การจัดทำ ปพ.1 ตอนที่ 2 การกำหนดสาระการเรียนรู้

         อธิบายเกี่ยวกับ วิธีการจัดทำสาระการเรียนรู้ ซึ่งมี 3 เมนู ได้แก่ กำหนดสาระการเรียนรู้พร้อมกัน กำหนดผลการเรียนสาระการเรียนรู้ ทีละคน และกำหนดผลการเรียนสาระการเรียนร ู้ทีละวิชา

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา