โฆษณาโปรแกรม


Web Update 03/11/59

Copyright @ 2010 by Terawat Suppatkul
กรุณาเลือกจากโฆษณาโปรแกรมคลิกเพื่อไปหน้า Download โปรแกรมชุดจริงสำหรับลูกค้าคลิกเพื่อไปหน้า ติดต่อเรา
 

-สอนวิธัใช้โปรแกรมฯ ผ่านเน็ต
-รับ/ส่งข้อมูล ผ่านเน็ต ฯลฯ

-Download โปรแกรม สอนการใช้งาน คลิกที่ รูปคนดีกลอง

-Download โปรแกรม สอนการใช้งาน จากต้นฉบับ คลิกที่นี่ แล้วคลิกที่ เริ่มใช้ เวอร์ชั่นสมบูรณ์ ฟรี!

ติดตามสิ่งของส่งทาง

aaแนะนำและแก้ปัญหา

 

แก้ปัญหาติดตั้ง
โปรแกรมไม่ได้
แก้ปัญหาเมนูบาร์
ไม่เป็นภาษาไทย
แนะนำการทำงานแบบ
เครือข่าย (Lan)
แนะนำการปรับเวอร์ชั่น

แนะนำการเลือกไฟล์
และโฟลเดอร์
จากฟอร์ม Select Directory

แนะนำเกี่ยวกับวันเดือนปี
แนะนำการตั้งเครื่องพิมพ์
แนะนำการปรับขนาดจอภาพ
แนะนำการนำผลงาน
ขึ้นอินเตอร์เน็ต

 

 

TEESOFTWARE.COM เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ
          1. โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรแกรมที่ทางทีมงานได้สร้างขึ้น
          2.
Download โปรแกรมตัวอย่างไปทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ
          3. Download โปรแกรมชุดจริงไปใช้ สำหรับลูกค้าใหม่
          4. Download โปรแกรมชุดจริงไปปรับเวอร์ชั่น ฟรี สำหรับลูกค้าเก่า

เรื่อง โปรแกรมงานทะเบียน'51V6.04

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานทะเบียน'51 (Update 2 ก.พ. 59)

            เนื่องจากปีนี้ 2559 สอบ ONET 5 วิชา ผมจึงปรับ ปพ.1 ด้านหลัง ให้สามารถเลือกพิมพ์ ONET แบบ 5 วิชาหรือ 8 วิชาก็ได้ และเพิ่มวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) เพิ่มจำนวนบรรทัดต่างๆ ให้เพียงพอ บัดนี้ ผมได้แก้ไขโปรแกรมฯ เสร็จแล้ว และได้ Upload โปรแกรมงานทะเบียน'51 V6.04 เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมฯ ไปใช้ ฟรี (ใช้รหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน 3.05.3

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน

           ผมได้ปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมงานพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน เป็น เวอร์ชั่น 3.05.3 เพื่อเพิ่มทะเบียนครุภัณฑ์ที่เกิดจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน และแก้ไขโปรแกรมต่างๆ ตามที่ผู้ใช้แนะนำ ฯลฯ
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานพัสด ุและทรัพย์สินโรงเรียน V3.05.3 เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมงานพัสด ุและทรัพยสินโรงเรียน V3.05.3 เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
           คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้
          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ
           Update ครั้งที่ 3 เป็นเวอร์ชั่น 3.05.3

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล


เรื่อง โปรแกรมจัดตารางสอน V6.05B

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมจัดตารางสอน

           ผมได้เขียนปรับเวอร์ชั่น โปรแกรมจัดตารางสอนจาก V6.05A เป็น V6.05B เพื่อให้สามารถเลือกพิมพ์หรือไม่พิมพ์จำนวนคาบ/ชั่วโมงรวม ในรายงาน พิมพ์ตารางสอนครู (ทีละคน) พิมพ์ตารางเรียนนักเรียน(ทีละขั้น)ตามที่โรงเรียนที่ใช้ ได้แจ้งไว้ และแก้ไข ข้อผิดพลาดฟอร์ม กำหนดครู นักเรียน และห้องเรียน
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมจัดตารางสอน V6.05B เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมจัดตารางสอน V6.05B เพื่อให้ลูกค้าได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียนและรหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา

            เนื่องจาก บางรายวิชาใช้คะแนนจากข้อสอบส่วนกลาง มาร่วมคำนวณ ปลายภาคเรียน ทำให้ไม่มีช่องที่จะคีย์คะแนน อีกทั้งบางโรงเรียนต้องการให้เพิ่ม บันทึกสมรรถนะผู้เรียน ฯลฯ ผมจึงได้ปรับเวอร์ชั่นเป็น 6.01B
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมงานบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมบันทึกผลการเรียนประจำวิชา V6.01B เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสโรงเรียน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
            คลิกที่นี่ สำหรับโรงเรียนหรือสำนักงาน ที่สนใจโปรแกรมนี้

            VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

เรื่อง โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. 2.00

เรียน ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท.

           ผมได้เขียนโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อปท. ซึ่งตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนที่ย้ายสังกัดมาอยู่กับ อปท. เป็นต้น
           บัดนี้ ผมได้เขียนโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุอปท. เสร็จแล้ว จึงได้ Upload โปรแกรมทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ อปท. V2.00 เพื่อให้ ลูกค้า ที่เคยใช้ โปรแกรม ได้ Download นำโปรแกรมไปใช้ หรือปรับเวอร์ชั่น ฟรี ต่อไป (ใช้รหัสสำนักงาน และ รหัสผ่าน ชุดเดิม)
           คลิกที่นี่ สำหรับสำนักงานหรือโรงเรียน ที่สนใจโปรแกรมนี้
          VDO สอนการใช้งานโปรแกรมฯ

                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                  ธีรวัฒน์ สุพพัตกุล

Hit Counters

โฆษณาโปรแกรม


Web Update 03/11/59