คำอธิบายการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เวอร์ชั่น 2.00

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

          โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. นี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูประบบบาร์โค้ด ที่พัฒนาเพื่อให้ได้หลักฐานตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) สามารถทำงานได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 (ได้หลักฐานย้อนหลัง) จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน และปีงบประมาณต่อๆ ไป

          สำหรับคุณสมบัติโปรแกรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ใบโฆษณาโปรแกรม

          สำหรับสำนักงานหรือโรงเรียนที่เป็นลูกค้าเก่า สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้เลย

          เนื่องจากโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เป็นโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และมีเมนูเป็นจำนวนมาก บางส่วนขณะเขียนโปรแกรม และทดลองใช้อาจ ไม่มีปัญหา แต่เวลาใช้งานจริงอาจพบปัญหา หากผู้ใช้โปรแกรมพบปัญหา ข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียน โปรแกรมทราบจะเป็นพระคุณอย่างสูง ปัญหาข้อผิดพลาด ข้อเสนอแนะที่ดี ผู้เขียนจะนำไปปรับปรุงโปรแกรม (ปรับเวอร์ชั่น) ให้ดีต่อๆ ไป

          สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ E-mail : terawatsup @hotmail.com Facebook : www.facebook.com/teesoftware หรือติดต่อผู้เขียนโปรกรมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9661710 ก็ได้

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V 2.00 เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V2.00  
4
 Download การควบคุมพัสดุของ อปท. เป็นหนังสือราชการ ที่ มท 0407/ว. 791 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุ ของหน่วยบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

6
 Download แบบฟอร์มหลักฐานต่างๆ ที่มีในโปรแกรม เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่พิมพ์ได้จากโปรแกรม
7
 Down Load ขออนุมัติจัดซื้อ ใบเสนอราคา หลักฐานร้านค้า  
8
 Download ตัวอย่างหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง  
9
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ หลักฐานแบบที่ 1  
10
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง หลักฐานแบบที่ 1  
11
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
12
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
13
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
14
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา