การทำงานโปรแกรมฯ หลายเครื่องพร้อมกัน

          อธิบายเกี่ยวกับ
               - การทำงานโปรแกรมหลายเครื่องพร้อมกัน
               - การทำงานแบบเครือข่าย Lan
               - การ Share Folder
               - การทำงานในฟอร์มรับชื่อ-รหัสผ่าน
               - เมน ูแสดงผู้ใช้งานและระบบการทำงาน
               - เมนู กำหนดชื่อ-รหัสผ่าน สิทธิการใช้               
               - เมนู เปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่าน

        - เมนู กำหนดเครื่องพิมพ์

 

คลิกเพื่อไป หน้าแรกคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมตัวอย่างคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา