คำอธิบายโปรแกรมงานทะเบียน เวอร์ชั่น 5.00

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน

        โปรแกรมงานทะเบียน เวอร์ชั่น 5.00 เป็นโปรแกรมงานทะเบียน สำหรับหลักสูตร 2544 ซึ่งได้ยกเลิกหลักสูตรไปแล้ว แต่ที่ Upload ไว้ เพื่อ Support ลูกค้าเก่าเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมงานทะเบียน เวอร์ชั่น 5.00 เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง สำหรับหลักสูตรเก่า 2544
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน หลักสูตรเก่า 2544
4
 Download VDO สอนการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน หลักสูตรเก่า 2544

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา