การกำหนดคาบ (Lock คาบ)

         อธิบายเกี่ยวกับ
         
         - ความแตกต่างระหว่างกำหนดคาบ(Lock คาบ) กับการจัดตารางสอน
                  - การ Lock คาบพักเที่ยง
                  - การ Lock คาบกิจกรรมชุมนุม
                  - การ Lock คาบกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ , เนตรนารี , ยุวกาชาด)
                  - การ Lock คาบวิชาโครงงาน
                  - การ Lock คาบวิชาแนะแนว
                  - การ Lock คาบแบบอื่นๆ แนวคิดวิธีการ Lock คาบ

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา