การพิมพ์รายงาน

         อธิบายเกี่ยวกับ
         
         - การพิมพ์รายงานแบบต่างๆ ออกใช้งาน
                  - การพิมพ์รายงานออกเป็น Pdf ไฟล์เพื่อนำไปอัพโหลดเว็บไซด์ ขึ้นอินเตอร์เน็ต


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา