บันทึกผลการเรียนประจำวิชา

        อธิบายการรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างโปรแกรมงานทะเบียน'51 กับ โปรแกรม บันทึกผลการเรียนประจำวิชา กล่าวคือ เมื่อนำรายชื่อนักเรียนเข้าโปรแกรมงานทะเบียนแล้ว ทำงานจนได้ใบรายชื่อนักเรียน(จัดห้องให้เลขที่แล้ว) สามารถนำข้อมูลนักเรียน ส่งไปยังครูทุกคน เพื่อทำงานโปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา โดยครูไม่ต้องคีย์ รายชื่อนักเรียนอีก เมื่อครูจัดทำโปรแกรมบันทึกผลการเรียน จนตัดสินผลการเรียนเสร็จ สามารถส่งผลการเรียนกลับคืนมายังโปรแกรมงานทะเบียน'51 ได้คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา