ่ล้อม [คอนสวรรค์] สหราษฎร์นุเคราะห์ / บ้านหนองโนน้อย / บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำรุง) / ชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยาคาร [ภักดีชุมพล] พัฒนาสามัคคี / บ้านลาดชุมพล / บ้านลาดไทรงาม / บ้านโนนม่วง [แก้งคร้อ] หว้านไพรสามัคคี / บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ [หนองบัวระเหว] ชุมชนบ้านห้วยแย้ [เนินสง่า] บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

        ภาคเหนือ
        พิษณุโลก
[เมือง] วัดอรัญญิก / เซนต์นิโกลาส / สาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช [นครไทย] ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา / บ้านเข็กใหญ่ [วังทอง] วัดสุพรรณพนมทอง / บ้านตอเรือ / บ้านสะเดา [บางระกำ] บ้านพันเสา / วัดหนองนาดงกวาง [เนินมะปราง] บ้านลำภาศ / บ้านใหม่ทองประเสริฐ [วัดโบสถ์] วัดโบสถ์ / อนุบาลญาณเรศว์ร / เขาไร่ศรีราชา / วัดบ้านน้อย / วัดเสนาสน์ / วัดหินลาด / วัดน้ำคบ / ห้วยปลาไหล / วัดนาขาม / บ้านน้ำหักศึกษา [บางกระทุ่ม] วัดสนามคลีตะวันตก / วัดราษฎร์บำรุง / ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) [พรหมพิราม] บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) / วัดธรรมาราม / หนองสะแกประชานุกูล / วัดย่านยาวประชานุกูล / วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) / ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) / วัดห้วยดั้ง [ชาติตระการ] บ้านน้ำทองน้อย / บ้านนาหล่ม / บ้านห้วยช้างแทง / บ้านห้วยท้องฟาน
        ตาก
[เมือง] ตากสินราชานุสรณ์ / บ้านสะแกเครือ [แม่สอด] บ้านค้างภิบาล / บ้านเจดีย์โคะ / บ้านห้วยม่วง [ท่าสองยาง] บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา [พบพระ] ห้วยน้ำนักวิทยา / บ้านร่มเกล้า 4
        กำแพงเพชร
[เมือง] บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) / วชิรกุญชรมัธยม [ปางศิลาทอง] บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง [พรานกระต่าย] บ้านหนองโสน /บ้านบึงลูกนก / บ้านบางลาด [ขาณุวรลักษณ์] วัดคูหาสวรรค์ [ไทรงาม] บ้านพานทอง [คลองลาน] บ้านคลองมดแดง / สักงามประชาสรรค์ (เกษตรศาสตร์ อนุสรณ์ 37) [ทรายทองวัฒนา] บ้านบึงสำราญ [บึงสามัคคี] บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต
        พิจิตร
[โพธิ์ประทับช้าง] วัดท่าบัวทอง [โพทะเล] บ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) [วังทรายพูน] ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง / อนุบาลวังทรายพูน [ทับคล้อ] วัดวังแดง / ชุมชนวัดสายดงยาง / วัดไดอีเผือก [บึงนาราง] วัดบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร”
        เพชรบูรณ์
[เมือง] บ้านวังโค้ง / บ้านนาป่า / บ้านน้ำเลา [ชนแดน] บ้านท่าข้าม / บ้านหนองตาด / ดงขุยวิริยานุสรณ์ [วิเชียรบุรี] บ้านซับสมบูรณ์ / บ้านหนองโป่ง / พระปริยัติธรรมวัดประชานิมิต [หล่มสัก] บ้านน้ำชุน / บ้านห้วยระหงส์ [ศรีเทพ] ชุมชนบ้านโคกสะอาด / บ้านโคกรังน้อย / บ้านสระกรวด [บึงสามพัน] อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) / ชุมชนบ้านวังพิกุล [หนองไผ่] ชุมชนบ้านเพชรละคร
        สุโขทัย
[เมือง] ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) [ศรีนคร] บ้านหนองบัว [ศรีสำโรง] บ้านวังพิกุล [กงไกรลาศ] วัดหางตลาด [ทุ่งเสลี่ยม] บ้านลานตาเมือง
        อุตรดิตถ์
[พิชัย] บ้านในเมือง / บ้านคลองละวาน [ทองแสนขัน] บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) [บ้านโคก] บ้านบ่อเบี้ย
        เชียงใหม่
[เมือง] เชียงใหม่มัธยม / ธรรมราชศึกษา [แม่อาย] ชุมชนบ้านคาย / เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ [สันทราย] บ้านแม่โจ้ / วัดแม่เก้ดน้อย / บ้านสันศรี / บ้านหนองมะจับ / บ้านเจดีย์แม่ครัว [สะเมิง] บ้านบ่อแก้ว [ฮอด] บ้านกองหิน / วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ [ดอยหล่อ] บ้านสามหลัง [ไชยปราการ] สันติวนา บ้านผาแดง [สันกำแพง] บ้านหนองโค้ง [สันป่าตอง] สันป่าตอง [อมก๋อย] บ้านมูเซอ / บ้านยางแก้ว / บ้านตุงลอย [หางดง] วัดประชาเกษม [แม่สรวย] บ้านวาวี [ฝาง] ฉือจี้เชียงใหม่
        เชียงราย
[เมือง] บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) [เทิง] บ้านร่องแช่ / อนุบาลเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) / บ้านใหม่ / วัดพระเกิดคงคาราม / บ้านทุ่งโห้ง / จำไฮบ้านเหล่า / สักสันเชียงใหม่วิทยาคม / บ้านแผ่นดินทอง / บ้านป่าตึงงาม [พาน] บ้านสันมะแฟน / ธารทองวิทยา(ป่ารวก) / บ้านดงขนุน / บ้านโป่งแดง / ร่องธารวิทยา / ชยาภิวัฒน์วิทยา [แม่จัน] บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ / บ้านรวมใจ / บ้านห้วยมะหินฝน [เวียงชัย] บ้านศรีเวียง / บ้านเวียงชัย / บ้านเมืองชุม / บ้านร่องบัวลอย / บ้านจอเจริญ [เวียงแก่น] บ้านห้วยหาน / บ้านไทยสมบูรณ์ [พญาเม็งราย] อนุบาลตาดควัน / วัดสันหนองบัววิทยา [ป่าแดด] บ้านโป่ง / เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)[แม่ลาว] อนุบาลจอมหมอกแก้ว / บ้านดงมะดะ [เวียงป่าเป้า] ป่างิ้ววิทยา [แม่ฟ้าหลวง] สามัคคีพัฒนา / บ้าจะตี / บ้านห้วยผึ้ง [เชียงของ] วัดแก่นเหนือวิทยา [แม่สรวย] บ้านวาวี / บ้านดอยช้าง / บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) [ขุนตาล] ชุมชนบ้านต้าตลาด [เชียงแสน] บ้านสบคำ
        น่าน
[เมือง] นันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร [สันติสุข] บ้านดู่พงษ์ / วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา [ท่าวังผา] พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม / วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา [เวียงสา] บ้านท่ามงคล / พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม / วัดบุญยืน [นาน้อย] วัดนาราษฎร์วิทยา [เฉลิมพระเกียรติ] บ้านน้ำรีพัฒนา [ปัว] พระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต / วัดปรางค์ [ทุ่งช้าง] วัดราษฎร์บำรุงวิทยา [บ่อเกลือ] วัดบ่อหลวงวิทยาธรรม [ภูเพียง] พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง [เชียงกลาง] เชียงกลางปริยัติศึกษา [แม่จริม] นันทจริมเขตศึกษา
        พะเยา
[จุน] บ้านดอนมูล [แม่ใจ] บ้านดงบุญนาค [ดอกคำใต้] สุวรรณคณานุสรณ์
        แม่ฮ่องสอน
[เมือง] บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) / วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา [ขุนยวม] อนุบาลขุนยวม / บ้านหนองแห้ง [ปาย] บ้านวังเหนือ / บ้านเมืองแปง [แม่ลาน้อย] บ้านท่าสองแคว / บ้านห้วยผึ้ง[สบเมย] บ้านแม่ลามา
        ลำปาง
[เมือง] วิสุทธิ์วิทยากร [แม่พริก] อนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) [เมืองปาน] แจ้ซ้อนวิทยา [เกาะคา] วัดนาแก้ว [แม่ทะ] สุนทรศึกษา
        ลำพูน
[เมือง] อนุบาลลำพูน / เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” [ลี้] บ้านห้วยต้มชัยะวงศาอุปถัมภ์ / บ้านฮ่อมต้อ

        ภาคกลาง
        กรุงเทพมหานคร
เซนต์ยอเซฟยานนาวา / บางกอกศึกษา(นางกอกวิทยามูลนิธิ) / วัดสุขใจ / สุเหร่าคลองหนึ่ง / อันวารุ้ลอิสลาม / กรพิทักษ์ศึกษา / รุ่งเรืองอุปถัมภ์ / วัดภาษี / แสงโสม / มีนบุรี / บ้านเจียรดับ / บาลีสาธิตศึกษา มจร
        นครปฐม
[สามพราน] คลองบางกระทึก / เทศบาล ๑ บ้านสามพราน [นครชัยศรี] วัดกลางบางแก้ว / วัดห้วยพลู / บ้านห้วยพลู [พุทธมลฑล] บ้านคลองสว่างอารมณ์
        นนทบุร
[เมือง] วัดแดง(นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) / วัดโชติการาม / นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ / วัดตึก(จำลองศิลป์วิทยา) [ไทรน้อย]วัดสโมสร / วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) / วัดคลองตาคล้าย / วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 / วัดเพรางาย / วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) [บางบัวทอง] ซอและฮ์ศึกษา / สุเหร่าปากคลองลำรี / วัดมะเดื่อ / บางคูลัด [บางใหญ่] วัดเสาธงหิน(วันครู 2504) / เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา [ปากเกร็ด] วัดบางบัวทอง(โสภณวิทยานุเคราะห์) / วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) [บางกรวย] เทศบาลปลายบาง
        ปทุมธาน
[หนองเสือ] วัดศรีสโมสร [ลำลูกกา] เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี [คลองหลวง] เทศบาลท่าโขลง ๑ /วัดกลางคลองสาม [ธัญบุรี] สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล [ลาดหลุมแก้ว] วัดบ่อเงิน
        สมุทรปราการ
[เมือง] วัดบางโปรง [พระประแดง] สันติดรุณ [บางบ่อ] คลองหลุมลึ
        สมุทรสาคร
[เมือง] วัดพันธุวงศ์ / วัดปัจจันตาราม ราชบุรี [บ้านโป่ง] วัดเขาแจง / บ้านหนองคา / วัดหุบกระทิง / ธีรศาสตร์ [โพธาราม] วัดแก้วฟ้า
        กาญจนบุรี
[เมือง] เทพมงคลรังษี / ดรุณากาญจนบุรี / ถาวรวิทยา [สังขละบุรี] บ้านท่าดินแดง [ไทรโยค] บ้านบ้องตี้ / พุทธิวิมุติวิทยา [เลาขวัญ] บ้านหนองฝ้าย / วัดใหม่ภูมิเจริญ [ทองผาภูมิ] วัดป่าถถ้ำภูเตย / บ้านทุ่งเสือโทน / บ้านกุยแหย่ / บ้านห้วยเสือ [บ่อพลอย] บ้านหนองกร่าง / บ้านไร่เจริญ / บ้านหลังเขา [ศรีสวัสดิ์] บ้านองหลุ [ท่ามะกา] วัดตะคร้ำเอน [ท่าม่วง] จำรูญเนติศาสตร์
        ประจวบคีรีขันธ์
[เมือง] อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) / บ้านห้วยน้ำพ
        เพชรบุร
[เมือง] บ้านดอนนาลุ่ม [หนองหญ้าปล้อง] บ้านยางน้ำกลัดใต้ / บ้านหนองรี
        สมุทรสงคราม
[อัมพวา] บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
        สุพรรณบุรี
[เมือง] เมืองสุพรรณบุรี / วัดท่าเสด็จ [อู่ทอง] วัดโคกยายเกตุ /วัดยางสว่างอารมณ์ [หนองหญ้าไซ] บ้านหนองขาม [เดิมบางนางบวช] วัดยางนอน [สองพี่น้อง] วัดหัวโพธิ์ / อนุบาลเตือนจิตร [บางปลาม้า] วัดทรงกระเทียม
        ลพบุรี
[เมือง] วัดถนนแค / วัดโพธิ์ระหัต [บ้านหมี่] โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี [ท่าวุ้ง] วัดโพธิ์เกษตร [ชัยบาดาล] สัตยาไส / บ้านซับงูเหลือม / วัดโพธิ์งาม / ปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ / วัดสุนทรเทพคีรี / บ้านท่าดินดำ [โคกสำโรง] โคกสำโรง / บ้านโป่งยอ [ลำสนธิ] บ้านวังทอง
        ชัยนาท
[เมือง] เทศบาลเขาท่าพระ / รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ [หนองมะโมง] บ้านเขาเกล็ด
        พระนครศรีอยุธยา
[เมือง] วัดกุฏิลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) / วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังษี) [วังน้อย] มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย / วัดบ้านช้าง / วัดศรีประชา [เสนา] วัดเจ้าเจ็ดใน / วัดไชยภูมิ [บางปะอิน] วัดวิเวกวายุพัด [นครหลวง] ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) [ภาชี] ตะโกตอนหญ้านาง
        สระบุร
ี [แก่งคอย] อนุบาลทับกวาง / วัดศรัทธาเรืองศรี [เฉลิมพระเกียรติ] หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) / บ้านหนองจาน [วิหารแดง] วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
        อ่างทอง
[เมือง] เทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส / เทศบาล 3 วัดชัยมงคล [ป่าโมก] วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) [โพธิ์ทอง] วัดเกาะปริยัติวิทยา
        อุทัยธาน
[เมือง] บ้านหนองโพธิ์ [สว่างอารมณ์] อนุบาลสว่างอารมณ์ / บ้านคลองแบ่ง / บ้านหนองตะเคียน [ลานสัก] อนุบาลลานสัก / บ้านร่องตาที / ชุมชนบ้านทุ่งนางาม [หนองฉาง] วัดหนองมะกอก / บ้านห้วยไผ่ขุย / วัดหนองบัว [บ้านไร่] สง่ารวมราษฎร์
        นครสวรรค์
[เมือง] กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ / บาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม / คีรีวงศ์วิทยา / วัดหนองปลิงวิทยา [ตาคลี] วัดวาปีรัตนาราม(พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) / บ้านหนองกระทุ่ม [ตากฟ้า] บ้านไครคีรี [หนองบัว] อุดมพัฒนา [พยุหะคีรี] วัดคลองบางเดื่อ [ลาดยาว] บ้านศรีไกรลาศ

        ภาคตะวันออก
        ชลบุรี
[เมือง] เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) [บ่อทอง] สวนป่าเขาชะอางค์ [บางละมุง] สาธิตอุดมศึกษา / เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้า พฤฒาราม) / บ้านโป่งสะเก็ต [สัตหีบ] บ้านเขาชีจรรย์ [ศรีราชา] ชุมชนวัดหนองค้อ
        ฉะเชิงเทรา
[เมือง]บ้านคลองเจ้า (เสนาะวัตราษฎร์วิทยา) [พนมสารคาม]วัดท่าลาดเหนือ / วัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) / วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม (ศิริเหลือเสริมราษฎร์บำรุง) / วัดโคกหัวข้าว / วัดท่าเกวียณ(สัยอุทิศ) / วัดพงษาราม / วัดชายเคืองวนาราม / บ้านแหลมตะคร้อ / บ้านไร่ดอน / วัดดอนทอง / วัดลำมหาชัย / วัดหนองแหน / ชุมชนวัดดงยาง / วัดบึงกระจับ / สุวรรณคีรี / วัดบ้านซ่อง /วัดธารพูด / บ้านหนองหว้า / บ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) สว่างศรัทธาธรรมสถาน / วัดหนองบัว / บ้านปรือวาย / บ้านห้วยพลู(ราษฎร์พิทยานนท์) / วัดนาน้อย(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) / วัดหนองเค็ด / บ้านหนองแสง / บ้านหนองอีโถน / อนันต์วิทยา / พนมอิทธิศึกษา / บ้านหนองเหียง / วัดหัวกระสังข์ / วัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชาบำรุง) / วัดสระสองตอน / ไพบูลย์ประชานุกูล / วัดนาเหล่าบก(สัมฤทธิ์ราษฎร์วิทยา) [บางคล้า] วัดสาวชะโงก / วัดใหม่บางคล้า / วัดปากน้ำ(สร้อยประชาสรรค์) / วัดกกสับ / บ้านปลายคลอง / วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) / วัดสามแยก / ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ /วัดลาดบัวขาว (อุดมสุวรรณประชkสรรค์) / วัดบางกระดาน / วัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) [สนามชัยเขต] บ้านยางแดง / บ้านสุ่งเจริญ / ไทยรัฐวิทยา 41(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) / บ้านห้วยน้ำใส / บ้านท่าเลียบ / วัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) / บ้านโคกตะเคียนงาม / บ้านคลองอุดม / บ้านท่าซุง / บ้านมาบนาดี / บ้านท่าม่วง บ้านนา / บ้านท่ากระดาน / บ้านโป่งเจริญ / บ้านโปร่งเกตุ [คลองเขื่อน] โสภณประชาเทวาพุทธารักษ์ / ราษฎร์นุกูล [ราชสาส์น] วัดสะแกงาม / วัดน้ำฉ่า / บ้านท่าโพธิ์ / วัดบางคา / วัดแสนภุมราวาส / วัดไผ่ขวาง / วัดหินดาษ / วัดเกาะแก้วเวฬุวัน [แปลงยาว] ไม้แก้วประชานุเคราะห์ / เทศบาล 2 วัดโพธิ์ / วัดหนองไม้แก่น / ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ / วัดวังเย็น / วัดแปลงยาว / ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) / บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ / วัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) / บ้านเขาสะท้อน [บางปะกง] วัดบางแสม [ท่าตะเกียบ] บ้านหนองขาหยั่ง / บ้านท่าคาน / วัดเทพพนาราม / บ้านหนองคอก [บางน้ำเปรี้ยว] วัดรามัญ / วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ / สุเหร่าคลอง 20 / วัดเกตุสโมสร / วัดคลอง 18 / สุเหร่าคลอง 19
        จันทบุรี
[สอยดาว] เทศบาลทับช้าง ๑ / บ้านตามูล / บ้านตาเรือง [โป่งน้ำร้อน] บ้านหนองบอน [แก่งหางแมว] บ้านบ่อไฟไหม้ [ขลุง] วัดตกพรม
        ตราด
[เมือง] บ้านคลองประทุน / คลองขวาง / วัดแหลมกลัด / วัดแหลมหิน [เขาสมิง] บ้านเกษมสุข
        นครนายก
[เมือง] อนุบาลนครนายก / โพธิวัฒน์พิทยา [บ้านนา] บ้านเขาส่องกล้อง
        ปราจีนบุร
[บ้านสร้าง] ประชุมเขตศึกษา / วัดกระทุ่มแพ้ว / วัดบางเตย / วัดบางกระเบา / วัดมูลเหล็ก / บ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) / บ้านหนองงูเหลือม / บ้านบางขาม [กบินทร์บุรี] บ้านพระปรง / เจียหมิน / บ้านซ่ง / ชุมชนบ้านทุ่งแฝก / วัดตันธาราม / เตรียมพุทธศาสตร์ ศูนการศึกษาเขาแก้วเสด็จ / วัดวัฒนารังษี / บ่อทองวิทยา [ศรีมหาโพธิ] วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม / บ้านวังทะลุ / วัดระเบาะไผ่ [ประจันตคาม] พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง
        ระยอง
[เมือง] วัดเขาสำเภาทอง / วัดนาตาขวัญ / บ้านสำนักทอง / วัดท่าเรือ / วัดในไร่ [บ้านฉาง] สองภาษาระยอง / พระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์ [บ้านค่าย] วัดหนองพะวา / ชุมชนบ้านหนองคอกหมู [เขาชะเมา] บ้านมะเดื่อ [วังจันทร์] บ้านหนองม่วง [แกลง] วัดท่าเรือ
        สระแก้ว
[เมือง] บ้านแก้ง /[อรัญประเทศ] อนุบาลศรีอรัญโญทัย / เทศบาลบ้านกิโลสอง [วัฒนานคร] บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา [ตาพระยา] บ้านโคกไพล / บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 [เขาฉกรรจ์] บ้านพระเพลิง

        ภาคใต
        ยะลา
[เมือง] คณะราษฎรบำรุง ๒ [รามัน] บ้านคูวอ / บ้านกือแล / บ้านตะโละหะลอ / บ้านบึงน้ำใส / คีรีบูนวัฒนา / บ้านพะปูเงาะ / บ้านกำปงบือแน / พัฒนาบาลอ [ยะหา] ดาราวิทย์ / ศาสโนวาทวิทยา / ธรรมอิสลามศึกษา [บันนังสตา] บ้านกาโสด [กรงปีนัง] บ้านสะเอะ
        นราธิวาส
[เมือง] อิสลามบูรณะโต๊ะนอ [สุคิริน] บ้านน้ำทุเรียน [จะแนะ] บ้านรือเปาะ [แว้ง] บ้านแว้ง [ตากใบ] วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
[สุไหงปาดี] บ้านสากอ [ศรีสาคร] ชุมชนบ้านซากอ [ตันหยงมัส] ตันหยงมัส [เจาะไอร้อง] บ้านยานิง [สุไหงโก-ลก] บ้านมูโนะ
        ปัตตานี
[เมือง] บ้านปาเระ / ดารุลบารอกะฮ [ยะรัง] บ้านเขาตูม / บ้านยะรัง / บ้านประจัน / ตลาดนัดบาวาเอ [ปะนาเระ] บ้านน้ำบ่อ [หนองจิก] บ้านน้ำดำ / บ้านปะกาจินอ / บ้านคอลอตันหยง / มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา [มายอ] บ้านบาตะกูโบ / ดรุณมุสลิมวิทยา [ทุ่งยางแดง] บ้านแลแวะ [กะพ้อ] บ้านโลทู [โคกโพธิ์] นิติอิสลาม
        สตูล
[มะนัง] ผังปาล์ม 1 / ผังปาล์ม 2 [ควนโด] ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ [ท่าแพ] บ้านสาคร
        สงขลา
[สะบ้าย้อย] บ้านล่องควน / บ้านโคกสิเหรง / บ้านโคกตก / บ้านตะเคียนทอง / บ้านห้วยบอน [สะเดา] บ้านท่าข่อย / วัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) / แก้วบุตร-คูสกุล / สังคมอิสลามวิทยา / บ้านทับโกบ [ระโนด] ราชประชานุเคราะห์ 11 [จะนะ] ดีนูลอิสลาม [นาทวี] ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา / บ้านสะพานเคียน [เทพา] จริยศาสน์อิสลาม
        พัทลุง
[ป่าพยอม] บ้านลานข่อย / บ้านตลิ่งชัน / บ้านทุ่งชุมพล / วัดคลองใหญ่ [ป่าบอน] วัดควนเพ็ง [ศรีนครินทร์] วัดลำใน / วัดบ้านนา [ศรีบรรพต] บ้านสวนโหนด [ควนขนุน] อนุบาลควนขนุน [กงหรา] บ้านพูด กรป.กลาง
        ชุมพร
[ปะทิว] สหกรณ์ประชานุกูล
        นครศรีธรรมราช
[เมือง] วัดไพศาลสถิตย์ / วัดโบสถ์ / วัดมุขธารา / บ้านปากพญา / อัลมูวาห์ฮิดิน [ชะอวด] วัดไม้เสียบ / ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 บ้านกุมแป / บ้านนางหลง [เชียรใหญ่] ชุมชนวัดท่าลิพง / บ้านน้ำบ่อ / บ้านบางพระ / บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 / วัดคงคาวดี / วัดสระแก้ว / ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร [ร่อนพิบูลย์] บ้านควนรุย / วัดคันธมาลี / ดรุณศึกษา / วัดเนกขัมมาราม [สิชล] บ้านน้ำขาว / บ้านเผียน [ทุ่งใหญ่] บ้านนาใหญ่ [บางขัน] บ้านคลองเสาเหนือ / วัดลำนาว [ท่าศาลา] บ้านอินทนิน / ท่าศาลา [ปากพนัง] วัดบางคุระ
        สุราษฎร์ธานี
[เมือง] ยุวศึกษา / มานิตานุเคราะห์ [กาญจนดิษฐ์] วัดวชิรประดิษฐ์ / วัดเขาพระนิ่ม / วัดกงตาก / วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) / มานิตานุเคราะห์ / บ้านห้วยด่าน / บ้านคลองสระ [เกาะสมุย] บ้านอ่างทอง(วันครู 2502) / วัดสมุทธาราม / วัดประเดิม / บ้านปลายแหลม / บ้านบ่อผุด / วัดแจ้ง / วัดสว่างอารมณ์ [พุนพิน] บ้านบ่อกรัง [บ้านตาขุน] บ้านตาขุน [บ้านนาสาร] วัดควนศรี [เคียนซา] บ้านทุ่งจูด / บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น ๑ / บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์[พนม] บ้านบางหิน
        กระบี่
[เมือง] วัดโพธิ์เรียง / พระราชทานบ้านเกาะพีพี [คลองท่อม] อนุบาลคลองท่อม / บ้านพรุดินนา / บ้านเขาสามหน่วย / คลองพน / ไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) / บ้านนางรอง / บ้านคลองชะมวง / บ้านหินเพิง / บ้านท่าประดู่ / บ้านทับไทร / บ้านเหนือ / บ้านแชงเปิง / บ้านน้ำร้อน / บ้านทุ่งครก /
บ้านคลองไคร / บ้านดินนา / ท่ามะพร้าว / บ้านพรุเตย / บ้านบางเตียว / บ้านบางคราม [เหนือคลอง] บ้านติงไหร / ควนต่อ [เขาพนม] บ้านหินลูกช้าง /
วัดพรุเตียว / บ้านโคกกลาง [ลำทับ] บ้านหนองจูด / บ้านลำทับ [อ่าวลึก] คลองหินพิทยาคม
        ระนอง
[เมือง] บ้านเกาะสินไห
        ตรัง
[เมือง] เทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) [นาโยง] นาโยงวิทยาคม [กันตัง] บ้านบางหมาก / บ้านย่านซื่อ / บ้าเกาะเคี่ยม [ปะเหลียน] บ้านแหลมสอม [ย่านตาขาว] กีฬาจังหวัดตรัง / วัดอัมพวัน [รัษฎา] บ้านคลองมวน / บ้านไร่ใหญ่ [วังวิเศษ] วัดทุ่งใหญ่
        พังงา
[ตะกั่วทุ่ง] บ้านลำวะ / บ้านท่านุ่น

          Top ไปบนสุด

คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว