การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน

         อธิบายเกี่ยวกับ
                - การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน
                - การเชื่อมต่อเครือข่าย Lan
                - การ Share Folder
                - การทำงานในฟอร์มรับชื่อ-รหัสผ่าน
                - เมนู แสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงาน
                - เมนู กำหนดชื่อรหัสผ่าน-สิทธิการใช้
                - เมนู เปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่าน
                - เมนู กำหนดเครื่องพิมพ์


คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา