โฆษณาโปรแกรม


 Website Update 27/10/57

Copyright @ 2010 by Terawat Suppatkul
กรุณาเลือกจากโฆษณาโปรแกรมคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
 


-สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต
-รับ/ส่งข้อมูล ผ่านเน็ต          


ติดตามสิ่งของส่งทาง

TEESOFTWARE.COM เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ
          1. โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้น
          2.
Download โปรแกรมตัวอย่างไปทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
          3. Download โปรแกรมชุดจริงไปใช้ สำหรับลูกค้าใหม่
          4. Download โปรแกรมชุดจริงไปปรับเวอร์ชั่น ฟรี สำหรับลูกค้าเก่า

เรื่อง โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน 3.04(1)

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

           ผมได้ปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็น เวอร์ชั่น 3.04(1) เพื่อเพิ่มใบเสนอราคา แสดง/พิมพ์ราคาสินค้าย้อนหลัง พิมพ์สรุปการใช้เงิน งบประมาณ งาน/โครงการ แก้ไขส่งค่าพิมพ์ และแก้ไขโปรแกรมต่างๆ ตามที่ผู้ใช้แนะนำ ฯลฯ
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานพัสด ุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.04(1) เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมงานพัสด ุและทรัพยสินโรงเรียน V3.04(1) เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
           ปรับเล็กน้อยครั้งที่ 1 หรือ V3.04(1)
           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้
          วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.04A

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอน

           ผมได้เขียนปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอนจาก V6.04 เป็น V6.04A เพื่อให้สามารถพิมพ์ตารางสอนรวม,ตารางเรียนรวม และตารางห้องเรียนรวม ลงกระดาษ A4 ได้หลายคน หลายชั้น หรือหลายห้อง พร้อมมีคาบรวม
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมจัดตารางสอน V6.04A เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมจัดตารางสอน V6.04A เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.00A

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

            เนื่องจากมีโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย ต้องการ ให้โปรแกรม บันทึกผลการเรียน ประจำวิชา สามารถเลือกพิมพ์รายงานแบบ 35 คน/หน้า หรือ 45 คน/หน้า หรือ 55 คน/หน้า ผมจึงได้ปรับเวอร์ชั่น เป็น V6.00A
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.00A เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.00A เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้

            วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.02A

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานทะเบียน'51

            เนื่องจากปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา กรมมีคำสั่งให้ทำ ปพ.1 แบบมีคะแนน O-NET ตามคำสั่งที่ สพฐ.5/2556 ผมจึงได้ปรับงานทะเบียน'51 เป็น V6.02 และมีบางโรงเรียนให้ปรับ ปพ.3 ม.ต้น และ ม.ปลาย และอื่นๆ อีก ผมจึงได้ปรับ งานทะเบียน'51 เป็น V6.02A และได้ Upload โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.02A เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ฟรี (ใช้รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. 2.00

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

           ผมได้เขียนโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. ซึ่งตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนที่ย้ายสังกัดมาอยู่กับ อปท. เป็นต้น
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุอปท. เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ อปท. V2.00 เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสสำนักงาน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
           คลิกที่นี่ สำหรับสำนักงานหรือโรงเรียน ที่สนใจโปรแกรมนี้
          วีดีโอ สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Hit Counters

แนะนำและแก้ปัญหา

 

แนะนำวิธีการ Download
และวิธีติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาติดตั้ง
โปรแกรมไม่ได้
แก้ปัญหาเมนูบาร์
ไม่เป็นภาษาไทย
แนะนำการทำงานแบบ
เครือข่าย (Lan)
แนะนำการปรับเวอร์ชั่น

แนะนำการเลือกไฟล์
และโฟลเดอร์
จากฟอร์ม Select Directory

แนะนำเกี่ยวกับวันเดือนปี
แนะนำการตั้งเครื่องพิมพ์
แนะนำการปรับขนาดจอภาพ
แนะนำการนำผลงาน
ขึ้นอินเตอร์เน็ต