คำอธิบายกรณีซื้อ โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เวอร์ชั่น 2.00 ครั้งแรก

เรียน เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่โรงเรียนของท่านได้เลือกใช้ โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินแและพัสดุ อปท. ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ขอแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
          1. รหัสสำนักงาน และ รหัสผ่านเข้าโปรแกรมสำหรับสำนักงานท่าน ได้แก่ (รหัสผ่านเก็บเป็นความลับให้รู้เฉพาะเจ้าหน้าที่)
                         รหัสสำนักงาน          กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                          รหัสผ่าน                 กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                         รหัสผู้ใช้ Admin    กรุณาสอบถามจากผู้เขียนโปรแกรม
                รหัสสำนักงาน = เนื่องจากโปรแกรมใช้ร่วมกันทั่วประเทศ รหัสสำนักงานเป็นตัวแยกว่าสำนักงานใดเข้าใช้โปรแกรม
                รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบ = ใช้กับเมนูสำคัญๆ เช่น เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ ตั้งชื่อ-รหัสผ่าน-สิทธิการใช้ เรียกใช้ข้อมูลสำรอง ฯลฯ ผู้ที่ทำได้ คือ ผู้ที่รู้รหัสผ่านผู้ควบคุมระบบนี้ เท่านั้น
                รหัสผู้ใช้ Admin = เป็นผู้ใช้โปรแกรมคนหนึ่ง ที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งให้ล่วงหน้า สามารถคงเดิมหรือแก้ไขได้
          2. ควรศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมฯ ให้เข้าใจก่อนทำงานจริง โดยเฉพาะในเรื่องของ การปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม การตั้งเครื่องพิมพ์ การติดตั้งแบบตัวอักษร (Font) การติดตั้งโปรแกรม การสำรองข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลสำรอง
          3. สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกเครื่อง ทุกครั้ง และทุกเวลา แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อสำนักงานได้ เพราะชื่อสำนักงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ซื้อโปรแกรม
          4. ควรเก็บซีดีติดตั้งโปรแกรมไว้ หรือหาก Download โปรแกรม ควรเก็บข้อมูลที่ Download ไว้ เมื่อต้องการเอาโปรแกรมและข้อมูลออก หรือเมื่อมีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม สามารถนำซีดีติดตั้งโปรแกรม หรือข้อมูลที่ Download มาติดตั้งซ้ำ และเลือกปุ่มคำสั่ง Remove All โปรแกรมและข้อมูล จะถูกลบออกจากเครื่องไป
          5. ต้องติดตั้งแบบอักษร (Font) ชื่อไฟล์ 3of9Barcode.ttf เป็นแบบอักษรบาร์โค้ด มีอยู่ในซีดีรอม หรืออยู่ในโฟล์เดอร์โปรแกรม หากไม่ติดตั้ง เวลาพิมพ์รายงาน บาร์โค้ดจะเป็นตัวอักษรใหญ่ทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านไม่ได้ และรายงานก็ไม่สวยงาม
          6. เนื่องจากโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. มีข้อมูลเชื่อมโยงกันหลายแฟ้มข้อมูล เช่น ทำใบเสร็จ โอนเข้าทะเบียน และเบิกนำไปใช้ หากช่วงโอนข้อมูล เกิดไฟฟ้าดับ หรือ ไฟฟ้าลด อาจทำให้ข้อมูลบางส่วนมี บางส่วนไม่มี ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น ควรมีเครื่องสำรองไฟฟ้า แต่หากไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า ต้องสำรองข้อมูลบ่อยๆ หรือก่อนจบงานทุกครั้ง ควรสำรองข้อมูลเก็บไว้ และควรสำรองไว้หลายๆ ที่ ทั้งในฮาร์ดดิสต์ในเครื่อง และ Handy Drive
          7. โปรแกรมโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เป็นโปรแกรมที่ใหญ่ จำนวนบรรทัดที่มีในโปรแกรม ไม่ต่ำกว่า 20,000 บรรทัด ซึ่งการเขียนโปรแกรมบน Windows ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ อีกเพื่อให้ได้โปรแกรมที่สวยงาม ดังนั้นโอกาสที่โปรแกรมถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นไปได้ยาก หากท่านพบข้อผิดพลาด มีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนโปรแกรมได้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้พัฒนาหรือปรับเวอร์ชั่น ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม ่หรือปรับเวอร์ชั่นจะ Upload ส่งขึ้นอินเตอร์เน็ตผู้ใช้สามารถ Download ไปปรับเวอร์ชั่นโปรแกรมได้ วิธีการปรับเวอร์ชั่นโปรแกรม ดูจากหนังสือคู่มือการใช้งาน หรือกด F1 ขณะทำงานอยู่ในโปรแกรม
          8. การติดต่อกับผู้เขียนโปรแกรมทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสสำนักงาน และ รหัสผ่าน เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล
          9. ควรติดตามเวอร์ชั่นโปรแกรมจาก WWW.TEESOFTWARE.COM หากพบว่า เวอร์ชั่นเปลี่ยนไป แสดงว่ามีการปรับเวอร์ชั่น ให้ Download โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่นำมาใช้ โดยใช้วิธีการปรับเวอร์ชั่น ศึกษาได้จากคู่มือหรือขณะอยู่ในโปรแกรม กด F1 เพื่อแสดงข้อความช่วยเหลือ
          10. สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ WWW.TEESOFTWARE.COM และติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่ E-mail : terawatsup @hotmail.com Facebook : www.facebook.com/teesoftware หรือติดต่อผู้เขียนโปรกรมทางโทรศัพท์หมายเลข 081-9661710 ก็ได้

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V 2.00 เป็นโปรแกรมฯ ชุดจริง
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V2.00  
4
 Download การควบคุมพัสดุของ อปท. เป็นหนังสือราชการ ที่ มท 0407/ว. 791 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุ ของหน่วยบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

6
 Download แบบฟอร์มหลักฐานต่างๆ ที่มีในโปรแกรม เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่พิมพ์ได้จากโปรแกรม
7
 Down Load ขออนุมัติจัดซื้อ ใบเสนอราคา หลักฐานร้านค้า  
8
 Download ตัวอย่างหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง  
9
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ หลักฐานแบบที่ 1  
10
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง หลักฐานแบบที่ 1  
11
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
12
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
13
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
14
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา