ตัวอย่างโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เวอร์ชั่น 2.00

เรียน ผู้ที่สนใจโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

          จากใบโฆษณาโปรแกรมฯ จะเห็นว่าโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. เป็นโปรแกรมช่วยลดงาน ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณ

          ดังนั้น เพื่อให้ได้เห็นลักษณะ คุณสมบัติ และวิธีการทำงานของโปรแกรมฯ ผู้เขียนโปรแกรมจึงได้จัดทำ ตัวอย่าโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

          สำหรับ ตัวอย่างโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. สามารถเข้าทำงานโปรแกรมฯ ด้วยรหัสต่างๆ ดังนี้
               รหัสสำนักงาน = 11111
               รหัสผู้ควบคุมระบบ = 11111111
               รหัสผู้ใช้ Admin = 99999999

          หากทดลองใช้ โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. แล้วยังมีข้อสงสัย ติดขัดประการใด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.teesoftware.com หรือติดต่อผู้เขียนโปรแกรมได้ที่โทรฯ 081-9661710 หรือ terawatsup@hotmail.com หรือ www.facebook.com/teesoftware

ขอแสดงความนับถือ
นายธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

VDO สอนการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

Download และอื่นๆ

ที่
รายการ
คำอธิบายเพิ่มเติม
1
 Download ตัวอย่าง โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V 2.00 เป็นโปรแกรมฯ ชุดตัวอย่าง สามารถ Download นำไปทดลองใช้
2
 Download หนังสือฉบับนี้  
3
 Download คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ V2.00  
4
 Download การควบคุมพัสดุของ อปท.

เป็นหนังสือราชการ ที่ มท 0407/ว. 791 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2529 เรื่อง การควบคุมพัสดุ ของหน่วยบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น

5
 Download การจำแนกรายจ่ายประเภทงบประมาณ ปี 2540

มีทะเบียน/ประเภท/ชนิด วัสดุสิ้นเปลือง/ถาวร/ครุภัณฑ์ เป็นตัวอย่าง

6

 Download แบบฟอร์มหลักฐานต่างๆ ที่มีในโปรแกรม เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มที่พิมพ์ได้จากโปรแกรม
7
 Download ขออนุมัติจัดซื้อ ใบเสนอราคา หลักฐานร้านค้า  
8
 Download ตัวอย่างหลักฐานทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง  
9
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ หลักฐานแบบที่ 1  
10
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง หลักฐานแบบที่ 1  
11
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
12
 Download ตัวอย่างจัดซื้อ เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
13
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  
14
 Download ตัวอย่างจัดจ้าง เกิน 10,000 บาท หลักฐานแบบที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา