ตัวอย่างโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.2

เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมงานทะเบียนโรงเรียน’51

          จากใบโฆษณาโปรแกรมงานทะเบียน'51 จะเห็นว่าโปรแกรมงานทะเบียน’51 เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ (ซื้อครั้งเดียว Support ให้ ฟรี ตลอด)
          ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่างโปรแกรมงานทะเบียนโรงเรียน’51
          สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมงานทะเบียน’51 สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
                    รหัสโรงเรียน = 11111
                    รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111
                    รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999
          หากทดลองใช้ โปรแกรมงานทะเบียนโรงเรียน’51 แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่โทรฯ 081-966-1710 หรือ terawatsup@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Download และอื่นๆ

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่าง โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05.2 เป็นตัวอย่างโปรแกรมฯ เพื่อให้ผุ้สนใจ ได้ Download ไปทดลองใช้
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
4
 Download ถาม-ตอบ 12 ข้อ เป็นคำถาม-คำตอบ ที่ถามมาก
5
 Download ใบโฆษณา โปรแกรมงานทะเบียน'51 เวอร์ชั่น 6.05  
6
 Download ใบเสนอราคา ประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
7
  Download คำสั่ง สพฐ.ที่ 5/2556 เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
8
 Download หนังสือถึงประถมและมัธยม เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ ระเบัยนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  
9
 Download แบบพิมพ์ ปพ.1 แบบใหม่มี O-NET  
10
 Download คำอธิบายวิธีการกรอก ปพ.1  

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา