การจัดทำ ปพ.1 ตอนที่ 3 การกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอื่นๆ

         อธิบายเกี่ยวกับ
                  - วิธีการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  - การกำหนดผลการประเมิน หมายเหตุ และอื่นๆ
                  - การกำหนดเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา