หลายๆ โรงเรียนมีปัญหา ในเรื่องการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของครู/นักเรียน ไม่ว่าจะตรวจสอบการลงชื่อเข้าออกโรงเรียน ตรวจสอบการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสอบการเข้าเรียนตามตารางเรียน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา สาเหตุเกิดจากความล่าช้าในการติดตามแก้ไข อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาการปรับพฤติกรรมของนักเรียน ในโปรแกรมนี้มีเมนูปรับคะแนนพฤติกรรม (ทำดีได้คะแนนบวก-ทำผิดได้คะแนนลบ) ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นอีกด้วย

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
          โปรแกรมชุดนี้ ผมได้นำเอาชื่อโรงเรียนที่เป็นลูกค้า เข้าเก็บใน Source Code ของโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อโรงเรียนได้ สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา แต่เวลาแสดงและพิมพ์รายงาน ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะแสดง และพิมพ์ออกมาตลอด หากโรงเรียนใดเอาโปรแกรมของโรงเรียนลูกค้าไปใช้ ชื่อโรงเรียนลูกค้าจะปรากฏ ก็แสดงว่า โรงเรียนนั้นละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสมบัติของโปรแกรม
         1. เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ติดตั้งโปรแกรมฯ เสร็จสามารถทำงานได้เลย โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมใดๆ
         2. ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 95 , 98 , 2000 , Me , Nt , Xp , Win7 และ Win8
         3. ใช้ได้ทั้งเครื่องเดียว(Stand Alone) และหลายเครื่องพร้อมกัน(Multi User)
         4. โปรแกรมนี้ดูแลและปรับเวอร์ชั่นให้ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน วิธีการให้ดูที่ www.teesoftware.com หากเลขเวอร์ชั่นเปลี่ยน ให้ทำงานโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า แล้วสำรองข้อมูลเก็บไว้ ดาวน์โหลด / ติดตั้ง / เข้าใช้ เวอร์ชั่นใหม่ แล้วเรียกใช้ข้อมูลสำรอง ท่านก็จะได้โปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ ส่วนข้อมูลไม่ต้องคีย์ใหม่เพราะนำมาจากเวอร์ชั่นเก่า
         5. เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเล่นอินเตอร์เน็ตได้ ผมสามารถสอนการใช้งานโปรแกรม,ติดตั้งโปรแกรม,แก้ปัญหาโปรแกรมฯลฯให้ท่านได้ ดังนั้น ลูกค้าและผู้สนใจติดต่อผมได้ ฟรีครับไม่คิดค่าบริการใดๆ?สามารถทำใบรายชื่อนักเรียน?ทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ในเวอร์ชั่นแรกๆนี้ บัตรประจำตัวนักเรียน จะเป็นแบบ Barcode ต่อไปอาจจะเป็นแบบ RFID หรือ Smart Card หรือสแกนลายนิ้วมือ) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเข้าออกโรงเรียน , ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ , เมนูปรับคะแนนพฤติกรรม ฯลฯ (เพียงลงทุนซื้ออุปกรณ์ทำบัตร และจำหน่ายบัตรให้กับนักเรียนก็ได้ค่าโปรแกรมและก็ได้กำไรแล้ว อีกทั้งบัตรประจำตัวนักเรียนยังดูสวยงามด้วย)
         6. สามารถพิมพ์ฟอร์มบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง,บันทึกกิจกรรมตามตารางเรียนที่มีรหัส Barcode กำกับ แล้วนำไปตรวจเช็คตามกิจกรรมฯ แล้วนำผลการตรวจเช็คเข้าโปรแกรม โปรแกรมสามารถสรุปการขาดกิจกรรมทั้งรายสัปดาห์ ช่วงสัปดาห์ ตั้งค่าร้อยละการขาดกิจกรรม และพิมพ์ จดหมายถึงผู้ปกครองได
         7. เมนูปรับคะแนนพฤติกรรม วิธีการ เริ่มต้นภาคเรียนให้กำหนดนักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรมเต็ม 100 คะแนน , กำหนดข้อความดี/คะแนนที่ได้ , กำหนดข้อความผิด/คะแนนได้ และกำหนดระดับช่วงคะแนน เช่น คะแนนติดลบ=เรียกผู้ปกครองมาพบ , 0-20=ทำงานสาธารณะ , 21-40=ว่ากล่าวตักเตือน , 41-160=ปกติ , 161-180=ชมเชยผ่านที่ปรึกษา , 181-200=ชมเชยหน้าเสาธง , 200 ขึ้นไปมอบรางวัลหน้าเสาธง เป็นต้น
         8. แถมโปรแกรมลูกรับข้อมูลจากโปรแกรมหลัก แล้วติดตั้งลงเครื่อง Note Book นำไปเช็คเข้าออกที่ประตูโรงเรียน,นำไปเช็ค เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เช็คเข้าร่วมกิจกรรมเข้าพรรษาที่วัด,เช็คการเข้าร่วมค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือ เป็นต้น แล้วนำข้อมูลมา Update ข้อมูลที่ เครื่องหลัก

         การจำหน่าย ช่วงเริ่มต้นจำหน่ายในราคาชุดละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ต่อไปราคาอาจเพิ่มขึ้นตามความยากของโปรแกรมครับ (โปรแกรมใช้งานง่าย ยิ่งทำได้หลายงาน ยิ่งซับซ้อน ผู้ใช้งานโปรแกรมยิ่งคุ้ม ผู้เขียนโปรแกรมยิ่งต้องใช้เวลาเขียนมากขึ้นครับ)

         การส่งโปรแกรม โปรแกรมนี้กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเขียนโปรแกรม คาดว่าจะส่งให้ลูกค้าใช้ได้ประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2558 แต่ที่โฆษณาก่อนเพื่อให้โรงเรียนได้จัดซื้อ และทันใช้ในภาคเรียนหน้า (1/2558) ต่อจากนั้นจะพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และส่ง Support ให้ใช้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องซื้ออีกครับ

อุปกรณ์และความต้องการของโปรแกรม
        1. เครื่องคอมพิวเตอร์
              - Pentium 75 ขึ้นไป
              - หน่วยความจำ (Ram) 16 Mb ขึ้นไป
              - โปรแกรม Windows ทุกเวอร์ชั่น ยกเว้น Windows 3.11
              - มีหรือไม่มี CD-ROM ก็ได้ แต่ถ้ามีจะทำให้ติดตั้งโปรแกรมได้ง่าย
         2. เครื่องพิมพ์แบบเข็ม หรือเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ต
         3. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ควรจะมี

ราคาและการสั่งซื้อ
        สั่งซื้อโปรแกรมระบบงานกิจกรรม เวอร์ชั่น 2.02 ราคาชุดละ 4,900 บาท(สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) สิ่งของที่จะได้รับ
          1. ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อ 1 แผ่นพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
          2. แผ่น CD-ROM บรรจุโปรแกรม 1 แผ่น และ CD-ROM สอนการใช้งานโปรแกรม 1 แผ่น
          3. หนังสือคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
          4. คำแนะนำและรหัสผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

รายชื่อโรงเรียน ที่ใช้โปรแกรมระบบงานกิจกรรม V2.02 แล้ว
          ในเวอร์ชั่นเก่า มีโรงเรียนต่างๆ ใช้อยู่ 37 โรงเรียน แต่สำหรับเวอร์ชั่น 2.02 ยังไม่ได้ Support จึงยังไม่มีโรงเรียนที่ใช้เวอร์ชั่น 2.02 ครับ

           Download ใบโฆษณาฉบับนี้

ลิขสิทธิ์ คุณสมบัติ อุปกรณ์และความต้องการ ราคาและการสั่งซื้อ รายชื่อโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมแล้ว
คลิกเพื่อไป หน้าแรกDownload โปรแกรมตัวอย่างจากด้านล่างหน้านี้คลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา