คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา

 

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
สรุป วิธีการทำงาน (โดยละเอียด เฉพาะเมนูที่สำคัญ)
 
ข้อควรรู้ / ติดตั้งโปรแกรม
 
1
     ภาพรวมของโปรแกรม       อธิบายการทำงานแบบคร่าวๆ เพื่อแสดง ส่วนประกอบ ของโปรแกรม และโปรแกรม ทำอะไรได้บ้าง
2
     การติดตั้งโปรแกรม/แก้ปัญหาติดตั้งโปรแกรมไม่ได้/ทำ Short Cut เข้าโปรแกรม  
3
     การตั้งระบบการทำงาน  
4
     การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม  
จัดการระบบ
 
5
     การสำรองข้อมูล
6
     การเรียกใช้ข้อมูลสำรอง  
7
     เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (บางปีงบประมาณ)  
8
     เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ (ทุกปีงบประมาณ)  
ทะเบียนและจัดซื้อจัดจ้าง
 
     ทะเบียน/ประเภท/ชนิด  
9
       - ทะเบียน/ประเภท/ชนิด คือ อะไร  
10
       - การจำแนกทะเบียน/ประเภท/ชนิด  
11
       - การกำหนดค่าเริ่มต้น ชนิด ในแต่ละปีงบประมาณ  
12
       - การจัดทำบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง  
13
       - การจัดทำบัญชีวัสดุถาวร  
14
       - การจัดทำ พ.ด.1 และ พ.ด.2  
15
       - การให้ค่า พ.ด.1 และ พ.ด.2 พร้อมกัน  
16
       - การจัดทำ พ.ด.3  
     จัดซื้อ-จัดจ้าง  
       การจัดทำใบเสร็จใหม่  
17
       - การเริ่มต้นจัดทำใบเสร็จใหม่  
18
       - ส่วนประกอบของฟอร์มทำหลักฐานต่างๆ  
19
       - การแก้ไขใบเสร็จ โดยเลิอกจาก ทะเบียน/ประเภท/ชนิด  
20
       - การแก้ไขใบเสร็จ โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด  
21
       - การพิมพ์ใบเสร็จ  
22
       - การทำรายงานแบบต่างๆ  
     ตีวอย่างใบเสร็จเก่า  
23
       - จัดซื้อ ซื้อของใหม่ ตกลงราคา  
24
       - จัดจ้าง จ้างทำของใหม่ ตกลงราคา  
25
       - จัดจ้าง จ้างซ่อมครุภัณฑ์เก่า ตกลงราคา  
26
       - จัดจ้าง จ้างเหมา ตกลงราคา  
27
       - จัดจ้าง จ้างทำของใหม่ ประกวดราคา  

หมายเหตุ

      VDO สอนการใช้งานนี้ จะแสดงเฉพาะเมนูที่สำคัญเท่านั้น เพื่อให้พอมองเห็น ลักษณะของโปรแกรม และวิธีการทำงาน