คำอธิบายโปรแกรมจัดทำ ปพ.5 เวอร์ชั่น 5.00B

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน

        โปรแกรมจัดทำ ปพ.5 เวอร์ชั่น 5.00B เป็นโปรแกรมจัดทำ ปพ.5 สำหรับหลักสูตร 2544 ซึ่งได้ยกเลิกหลักสูตรไปแล้ว แต่ที่ Upload ไว้ เพื่อ Support ลูกค้าเก่าเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมจัดทำ ปพ.5 V 5.00B เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับหลักสูตรเก่า 2544
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดทำ ปพ.5 หลักสูตรเก่า 2544
4
 ตัวอย่างรายงานที่ได้จากโปรแกรม เป็นตัวอย่างรายงานบางส่วนที่ได้จากโปรแกรม

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา