โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูประบบบาร์โค้ด ที่พัฒนาเพื่อให้ได้หลักฐานตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) สามารถทำงานได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 (ได้หลักฐานย้อนหลัง) จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณต่อๆ ไป

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
        
โปรแกรมชุดนี้ ทีมงานได้นำเอาชื่อสำนักงานที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อสำนักงานได้ ยกเว้นคำนำหน้าชื่อสำนักงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียน สามารถแก้ไขได้ สามารถติดตั้ง โปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดง และพิมพ์รายงาน ชื่อสำนักงานลูกค้าจะแสดง และพิมพ์ออกมาตลอด หากสำนักงานใดเอาโปรแกรม ของสำนักงานลูกค้าไปใช้ ชื่อสำนักงานลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า สำนักงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
        - เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทำงานได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใดๆ
        - ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95 , 98 , 2000 , Me , Nt , Xp , Seven และ Eight
        - ทำงานได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User)
        - สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อสำนักงานได้ เช่น ชื่อสำนักงานที่มากับโปรแกรมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถเปลี่ยนเป็น เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง โรงเรียน เป็นต้น
        - สามารถทำงานได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 (ได้หลักฐานย้อนหลัง) จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน และปี งบประมาณต่อๆ ไป
        - ข้อมูลทุกปีงบประมาณที่ได้จัดทำจะจัดเก็บไว้ในโปรแกรมตลอด สามารถเรียกดู หรือแก้ไขได้ตลอดเวลา
        - มีหรือไม่มี เครื่องอ่านบาร์โค้ดก็ได้ แต่หากมีเครื่องอ่านบาร์โค้ด จะทำให้การทำงานทำได้เร็วขึ้น
        - การทำงานเป็นระบบ "เมนู" ภาษาไทย ทำให้ง่าย และสะดวก ต่อการใช้งาน
        - มีหนังสือคู่มือการใช้งานและซีดีสอนการใช้งานโปรแกรม ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
        - มีระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม ได้แก่ เมนูคู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ สามารถพิมพ์จัดทำคู่มือเป็นรูปเล่มได้ และมี Help ไฟล์เพื่อแสดงวิธีใช้งานโปรแกรม
        - แต่ละ ใบเสร็จ ทำงานเพียง 4 ขั้นตอน คือ 1)นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม 2)โอนใบเสร็จในโปรแกรมลงทะเบียน 3)พิมพ์หลักฐานรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ได้แก่ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง , ขออนุมัติซื้อ/จ้าง , ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง , ใบเสนอราคา , บันทึกตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง , ใบส่งมอบพัสดุ , ใบส่งมอบงาน , ใบตรวจรับพัสดุไปเรื่อยๆ จนถึง ใบเบิกพัสดุ ฯลฯ 4)สิ้นปีงบประมาณ (หรือทุกใบเสร็จนำเข้าโปรแกรมและโอนลงทะเบียนหมดแล้ว) พิมพ์บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง (พ.ด.4) , บัญชีวัสดุถาวร ,พิมพ์ทะเบียนพัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (พ.ด.1) , พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.1,พิมพ์ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ(พ.ด.2) ,พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.2 , พิมพ์ทะเบียนงบหน้าเลขประจำรหัสพัสดุ(พ.ด.3) จะเห็นได้ว่าเพียงแค่สร้างใบเสร็จแล้วโอนลงทะเบียน โปรแกรมจะสร้างหลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง และทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ให้โดยอัตโนมัติ ต่อจากนั้น เพียงแค่เติมข้อความใน จัดซื้อ/จัดจ้าง และทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ให้ครบสมบูรณ์ ก็สามารถพิมพ์เก็บเป็นหลักฐานได้
        - สามารถทำงานย้อนกลับได้ เช่น ใบเสร็จที่โอนลงทะเบียนแล้วพบว่ามีรายการผิดพลาด สามารถถอนการลงทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด แล้วโอนลงทะเบียนใหม่ได้
        - ในการสร้างใบเสร็จ สามารถสร้างรายการในใบเสร็จได้หลายแบบ ได้แก่ สร้างโดยเลือกจากทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือสร้างโดยเลือกจาก บาร์โค้ดทะเบียน/ประเภท/ชนิด หรือสร้างโดยเลือกจากบาร์โค้ดสินค้า
        - สามารถนำบาร์โค้ดสินค้าเก็บไว้ในโปรแกรมฯได้ไม่จำกัด เมื่อมีการซื้อสินค้าเดิมอีก โปรแกรมฯจะสร้างรายการให้โดยอัตโนมัติ เช่น สร้างทะเบียนเป็นวัสดุสิ้นเปลือง(พ.ด.4) ประเภทวัสดุสำนักงาน ชนิดกระดาษไว้ ต่อมาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ล A ทำการอ่านบาร์โค้ดข้างสินค้า โปรแกรมจะแจ้งว่า “ไม่รู้จักบาร์โค้ดสินค้าที่คีย์ กรุณาบันทึกเพิ่มสินค้า/บาร์โค้ดใหม่ หรือยกเลิก” ให้ทำการบันทึกชื่อสินค้าเป็น กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ล A ขนาด A4 หน่วยนับเป็น รีม และบาร์โค้ดโอนหรือรหัสโอนให้โอนไปที่ ทะเบียนเป็นวัสดุสิ้นเปลือง(พ.ด.4) ประเภทวัสดุสำนักงาน ชนิดกระดาษ ดังนั้นในการซื้อครั้งต่อไป ทุกครั้งทำการอ่าน บาร์โค้ดสินค้ากระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ล A โปรแกรมจะสร้างรายการในใบเสร็จให้ทันที เพราะรู้จักแล้ว เป็นต้น
        - มีเงินจัดสรร งาน/โครงการ ทำให้รู้ว่า ได้รับจัดสรรเท่าใด ใช้ไปแล้วเท่าใด คงเหลือเท่าใด (เป็นส่วนเพิ่มเติม ส่วนนี้จะจัดทำหรือไม่จัดทำก็ได้)
        - สามารถจัดเก็บ บริษัท/ห้าง/ร้าน ซื้อ-จ้างประจำ จัดเก็บชื่อ-ตำแหน่งบุคลากร เวลาทำจัดซื้อ-จัดจ้าง ทำให้เลือกใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ
        - สามารถตรวจสอบพัสดุ ประจำปีได้ กล่าวคือสามารถพิมพ์พัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีใช้นำไปตรวจสอบพัสดุประจำปี นำผลการตรวจสอบ คีย์เข้าโปรแกรม และพิมพ์ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้
        - หากเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย หรือติดไวรัส หรือต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ สามารถติดตั้งใหม่ได้ไม่จำกัดครั้ง และสามารถนำข้อมูล ที่สำรองมาใช้กับโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่ได้ โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก (ควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        - สามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ (เช่น ย้ายจากที่บ้านไปทำที่สำนักงาน ย้ายจากสำนักงานไปทำที่บ้าน) หรือสามารถย้ายข้อมูล จากเวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ได้ ในกรณีมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม โดยใช้เมนูสำรองข้อมูล และเมนูเรียกใช้ข้อมูลสำรอง?หากซีดีชำรุด สูญหาย มีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม (อาจเป็นเพราะระเบียบพัสดุฯเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์มฯเปลี่ยนแปลง หรือมีการปรับเวอร์ชั่นให้ดีขึ้น) สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฯได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com
        - สามารถดาวน์โหลดคู่มือ หรือดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ได้จากโปรแกรมฯ ดาวน์โหลดตัวอย่างโปรแกรม เพื่อทดลองใช้งานได้ ฟรี ที่ www.teesoftware.com

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 1.0 Ghz ขึ้นไป
        2. หน่วยความจำ(Ram) 64 Mb ขึ้นไป
        3. โปรแกรม Windows 95 , 98 , 2000 , Nt , Me , Xp , Seven หรือ Eight
        4. มีหรือไม่มี เครื่องอ่านบาร์โค้ด , CD-ROM ก็ได้
        5. เครื่องพิมพ์ใช้ได้ทุกเครื่องพิมพ์
        6. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี (หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าควรสำรองข้อมูลบ่อยๆ)
        7. หากใช้โปรแกรมฯ แบบหลายเครื่องพร้อมกันต้องมี Switching Hub และสายแลน

ราคาและการสั่งซื้อ
        โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เวอร์ชั่น 2.00 จำหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) สามารถใช้เงิน งบประมาณ,เงินสนับสนุน และเงินอื่นๆ ซื้อได้ สิ่งที่จะได้รับ
        1)ซีดีรอมบรรจุโปรแกรมฯ 1 แผ่น
        2)ดีวีดี สอนการใช้งานโปรแกรมฯ 1 แผ่น
        3)คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ 1 เล่ม
        4)ใบเสร็จ ,ใบส่งของ , จัดซื้อ-จัดจ้าง และหลักฐานร้านค้า 1 ชุด
        5) ลิขสิทธิ์ , รหัสสำนักงานและรหัสผ่าน 1 แผ่น

          Down Load ตัวอย่าง โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เวอร์ชั่น 2.00

          Down Load ใบโฆษณา ฉบับนี้

          Down Load ขออนุมัติจัดซื้อ ใบเสนอราคา หลักฐานร้านค้า

          VDO สอนการ Download / ติดตั้งโปรแกรม และอื่นๆ ที่ทุกโปรแกรมทำงานเหมือนกัน

          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

รายชื่อสำนักงานและโรงเรียน ใช้โปรแกรมแล้ว

          อบต.ตะโกตาพิ/อบต.จำปาหล่อ/ร.ร.ซำสูงพิทยาคม/ร.ร.ขุนหาญวิทยาสรรค์/ร.ร.เทศบาล 1 สว่างวิทยา/ร.ร.เทศบาลวัดกลาง/ร.ร.เทศบาล ๔ (สิทธิไชยอุปถัาภ์ / อบต.เวียง / ทต.เหมืองง่า

วิธีการใช้งานโปรแกรม (โดยย่อ)

          ปีงบประมาณปัจจุบัน สมมติว่า ขณะนี้เป็นปีงบประมาณ 2557 และวันนี้ได้ติดตั้งโปรแกรมฯ และเข้าโปรแกรมฯได้แล้ว สมมุติเป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2556 แน่นอนว่า ผู้ใช้โปรแกรมก็อยากให้ข้อมูลปีงบประมาณ 2557 เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ให้ทำงานตามขั้นตอนดังนี้
          1) ตั้งค่าเริ่มต้น ที่เมนูหลัก จัดการระบบ เมนูย่อยต่างๆ ดังนี้ กำหนดสังกัด/ที่อยู่ , กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดตราสำนักงาน
          2) ตั้งค่าตัวเลือก ที่เมนูหลัก จัดการระบบ เมนูย่อยต่างๆ ดังนี้ กำหนดบุคลากร/ตำแหน่ง , กำหนดหน่วยงาน , กำหนดชื่อเงินจัดสรร , กำหนด เงินจัดสรรให้หน่วยงาน , กำหนดบริษัท/ห้าง/ร้าน ซื้อ-จ้าง ประจำ และกำหนดสินค้า/บาร์โค้ด
          3) เลือกเมนูหลัก ทะเบียนและจัดซื้อ/จัดจ้าง มีเมนูย่อย 2 เมนูให้เลือกดังนี้
               3.1) เมนูย่อย ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ทะเบียนมี 4 ชนิด คือ บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง (พ.ด.4),บัญชีวัสดุถาวร,ทะเบียน พ.ด.1 และทะเบียน พ.ด.2 ส่วนประเภท หากเป็นบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองและบัญชีวัสดุถาวร ดูจากเอกสาร “การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 40” และหากเป็นทะเบียน พ.ด.1 และทะเบียน พ.ด.2 ดูจากหนังลือราชการที่ มท. 0407/ว. 791 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนชนิดเพิ่มเรื่อยๆ ตามใบเสร็จที่นำเข้าโปรแกรม เมนูนี้มีประโยชน์อยู่ 2 อย่าง คือ
                    3.1.1) ใช้กำหนด ทะเบียน/ประเภท/ชนิด ซึ่งทะเบียน/ประเภท/ชนิดนี้ จะถูกนำไปเพิ่มรายการให้ใบเสร็จ เวลาที่โอนใบเสร็จลงทะเบียน โปรแกรมก็จะโอนไปตามรหัสโอน คือโอนไปตามทะเบียน/ประเภท/ชนิดที่สร้างนั่นเอง
                    3.1.2) ใช้พิมพ์ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง สามารถเลือก ทะเบียน/ประเภท/ชนิดที่ต้องการจะพิมพ์ หลักฐานที่พิมพ์ได้ คือ บัญชีวัสดุสิ้นเปลือง(พ.ด.4) , บัญชีวัสดุถาวร , ทะเบียนพัสดุ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (พ.ด.1) , ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.1,ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ(พ.ด.2) , ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.2 , พิมพ์ทะเบียนงบหน้าเลขประจำรหัสพัสดุ(พ.ด.3)
              3.2) เมนูย่อย จัดซื้อ/จัดจ้าง เมนูนี้ใช้เพื่อนำใบเสร็จทุกใบเสร็จลงโปรแกรม และโอนใบเสร็จลงทะเบียน ซึ่งจะได้หลักฐานทั้ง ขอซื้อ/ขอจ้าง และหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง วิธีการทำงานในแต่ละใบเสร็จมี 4 ขั้นตอน ได้แก่
                    - ขั้นตอนที่ 1 สร้างใบเสร็จ โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง แก้ไขใบเสร็จ เป็นการนำใบเสร็จที่ได้รับมาจากบริษัท/ห้าง/ร้าน นำเข้าโปรแกรม ซึ่งการนำใบเสร็จเข้าโปรแกรมก็จะมีรหัสโอนลงทะเบียน ตามทะเบียน/ประเภท/ชนิดที่เลือก
                    - ขั้นตอนที่ 2 โอนใบเสร็จลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง โอนใบเสร็จลงทะเบียน หรือ ถอนใบเสร็จออกจากการลงทะเบียน เป็นการโอนใบเสร็จลงทะเบียน รายการในใบเสร็จก็จะโอนลงทะเบียนตามทะเบียน/ประเภท/ชนิด และจะได้หลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง โดยอัตโนมัติ
                    - ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง,บัญชีวัสดุถาวร,ทะเบียน พ.ด.1,ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.1, ,ทะเบียน พ.ด.2,ทะเบียนครุภัณฑ์ของ พ.ด.2 เป็นเพียงการตรวจสอบว่าโปรแกรมจัดทำได้ถูกต้องหรือไม่ ยังไม่ต้องพิมพ์ต้องรอจนกว่าทุกใบเสร็จในปีงบประมาณลงโปรแกรมและโอนลงทะเบียนหมดแล้ว จึงค่อยพิมพ์ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้างต่างๆ
                    - ขั้นตอนที่ 4 ทำหลักฐานจัดซื้อ/จัดจ้าง ได้แก่ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ขออนุมัติซื้อ/จ้าง ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ใบเสนอราคา บันทึกตกลงซื้อ/ตกลงจ้าง ใบส่งมอบพัสดุ ใบส่งมอบงาน ใบตรวจรับพัสดุ ไปเรื่อยๆ จนถึง ใบเบิกพัสดุ ฯลฯ
          หมายเหตุ
          1. ทุกใบเสร็จในปีงบประมาณ ต้องนำเข้าโปรแกรมและโอนลงทะเบียนทั้งหมด เพื่อจะได้หลักฐานการจัดซื้อ/จัดจ้าง และหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ครบถูกต้อง
          2. ไม่จำเป็นต้องจัดเรียงใบเสร็จเพื่อเข้าโปรแกรม จะเอาใบเสร็จไหนเข้าโปรแกรมก่อน หรือจะเอาใบเสร็จไหนเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ เพียงลงวันที่ที่โอนลงทะเบียน ให้ตรงกับวันที่ที่ตรวจรับพัสดุ โปรแกรมก็จะเรียงลำดับในทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ได้ถูกต้อง

          ปีงบประมาณต่อๆ ไป
                    ที่กล่าวมาแล้ว เป็นการทำงานปีงบประมาณ 2557 ในปีงบประมาณต่อๆ ไป คือ ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอีกแล้ว สามารถทำงานต่อได้เลย วิธีการทำงานก็คือ ต้นปีงบประมาณ ให้เลือกเมนูหลักจัดการระบบ เลือกเมนูย่อยต่างๆ เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น ค่าตัวเลือก ต่อจากนั้น ก็นำใบเสร็จเข้าโปรแกรม โอนลงทะเบียน และพิมพ์เอกสารและหลักฐานต่างๆ เก็บไว้ การนำใบเสร็จเข้าโปรแกรมก็เหมือนเดิม คือ ใบเสร็จไหนเข้าโปรแกรมก่อน หรือเข้าโปรแกรมหลังก็ได้ เพียงลงวันที่ที่โอนลงทะเบียนให้ตรงกับวันที่ที่ตรวจรับพัสดุเท่านั้น

           ปีงบประมาณย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ
          
        สำหรับปีงบประมาณย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ หากมีเจ้าหน้าที่มาประเมิน หรือตรวจสอบ การตรวจงานก็คงย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี งบประมาณ ก็คือ ปี งบประมาณ 2556,2555 และ 2554 หากปีงบประมาณดังกล่าว มีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานถูกต้องแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไร แต่โดยส่วนมากแล้วจะมีเฉพาะหลักฐาน ขอซื้อ/ขอจ้าง ได้แก่ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ขออนุมัติซื้อ/จ้าง … ใบเบิกพัสดุ เท่านั้น ส่วนหลักฐาน ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์- ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง หลายสำนักงาน มักจะมีไม่ครบ เพราะทำได้ยาก และเสียเวลา ดังนั้น หากต้องการเอกสารหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ก็นำใบเสร็จย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ มาเข้าโปรแกรมและโอนลงทะเบียน โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารหลักฐานขอซื้อ/ขอจ้าง ถ้านำทุกใบเสร็จในปีงบประมาณเข้าได้หมด และโอนลงทะเบียนได้หมด ก็จะได้หลักฐาน ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์- ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณสมบูรณ์ สามารถนำเสนอเจ้าหน้าที่มาประเมินหรือตรวจสอบได้เลย
ปีงบประมาณย้อนหลังมากกว่า 3 ปีงบประมาณ

           สำหรับปีงบประมาณย้อนหลังมากกว่า 3 ปีงบประมาณ ได้แก่ ปีงบประมาณ 2553,2552, 2551, … ,2535 หากปีงบประมาณใด ต้องการเอกสารหลักฐานครบทุกอย่าง ก็ต้องเอาใบเสร็จทุกใบในปีงบประมาณที่ต้องการ คีย์เข้าโปรแกรม และโอนลงทะเบียน ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำโปรแกรม เป็นเรื่องยากมากเพราะใบเสร็จมีมาก ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้โปรแกรมนี้พร้อมกัน (ทำงานแบบเครือข่าย (Lan) ก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังยากอยู่ดี เพราะมีหลายปีงบประมาณ และใบเสร็จก็มีมาก ข้อเสนอแนะของผู้เขียนโปรแกรมก็คือ ตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ โดยตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ยังคงมีใช้อยู่ เช่น ตรวจสอบตู้เหล็กที่ซื้อมาก่อนปีงบประมาณ 2535 และปีงบประมาณ 2535 ว่ามีกี่ ตู้เหล็ก แล้วสร้างใบเสร็จ(ปลอม) ของปีงบประมาณ 2535 พร้อมโอนลงทะเบียน เราก็จะได้หลักฐานทะเบียนคุมตู้เหล็ก ของปีงบประมาณ 2535 ต่อไปตรวจสอบตู้เหล็ก ที่ซื้อมาในปีงบประมาณ 2536 ว่ามีกี่ตู้เหล็ก แล้วสร้างใบเสร็จ(ปลอม) ของปีงบประมาณ 2536 พร้อมโอนลงทะเบียน เราก็จะได้หลักฐานทะเบียนคุม ตู้เหล็ก ของปีงบประมาณ 2536 เป็นต้น

          Top ไปบนสุด

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อสำนักงานที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา